Publisert: 23. august 2011 (Sist oppdatert: 23. august 2011)
COLOURBOX1246517 (1)
LAVTERSKEL ARBEIDSRETTET BRUKERTILTAK: Oppstart av kafedrift i Oppegård kommune. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Lavterskel Arbeidsrettet Brukertiltak - LAB

Oppegård har etablert kafe og kontorvirksomhet som fungerer som prekvalifisering til arbeidslivet.

Helsedirektoratet lyste ut stimuleringsmidler til etablering av nye eller sikring av eksisterende, arbeidsrettede lavterskeltilbud høsten 2008. Midlene skulle i stor grad stimulere til brukermedvirkning, med vekt på motivasjon og mestring som på sikt kunne bidra til at flere med psykiske problemer inkluderes i arbeidslivet.

Staten skulle bidra med midler i en tidsavgrenset periode, forutsatt at kommunene var med på oppstart og forpliktet seg til videre drift når statlig bidrag falt bort. Ordningen ble videreført ut 2012.

Selvstendighet og mestring

Oppegård kommune fikk midler fra Helsedirektoratet og startet prosjektet Lavterskel Arbeidsrettet Brukertiltak (LAB) august 2009. Prosjektet er forankret i kommuneplanen 2007-2019, hvor kommunen sier de skal tilby arbeids- og sysselsettingstiltak med lav terskel og at en ønsker å bidra til selvstendighet, mestring og utvikling for mennesker med særskilte behov.

Per august 2010 hadde LAB-prosjektet i Oppegård to prosjektledere i hhv 60% og 80% stilling. 10 deltakere og drift tre dager i uken, fordelt på kafe` og kontorvirksomhet. Dette planlegges videreført, i første omgang ut 2011.

Underveisevaluering

Prosjektet var også et samarbeid med Høgskolen i Oslo, og det er foretatt en underveisevaluering av prosjektet. Ansvarlig: Anne M. Skumsnes. Rapporten kan leses her.

Aktiv hverdag

Målsettinger i prosjektet var å styrke og rehabilitere mennesker med psykiske vansker til en mer aktiv hverdag som gir inspirasjon til deltakelse i ordinært arbeidsliv, eller til mer strukturerte tiltak gjennom NAV.

 • Opprette et trygt, individuelt tilrettelagt, lavterskel arbeidstreningstiltak ved Tårnåsen aktivitetssenter, med stor grad av brukerstyring.
 • Rekruttere 20 deltakere første år, hvorav minst 10 fra Kvalifiseringsprogrammet i NAV.
 • I løpet av det første året som tiltaket er i drift skal 5 personer være kommet over i andre tiltak.
 • I samme tidsrom skal en ha opprettet en konstruktiv samarbeidsarena mellom psykisk helsetjeneste og NAV.
 • Prioritere brukere under 35 år.

 Læringsarena

LAB var ment å etablere seg på et udekket felt i tjenestetilbudet. Virksomheten skulle innebære en sammenheng mellom psykisk helse og den enkeltes situasjon innenfor arbeid, bolig og økonomi. Utfordringen var å lage en læringsarena basert på en felles aktivitet samtidig som man tok hensyn til den enkeltes spesifikke behov.

Styringsgruppa for prosjektet besto av leder for NAV, virksomhetsledere psykisk helsetjeneste/ og ordinær helsetjeneste, fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse NAV. Prosjektgruppa besto av to prosjektledere, to tiltakskonsulenter fra NAV, samt koordinator for Tårnåsen aktivitetssenter.

Øke sosial kompetanse og evne til ansvar

I en statusrapport til Helsedirektoratet mars 2010 beskrev prosjektlederne LAB som en prekvalifisering til arbeidslivet. Deltagerne hadde fått en større bevissthet om egne styrker og svakheter, et viktig vilkår for å kunne nyttiggjøre seg andre tiltak hvor deltakelse i arbeidsliv eller utdanning var sterkere i fokus.

Prosjektlederne opplevde videre utfordringer i å se deltakerne som hele mennesker og ikke bare deres “arbeidsevne”. Mange deltakere hadde behov for å øve opp egen evne refleksjon og analyse knyttet til å delta i et arbeidsliv. Eksempelvis vurdere egen kapasitet, egen evne til sosial deltagelse og evne til å sette grenser for seg selv.

Målsettinger for deltagerne var blant annet:

 • Å øke sin sosiale kompetanse
 • Å få en fast struktur på hverdagen
 • Å øke evnen til ansvar – og samtidig holde ut ansvar over tid
 • Å bruke kafe` driften som en forpliktende sosial arena
 • Å bevisstgjøre læringsprosesser gjennom driften av kafeen
 • Å øke utøverkunnskap gjennom drift av kafeen

Disse målene ble sett på som et felt som lå forut for arbeidstreningsarenaen, men samtidig en forberedelse til deltakelse i arbeidsliv eller utdanning senere.

To i ordinært arbeid

Siden oppstarten har 35 mennesker vært til informasjonssamtale, 17 har startet – av disse sluttet 7. Frafallet fordelte seg på to som ble sagt opp på grunn av manglende oppmøte, to skaffet seg jobb på egen hånd, to søkte uføretrygd og en gikk over i institusjonsbehandling. To deltakere hadde innen august 2010 begynt i ordinært arbeid. (Primært mål om 5 i andre tiltak i løpet av det første året, var antagelig for ambisiøst.)

Se også tidligere artikkel på Napha, Min hverdag - fra psykisk helsetjeneste Oppegård kommune.

Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012.

Kommenter:

Mer om disse temaene:

arbeid.og.psykisk.helse brukermedvirkning lavterskeltilbud prosjektrapporter

Relevante artikler:

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen