Endret: 13. april 2016
En god barndom varer livet ut

VIKTIG FAKTOR: Gode oppvekstvilkår fremmer fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet (illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Barn og unges psykiske helse i Folkehelsemeldingen

Barn og unges psykiske helse i Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen (2014-2015) inkluderer psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og barn og unge er en prioritert målgruppe.

Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter (meld.st.19, 2014-2015), sier at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet. Meldingen slår fast at god helse er en viktig ressurs både for enkeltindivider og for samfunnet.

"Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring, og om å redusere risiko for sykdom, funksjonsnedsettelse, psykiske og sosiale problemer." (Meld.St.19, 2014-2015, s, 9)

Barn og unge en prioritert målgruppe

I et globalt perspektiv har norske barn svært god helse, men psykiske plager og lidelser vurderes likevel som et stort helseproblem. De senere tiårene viser tendenser til økning i psykiske plager blant barn og unge, særlig depresjon og angst. Antall barn og unge som får behandling for psykiske lidelser har økt, og flere bruker antidepressiva. I Folkehelsemeldingen viser man til at:

 • 15-20 prosent av barn og unge i alderen 3-18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.
 • Ca. 8 prosent av barn og unge oppfyller kriteriene til en psykisk lidelse.

I Folkehelsemeldingen bebudes etablering av et program for folkehelsearbeid i kommunene, hvor psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge skal vektlegges. 

Grunnlaget for alderdommen

Barndom og oppvekstvilkår legger grunnlaget for den psykiske helsen senere i livet, så det å skape oppvekstvilkår som fremmer psykisk helse, livskvalitet og trivsel er et viktig område i folkehelsearbeidet.

– Det viktigste vi gjør for å forebygge psykisk og fysisk sykdom, er å gi barna våre gode og trygge oppvekstvilkår og følelse av mestring, sier helseminister Bent Høie (www.regjeringen.no)

En rekke faktorer, som gode levekår og oppvekstforhold, muligheter for et sunt kosthold, fysisk aktivitet i barnehager og skoler, og røykfrie omgivelser, kan alle være med på å fremme god helse og gode helsevaner gjennom hele livsløpet.

I Folkehelsemeldingen trekkes det frem mange ulike tiltak som kan bidra til å fremme barns helse og utvikling, og forebygge psykiske vansker. Noen av dem er:

 • trygge oppvekstvilkår
 • god kvalitet på barnehagetilbud
 • økt gjennomføringsgrad i videregående skole
 • læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og god sosial utvikling
 • tiltak i fht. barnefattigdom og likeverdige muligheter for sosial deltakelse
 • forebygge ensomhet og bidra til sosial inkludering
 • rask og tilpasset hjelp til barn og familier som har problemer
 • prioritert innsats mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner
 • videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • styrke det psykiske helsetilbudet til barn i barnevernsinstitusjoner

Samarbeid på tvers

"Alle barn og unge må gis muligheter til mestring og utvikling." (Meld.St.19, 2014-2015, s. 12)

God samhandling og tverrsektoriell innsats er nødvendig for å utvikle gode lokalsamfunn som bidrar til å skape en bedre hverdag for barn og unge. Ansvaret for folkehelsearbeidet går på tvers av samfunnssektorer, og ulike tjenester og nivå må samarbeide for å ivareta barn og unges interesser i folkehelsearbeidet. 

Frivillige og private organisasjoner som for eksempel driver fritidsaktiviteter for barn og unge, er viktige for folkehelsen. Fokus på en styrking av samarbeid mellom offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører trekkes også frem i Folkehelsemeldingen. Det er ønskelig å bygge opp under det frivillige engasjementet, og å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner for eksempel innen forebyggende arbeid ovenfor barn og unge.

 

Kilde: "Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter.", Meld.St.19, 2014-2015, det kongelige helse- og omsorgsdepartementet

Meld.St. 19, 2014-2015
FOLKEHELSEMELDINGEN
Mestring og muligheter

Folkehelsemeldingen:

 • inkluderer psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, og sier at psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet.
 • har som mål å redusere risiko for sykdom, og å fremme livskvalitet og trivsel.
 • er tverrsektoriell og favner over mange samfunnsområder.

Nasjonale mål for folkehelsepolitikken:

 • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
 • befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
 • vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

 

Denne artikelen inngår som en del av flere artikler på napha.no om Folkehelsemeldingen. Les mer her:

Kilder til psykisk helse og trivsel

"God psykisk helse og trivsel kan styrkes gjennom et samfunn som legger til rette for at mennesker opplever:

 • Identitet og selvrespekt - Jeg er noe, jeg er noe verdt.
 • Mening i livet - Jeg er del av noe større enn meg selv, det er noen som har bruk for meg.
 • Mestring - Jeg duger til noe, det er noe jeg får til.
 • Tilhørighet - Jeg hører til et sted, det er noen jeg føler meg knyttet til.
 • Trygghet -Jeg kan tenke, føle og utfolde meg uten å være redd.
 • Deltakelse og involvering - Jeg engasjerer meg i aktiviteter som angår andre mennesker.
 • Fellesskap og sosial støtte - Jeg har noen å dele erfaringer, tanker og følelser med. Det er noen som er glad i meg, bryr seg om meg og som vil hjelpe meg når det trengs."

Kilde: Meld.St.19, 2014-2015, s. 26

Kommenter:

Mer om

folkehelsemeldingen offentlige.publikasjoner barn.og.unge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen