Publisert: 29. august 2017.   Endret: 07. september 2017
Holder kurset Recovery-min prossess, f.v.:Tor Arne Riskedal, Ronny Skalle, Aleksander Skålevik og Silje Gundersen

MANDA'PRIS TIL RECOVERY-KURS: - Tor Arne Riskedal, Ronny Skalle, Aleksander Skålevik og Silje Gundersen (og Geir Byberg, som ikke var til stede da bildet ble tatt) har holdt kurs i recovery for deltakere fra Stavanger, Sandnes og Time. -Det viktigste er nok at deltakerne kommer sammen med oss som er likemenn, mener kursholderne. I Haugesund i dag ble de stemt frem som vinnere av Manda'prisen. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

Fikk Manda-prisen for utmerket recoverystøtte

Fikk Manda-prisen for utmerket recoverystøtte

Kurset "Recovery-min prosess!" ble kåret til vinner av Manda-prisen i Haugesund i dag, etter en valgkamp som spisset seg til med flammende innlegg og en spennende avstemming på stedet.

HAUGESUND: Bare dager etter at lysene er slukket og bruset fra Filmfestivalen i Haugesund med Amanda-prisutdelinger og røde løpere stilnet, skrus spotlighten på igjen. I dag rettes den mot hverdagsheltene. Dette er første gang KS recovery læringsnettverk i Rogaland og Sunnhordland deler ut Manda'-prisen til praksis som utmerker seg innenfor psykisk helse- og rusarbeidet i regionen.

Vil løfte frem god praksis

-Hensikten er å løfte frem god praksis som støtter recovery, sier Steinar Trefjord i prosjektgruppen for læringsnettverket.

Navnet er selvfølgelig et ordspill på Amanda, men referer samtidig til mandag for å hedre praksis som gir folk en bedre hverdag.

Vant med kurs for likemenn

Deltakerne på nettverkssamlingen 29.-30. august snakket varmt for sine favoritter, før de stemte over fem nominerte kandidater (Les mer om disse nedenfor). Vinnerne ble gjengen bak kurset «Recovery - min prosess!». Silje Gundersen (Stavanger kommune), Ronny Skalle (Stavanger kommune), Aleksander Skålevik (Helse Fonna), Geir Byberg (Sandnes kommune), og Tor Arne Riskedal (Time kommune) er alle ansatte med erfaringskompetanse innen rus og/eller psykisk helse.

-Det at man får jobbe med sin egen prosess, og oppleve bevisstgjøring underveis, er noe av det viktigste med kurset, sier Silje Gundersen.

Slik vurderte juryen (les mer om nominasjonsprosessen nedenfor) kurset: «Recovery - min prosess er et brukerstyrt og nyskapende tiltak med internasjonale røtter. Innholdet i kurset er midt i blinken i forhold til kjennetegnene på recoverystøttende tiltak. Det er relevant for rus -og psykisk helsearbeid i andre kommuner og læringsverdien for fagfeltet er betydelig, skrev juryen om begrunnelse for nominasjonen.

Selvhevdelse, drømmer og mål er blant temaene som tas opp på de 12 kurssamlingene.

Deltakere og kursholdere er likeverdige, og opplegget er lagt litt sosialt. Det mener Aleksander Skolevik bidrar til å støtte recovery.

-Vi gir oppgaver, men løser litt opp ved at vi har lagt det opp litt sosialt, vi lager mat og spiser underveis, forteller han.

(Les mer om kurset og de andre nominerte lenger ned).

Forslag fra hele regionen

Fire andre praksiseksempler ble også nominert til prisen. I vår ble nettverket utfordret til å finne og foreslå eksempler på god recovery-støtte som de kjente til fra hverdagen innen psykisk helse og rus i Rogaland og Sunnhordland. Det kunne være brukere, ansatte i kommunen, avdelingen, DPS’et eller organisasjonen eller noen involverte i læringsnettverket. I alt kom det inn 19 forslag fra ulike steder i regionen. Disse gjorde inntrykk på juryen.

-Det var et spenn i forslagene som kom, som kom fra både brukere og fagpersoner. Det handlet om både en-til-en og teamarbeid som støtter recovery og viste mange perspektiv på hva recoverystøtte innebærer.

Juryen bestående av Steinar Trefjord, Sandnes kommune, Pål Berger, Ellen Aarre fra Fylkesmannen i Rogaland, og Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA, nominerte fem av forslagene. Disse ble presentert 29. august, sammen med juryens vurdering. Nettverksdeltakerne fikk deretter taletid til å fremme sine favoritter. Så stemte hver og en. Spenningen steg etter hvert som tårn av legoklosser (!), det var stemmesedler for dagen, raget i været.

Les mer om alle de nominerte (i vilkårlig rekkefølge):

Recovery - min prosess! 

A. Kurset «Recovery - min prosess!» ledet av erfaringsansatte Silje Gundersen, Geir Byberg, Aleksander Skålevik, Tor Arne Riskedal og Ronny Skalle. Nominert av Aasa Kvia:

Kurset er for personer som har erfaringer med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet, er til nå holdt tre ganger for personer fra Time, Sandnes og Stavanger. Det er 100 % brukerstyrt. Deltagere og kursledere har egen erfaring med psykisk lidelse og/eller rusavhengighet. De deler erfaringer fra recovery-prosessen sin, utforsker mulighetene sammen og gir hverandre støtte. Metoden er informasjon om hvert tema, samtale, diskusjon og øvelser. Kurset kan bidra til håp og mening, og hjelp til å få bedre styring i eget liv. Kurslederne har selv tatt det første i kurset som ble holdt i Norge, ledet av kursledere fra Nederland.

Likepersoner i Housing First

B. Likepersonene Åshild Sand og Karianne Borgersen som arbeider i Housing First Stavanger kommune. Nominert av ekteparet Hilde og Christer Askildsen:

-Vårt første møte med dem var da alt var på det verste. Vi hadde ingen plass å bo og var ukentlig døden nær. Vi var de første til å motta hjelp fra Housing First i Stavanger og var veldig skeptiske. 

Hilde og Christer Askildsen beskriver sitt første møte med likepersonene Åshild Sand og Karianne Borgersen og «gjengen» som et stort lyspunkt.

-Vi så alt på en ny måte og det ga oss håp om å klare det når de hadde gjort det. De tok oss på alvor og var ikke redde for å snakke til oss på en direkte og forståelig måte som vi forsto. Vi valgte raskt å legge livene våre i deres hender. De har drevet livredning på høyt plan og vært med oss hele veien. Vi er møtt med respekt, åpenhet, ærlighet, kjærlighet og humor. I dag er vi rusfrie og får oppfølging en gang i uka og ellers ved behov. Åshild Sand, Karianne Borgersen og Housing First-teamet har vært vårt mannskap og verktøy på vår reise og kommer til å være våre venner og en del av familien resten av livet. Nå er vår største drøm at vi selv får jobbe i et slikt team!

Juryens vurdering:

Hilde og Christer har beskrevet en recoveryreise hvor møtene med likemenn har vært avgjørende. Historien gjør inntrykk og viser betydningen av hjelpere som har egen erfaring og beveger seg utover den tradisjonelle hjelperrollen.

Rollen som personlig coach

C. Psykisk helsearbeider Monica Leite, Sandnes kommune,– et eksempel på utøvelse av coachrollen overfor "Per" - en ungdom som hadde gitt opp håpet.

Nominert av Rachel Duås:

«Per» var 18 år da Monica møtte ham første gang. Han har flere diagnoser og hadde da de møttes et omfattende hasjbruk og hadde bodd ute av hjemmet siden 16 års alder. Han viste utagerende, avvisende og destruktiv atferd. De pårørende var bekymret, spesielt med tanke på omfattende rus.

 På recoverysamling med kollegaer har Monica beskrevet hvordan teamet har arbeidet:

-Vi konsentrerte oss om aktiviteter som jeg skjønte på Per at kunne friste. Vi la vekt på å bygge en relasjon, tenkte lystbetont og stilte ingen krav eller maste om hans livsvalg. Etter hvert fløt det bedre, samtalene ble dypere. Men, jeg så lite mestringserfaring og liten tro på/motivasjon for endring. Han sa han trivdes i egen boble. Vi ble avvist, men viste at vi tålte det. Vi var tålmodige og prøvde å vise at vi uansett ville være der. Vi ga ham tid. Det kom fram at Pers største ønske var å få sertifikat på bil, men at han mente han hadde ødelagt for seg selv med politisaker og at det ikke var noen vits. Vi tok drømmen på alvor og undersøkte rent praktisk hvilke muligheter han hadde til å nå målet, og viste ham at det ville være mulig med mye jobbing fra hans side. Vi brakte håp inn. Selv om han møtte mange utfordringer og det ble en tidkrevende prosess, gikk vi ved siden av og tok det i hans tempo. Vi roste og støttet ham til å ta personlig ansvar. Pers fikk større tillit, både til seg selv og til systemet. Innsikten i egne ressurser økte. Dette åpnet for å sette nye mål. Per er i dag rusfri, og er opptatt av å komme i arbeid.

Juryens vurdering:

Fortellingen om møtet mellom Monica og Per gir ny innsikt i hvordan rollen som coach kan utøves. Samarbeidet mellom en fagperson og en ungdom som har omfattende utfordringer blir levende og realistisk beskrevet. Historien illustrerer godt at bedringsprosesser handler om hardt arbeid både for fagpersonen og den som har «skoene på».

Ambulant lavterskel team i Time

D. ROCK-teamet (respekt, omsorg, coaching, kompetanse) v/ Monica Skretting og Cathrine Kleppe -
ambulant team som tilbyr raske og tilpassede tjenester i Time kommune.

Nominert av forbedringsteamet Time kommune:
 
ROCK-teamet er et aambulant rusteam med raske og tilpassede tjenester til brukere og pårørende uten henvisning og vedtak. Teamet fungerer som en «los» inn i tjenesteapparatet. Målgruppen er mennesker med rusproblematikk og samtidig kognitive utfordringer. Hovedfokus er på «noe og stå opp til», og en «normal hverdag» legger de vekt på høy puls og adrenalin-kick i form av grensesprengende aktiviteter er sentralt. Eksempler på aktiviteter er klatring i utfordrende klatrevegger, bruskasseklatring, øksekasting og luftgeværskyting.

Spinningtimer, kanoturer, gårdsarbeid, skiturer, frisør og velvære, kunstterapi m.m. er også en del av aktivitetstilbudet. Teamet bidrar til at stadig flere opplever økt mestring, omsorg og støtte på veien mot å bli rusfri. Tilbudet er viktig og avgjørende for de som venter på behandlingsplass eller som nylig har avsluttet behandling.

Juryens vurdering:

ROCK-teamet er et godt eksempel på et lavterskeltilbud som bygger på gode opplevelser og aktiviteter og bidrar til å styrke den positive identiteten til deltakerne. Tilbudet inneholder en fin blanding av tradisjonelle og «rockete» aktiviteter.

Aktivitetstilbud i Haugesund

E. Veksthuset - et lavterskeltilbud for mennesker som opplever å ha psykiske helseutfordringer i Haugesund kommune. Nominert av forbedringsteamet Haugesund:

Veksthuset er et lavterskeltilbud for mennesker som opplever psykiske helseutfordringer. Huset tilbyr differensierte aktiviteter ut fra psykisk helsetilstand og beskrives som et sted der likeverd, tilhørighet og gode relasjoner får blomstre. Brukerne styrer selv aktivitetsnivået. Personalet fungerer som veiledere. For å kunne drive et flott, stort hus som gir rom for et mangfoldig aktivitetstilbud, er Veksthuset opptatt av å skape «lagånd» gjennom dugnadsarbeid. Eksempler på aktiviteter kafe, yoga, fysisk aktivitet, musikk og foto.

Veksthuset fokuserer på ressurser, mestring, nettverksbygging og livsglede. De har eget brukerråd og vektlegger brukermedvirkning og brukerstyrte aktiviteter. Mestringsperspektivet er bærende i driften med brukerrådet som rådgivende organ. Veksthuset samarbeider med en rekke frivillige og offentlige aktører.

Tre historier fra brukere om møtet med huset er vedlagt nominasjonen. Alle bærer preg av at aktivitetene har hatt betydning bedringsprosessen. At de kunne involvere seg i hvilke aktiviteter de ville – og uten krav - ble beskrevet som viktig. Historiene forteller også at brukerne etterhvert fikk utnyttet sine kunnskaper og ferdigheter på en måte som bidro inn i et større fellesskap der de kunne være til nytte for andre.

Juryens vurdering:

Veksthuset er et eksempel på et dynamisk lavterskeltilbud som bygger broer til samfunnet og får fram ressursene hos folk. Styrken i fellesskap og sosial tilhørighet blir løftet fram. Når brukerne får ansvar og innflytelse og samarbeider med fagpersonene bygger de stein på stein i utviklingen av verdsatte sosiale roller.

 

KS recovery læringsnettverk i Rogaland og Sunnhordaland

Læringsnettverk om utvikling av recoveryorienterte tjenester. Arrangert i sammarbeid mellom KS, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland A-senter, Korus Vest Stavanger og NAPHA.

Den tredje av i alt fire samlinger var lagt til Haugesund, 29.-30. august 2017.

 

Kommenter:

Mer om

recovery ks.læringsnettverk rogaland sunnhordland brukermedvirkning nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen