VIDEREGÅENDE KURS I MENTALISERINGSBASERT GRUPPETERAPI (MBT-G) 2019

Kurset er godkjent som 57 timers vedlikeholdsaktivitet og spesialiseringskurs av Norsk Psykologforening.
Tid og sted

Hotel Bristol, Oslo

24. januar kl 08:00 - 5. desember kl 16:00

Læringsmål: ”Mentaliseringsbasert gruppeterapi” er i hovedsak et teknisk terapeutisk kurs. Fremste læringsmål er at deltakerne erverver seg bedre tekniske ferdigheter i MB gruppeterapi og evner å praktisere en mentaliserende holdning i grupper. Kurset inkluderer både pedagogisk og dynamisk MBT. Sekundært læringsmål er at deltakerne lærer å anvende MBT vurderingsskala for gruppeterapi. Andre læringsmål er teoretisk forståelse av mentalisering, gruppedynamikk og intersubjektivitet ved alvorlig personlighetspatologi. Opplæringen baseres på Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (Karterud, 2012).

Arbeidsform: Deltakerantallet er 12. Det vil bli lagt stor vekt på ferdighetstrening og for dette formålet vil det bli brukt videoanalyser og rollespill. Det foreleses over generelle prinsipper for MB gruppeterapi, og holdninger og teknikk vil illustreres gjennom videosekvenser. Alle deltakerne må drive en behandling der en tilstreber mentaliseringsbasert gruppeterapi. Det trenger ikke å være en gruppe for borderlinepasienter og det trenger heller ikke å være en kombinasjonsterapi, men helst dette om det er mulig. Alle må forplikte seg til å legge frem utdrag av terapien basert på video-opptak.

Dato:  24  jan, 28 febr, 4 april, 9 mai, 29 aug, 3 okt, 31 okt, 5 des.  Pris: 20.400,-

Mer informasjon og påmelding.

 

Relevante artikler:

Ingen treff...