Publisert: 05. juni 2012
ACT-team Grünerløkka
JOBBER OPPSØKENDE: (F.v) Psykiatrisk sykepleier Eirik Ystad, teamleder Waldo Norstad og sosionom Marte Myrvågnes i ACT-teamet på Grünerløkka i Oslo. FOTO: Erik Norrud.

-Brukermedvirkning avgjørende for resultater

-Brukermedvirkning avgjørende for resultater

Møt leder for ACT-teamet på Grünerløkka i Oslo, Waldo Norstad, i 4. etappe av napha.no´s "ACT-stafett".

Navn: Waldo Norstad.

Jobb: Teamleder ACT-team Grünerløkka, Oslo.

Utfordret av: Alf Georg Opheim Sørensen, leder for ACT-team Bergen.

Sender stafettpinnen videre til: Lars Håvard Bakke, leder for ACT-teamet i Follo.

-Hvordan jobber deres ACT-team?

-Det å ha brukerens behov i fokus har i de fleste tilfellene hjulpet oss med å bygge gode relasjoner, og bidratt til å bygge bånd preget av varme, gjensidig tillit og fortrolighet. Teamet legger stor vekt på det tverrfaglige ved alle fellesfora, da vi synes at dette gir et godt kunnskapsgrunnlag innen nødvendige og relevante temaer i forhold til behandling, behandlingsmål og tiltak. Dette resulterer i en mer kunnskapsbasert praksis. God planlegging er også viktig i vårt arbeid, da dette øker effektiviteten, og er tidsbesparende. Teamet er forankret i bydelen, og består av ansatte både fra kommunen og DPS.

-Ser du noen dilemmaer i måten et ACT-team arbeider på?

-Å få tjenester og behandling fra ACT-team skal i utgangspunktet være frivillig og samtykkebasert. Det er ofte utfordrende å være en pågående tjeneste. De brukerne som blir henvist til oss har ofte liten eller ingen fortrolighet til hjelpeapparatet, og graden av innsikt i egen problematikk varierer. Deres erfaring fra tidligere kontakter med hjelpeapparatet er ofte dårlig, og man trenger lang tid for å oppnå allianse.

-Skildre ditt team med tre ord:

-Effektivt, brukerorientert og faglig.

-Hva er det beste med jobben din?

-Godt faglært tverrfaglig team. Fleksibel og utradisjonell måte å jobbe på. Når man ser resultater, som for eksempel reduksjon av innleggelser, opphevelse av tvungent pyskisk helsevern og fortsatt ønske fra brukerne om å få oppfølging fra teamet.

-Og hva er det verste?

-Å ikke komme i posisjon, og ikke oppnå kontakt og allianse med brukerne. Vi har hatt flere dårlige erfaringer med etablering og administrering av tvungent psykisk helsevern, da vi har mistet alliansen med brukeren.

-Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for ditt ACT-team?

-Lovisenberg DPS, Utførerenheten Psykisk helse i bydelen, NAV-Sosial, personalet i omsorgsboligene, samhandlingsteam ved Legevakten, Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, fastleger og pårørende.

-Hva skal til for å få til et sammenhengende tilbud for brukere med alvorlige psykiske lidelser?

-Brukermedvirkning er avgjørende for å få resultater. Brukere setter stor pris på at de kan kontakte teamet utenom de faste avtalene. De verdsetter også å bli møtt med respekt og likeverdighet, med en ikke-moraliserende holdning. Det å tåle å bli avvist og ikke å gi opp er også viktig. Det er viktig med kontinuitet, og tilbud om tilstrekkelig hjelp i ulike faser med ulikt behov for oppfølging.

-Hvordan påvirker det møtet med brukerne å jobbe ”ute” og ambulant?

-Det er mange positive sider ved å jobbe ambulant. Det gir større mulighet for forebygging og tidlig innsats. Det fremmer brukerens deltakelse i behandlingen. Å møte brukerne ute gjør det mulig å danne seg et mer reelt bilde av hvordan de lever og fungerer. Brukerne opplever økt tilgjengelighet av tjenester og behandling, og at de mottar et samordnet tilbud i deres nærmiljø som er tilpasset deres behov.

-Hvilke temaer diskuteres mest i ditt team?

-Det organisatoriske tok stor plass i starten, grunnet blant annet at vi har to arbeidsgivere. Dette har bydd på flere utfordringer. Eller diskuteres dobbeltdiagnose-problematikk, tilnærminger og metoder, og tilrettelagt arbeid for vår målgruppe. Vi har også brukt en del tid på å diskutere fagutvikling, slik at vi kan utføre en stadig mer kunnskapsbasert praksis.

  • Les flere ACT-stafetter:

1.etappe: Moss  -Bra at hjelpen gis på brukerens arena

2.etappe: Sunnmøre  -Har mer kontakt med familie og pårørende

3.etappe: Bergen  -Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger

5.etappe: Kongsberg -Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt

6.etappe: Tromsø -Dilemma knyttet til tvang

7.etappe: Aust-Agder -50 prosent færre innleggelser

8.etappe: Skien -Behandlerne må ut av sin komfortsone

9.etappe: Trondheim -Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet

10.etappe: Kristiansand -Meningsfullt å jobbe fleksibelt

11.etappe: Jæren -Ingen av oss er redde for skitt under neglene

12.etappe: Romsdal -Berikende å arbeide på brukerens premisser

13.etappe: Follo -Oppfattes som troverdige av pasientene

14.etappe: Nordmøre Skriver journal på ferga

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
  • I napha.no´s "ACT-stafett" intervjuer vi lederne for de ulike teamene.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen