Publisert: 06. juli 2012
Anne-Grete Strøm-Erichsen
LANSERTE 14 TILTAK: -Vi har i for liten grad klart å redusere bruken av tvang, mener helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

14 tiltak for økt frivillighet

14 tiltak for økt frivillighet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har lansert 14 tiltak for økt frivillighet i psykiske helsetjenester.

Utarbeidelse av tipshefte og veileder om redusert bruk av tvang, og med fokus på frivillige og brukerstyrte tilbud, er blant de 14 tiltakene.

For lite reduksjon

Siden Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) har det vært et tverrpolitisk mål å oppnå økt frivillighet i psykisk helsevern.

-Til tross for at kvaliteten og tilgjengeligheten til tjenestene har blitt kraftig forbedret i perioden, har vi i for liten grad klart å redusere bruken av tvang. Vi har heller ikke gode nok data til å kunne vurdere det reelle omfanget, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i forordet til den nye strategien.

De 14 tiltakene

Dette er regjeringens 14 tiltak for økt frivillighet innen psykisk helsetjenester:

 • Det utarbeides en felles veileder til kommunene og det psykiske helsevernet om forebygging, reduksjon og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene.
 • Det utarbeides et tipshefte til spesialist- og kommunehelsetjenesten om frivillige og brukerstyrte tilbud, herunder medisinfrie behandlingstilbud.
 • Det foretas en gjennomgang av ordningen med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold.
 • Det gjennomføres en kartlegging for å avdekke bruken av eventuelle rettighetsinngripende tiltak i kommunale omsorgsboliger og private institusjoner som kommunene har driftsavtale med.
 • Det utarbeides opplæringsmateriell og iverksettes opplæring i relevante helselover, og sentrale menneskerettskonvensjoner, med vekt på psykisk helsevernloven, for nøkkelpersonell i kommunene (fastlege, legevakt, kommuneoverleger/bydelsoverleger, psykisk helsearbeidere, ansatte i omsorgsboliger) og det psykiske helsevernet (ledere, faglig ansvarlige, og øvrig behandlings- og miljøpersonale).
 • Det utarbeides retningslinjer for Fylkesmennenes klagesaksbehandling av vedtak om tvangsbehandling.
 • Myndighetenes oppfølging av Kontrollkommisjonene styrkes for å kvalitetssikre kommisjonenes arbeid og sikre en mer enhetlig praksis nasjonalt, herunder etablering av et eget opplæringskurs for kontrollkommisjonsmedlemmer.
 • Den menneskerettslige kompetansen ved kontroll- og tilsynsorganer styrkes.
 • Det utarbeides informasjon for barn og ungdom om deres rettigheter ved behandling i det psykiske helsevernet for barn og ungdom, og informasjon til pårørende og helsepersonell om pårørendes rettigheter ved tvang.
 • Det nedsettes en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet, som i samarbeid med RHFene skal utarbeide forslag til en enhetlig og korrekt registrering og innrapportering av alle aktuelle tvangsdata, på tvers av helseforetak og helseregioner. Arbeidsgruppens forslag skal omfatte tiltak for effektiv nasjonal implementering hos alle behandlingssteder som sikrer at alle opplysninger om tvang blir korrekt registrert og rapportert til NPR. Arbeidsgruppen skal også foreslå tiltak for nasjonal oppfølging av datagrunnlaget.
 • Utvikle et egnet, validert instrument for å måle opplevd tvang i løpet av behandlingsepisoden som både kan benyttes i forskning og i kvalitetsarbeid lokalt.
 • Etablere et nasjonalt prosjekt for vitenskapelig innsamling, systematisering og analyse av brukeres og pårørendes opplevelser ved bruk av tvang.
 • Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet videreføres (evalueres i 2013).
 • Etablere et nasjonalt prosjekt for å styrke etikkarbeidet i de psykiske helsetjenestene.
NY STRATEGI

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen