Publisert: 19. august 2013
Stemmegivning
VIKTIG SAK: Politikerne foreslår ulike tiltak for å løse utfordringene på psykisk helsefeltet.(www.colourbox.com)

Valg 2013: Partiene om psykisk helse

Valg 2013: Partiene om psykisk helse

Psykisk helse er en valgkampsak. Nettavisen har gjennomgått partiprogrammene. Se hvilke tiltak de ulike partiene har programfestet.

Nettavisen har gått gjennom partienes programmer, og laget en oversikt over hvilke saker de satser på innen psykisk helse. Dette er noen av tiltakene partiene foreslår:

Arbeiderpartiet

 • Løfte satsingen overfor personer med psykiske lidelser, gjennom større bruk av lavterskeltilbud, kortere ventetid og tettere oppfølging av pasientene over tid.
 • Styrke skolehelsetjenestens forebyggende arbeid for bedre psykisk helse.
 • Ha mer forskning for å bedre kunne forebygge at folk tar sitt eget liv.

Senterpartiet

 • Stimulere til interkommunalt samarbeid for å sikre at alle kommuner har tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innenfor psykiatri, legevakt, barnevern og rusomsorg.
 • Prioritere tilbud innen psykiatri, rusomsorg og rehabilitering, og at det skal utvikles rapporteringskrav for hvert av disse områdene som følges opp av pålegg dersom de ikke etterleves.

Sosialistisk Venstreparti

 • Avvikle ventelistene i psykisk helsevern, og sikre alle som trenger poliklinisk behandling et tilbud innen 30 virkedager.
 • Styrket rettsvern for psykisk syke, strengere regler for bruk av tvungent psykisk helsevern og bruk av unødvendig tvang.

Høyre

 • Styrke det kommunale bo-, behandlings- og oppfølgingstilbudet for personer med psykiske helseplager.
 • Innføre fritt behandlingsvalg, slik at det blir lettere å velge behandling som virker, og som kan påbegynnes raskt.
 • Innføre egne sykebiler tilknyttet psykiatrien, for å sikre bedre kompetanse ved innleggelse og redusert belastning for både pasienten og politiet.

Fremskrittspartiet

 • Ha en ny opptrappingsplan for psykiatrien med øremerkede midler.
 • Innføre eget tilbud om psykiatriambulanser.

Venstre

 • Gi psykologer rett til å sykemelde pasienter de har i behandling.
 • Opprette et lavterskelpsykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning.
 • Gjøre forsøk med å overføre distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommunalt nivå i enkelte større kommuner.
 • Opprette flere brukerstyrte plasser knyttet til DPS, slik at innleggelser kan skje før det blir behov for tvangsbruk.
 • Gjennomgå lov om psykisk helsevern med sikte på mindre tvangsbruk og klarere regler om enkeltvedtak, overprøving, registrering og klage.
 • Utvide bruken av alternativer til polititransport ved tvangsinnleggelser.

Kristelig Folkeparti

 • At psykisk helsehjelp, psykisk helsevern og behandling og oppfølging av rusavhengige må bli en del av finansieringsordningen til samhandlingsreformen, slik at kommuner får økonomiske virkemidler og stimulering til å bygge opp gode lokale tilbud i sin kommune.
 • At barn og unge med psykiske lidelser skal få rask behandling, og fjerne ventetiden for behandling for personer under 23 år.
 • Styrke psykisk helsevern med flere ambulante team, døgnberedskap og brukerstyrte sengeplasser.

Rødt

 • Ha en tilstrekkelig oppbygging og kvalitetssikring av kommunenes psykiske helsevern, før antall døgnplasser på de psykiatriske sykehusene reduseres.
 • Ha ambulansetjeneste med kvalifisert psykiatrisk personale. Stans i bruk av uniformert politi og håndjern ved transport av mennesker med psykiske lidelser.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen