Publisert: 06. september 2013
Arve Almvik
Faglig rådgiver i NAPHA, Arve Almvik, har deltatt i arbeidet med veilederen "Sammen om mestring". FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid

Ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid

En styrket brukerrolle, og det å se rus og psykisk helse i sammenheng, står sentralt i en ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid som nå er sendt ut på høring.

-Brukeren er den som best kan bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer tilfredsstillende. Pårørende er en viktig samarbeidspartner og skal også sikres nødvendig støtte og avlastning, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

"Sammen om mestring"

Veilederen heter Sammen om mestring, og med den ønsker Helsedirektoratet å gjøre brukergruppens behov mer synlige og å understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. 

Direktoratet vektlegger at kommunene og spesialisthelsetjenesten skal jobbe sammen om å nå dette målet.

Tre hovedbudskap

Veilederen har tre overordnede hovedbudskap:

  • At tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv
  • Tjenestene og tjenestenivåene skal samarbeide for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
  • Rus og psykisk helse skal ses i sammenheng

-Styre eget liv

Faglig rådgiver i NAPHA, Arve Almvik, har deltatt i arbeidet med veilederen. Han trekker fram som positivt det at den tar brukerperspektivet på alvor. 

-Utgangspunktet for tjenestene i psykisk helse- og rusarbeid er brukernes behov for hjelp til å styre eget liv, og motta hjelp på sine premisser. Fagfolkenes kunnskap og kompetanse skal først og fremst bidra til at brukerne når sine mål og ønsker, understreker Almvik.

Endret landskap

Han peker på at det helse - og sosialfaglige landskapet har endret seg betydelig siden forrige veileder.

-Nye reformer har satt sine avtrykk, og de lokalbaserte tjenestene  har styrket sin posisjon, sier han.

Rommer mangfold

Almvik mener veilederen rommer et mangfold av faglige perspektiver og metoder.

-Forskningsbasert kunnskap, brukererfaringer og fagfolkerfaringer er representert i skjønn forening, sier han.

Savner salutogenese

Når det gjelder faglige tilnærminger, savner han en omtale av salutogenese.

-Det er en fagteori flere i fagfeltet refererer til og bygger tjenestene på, påpeker han.

Han mener det gir veilederen tyngde å ha et rikt kildemateriale, men savner norske kilder.

-Her er det gjort en god jobb på mange av kapitlene. Jeg kunne likevel ønske at redaksjonen i tillegg hadde funnet plass for flere referanser fra den «norske» forskningen på psykisk helsearbeid, i regi av høgskoler og universiteter, sier Almvik.

Den delen av veilederen han mener er mest leservennlig er noen kapitler som inneholder ofte spurte spørsmål, og mange referanser til nettsteder hvor man kan finne mer informasjon.

NY VEILEDER
  • Sammen om mestring heter et forslag til ny veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, som nå er sendt ut på høring.
  • Høringsfristen er 2. oktober.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen