Publisert: 19. september 2012.   Endret: 23. september 2020

ACT- og FACT-team

temabilde-oppsøkendeteam

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. ACT- og FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på ACT og FACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.

Hva er ACT og FACT

Assertive Community Treatment (ACT) og Flexible Assertive Community Treatment (FACT) er to behandlingsmodeller som skal gi helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, som ofte har rusproblemer, og med et lavt funksjonsnivå på mange livsområder. ACT- og FACT-team retter seg mot personer som eksisterende tjenester ikke klarer å gi nyttig hjelp til, eller som ikke ser eget behov for hjelp. ACT-modellen ble utviklet i USA allerede på 1970-tallet. FACT, som i stor grad bygger på ACT, ble utviklet i Nederland fra midten av 2000-tallet. Hovedforskjellen mellom de to teamtypene er at ACT retter seg mot mennesker med et stort og kontinuerlig hjelpebehov grunnet psykoseproblemer, mens FACT har en noe bredere målgruppe med et mer varierende hjelpebehov. 

Se film om FACT, og hvordan og hvorfor starte opp et slikt arbeid: 

 

Aktivt oppsøkende tjenester

Det er for tiden en tydelig satsing fra helsemyndighetene at mer av hjelpen som tilbys skal gis nært der folk bor og oppholder seg. ACT- og FACT-teamene jobber aktivt oppsøkende, og behandling og oppfølging foregår der personen bor og har sitt nettverk. Man ser hvordan han eller hun håndterer hverdagen, og får et  helhetlig bilde av situasjonen, noe som også øker muligheten for å inkludere personen i lokalsamfunnet. Hjelperne får større bevissthet om personen som individ, og tilgang på informasjon langt ut over diagnostiske data og medisinske rammebetingelser. Det gir også hjelperne en unik mulighet til å treffe pårørende og naboer, og ta del i samhandlingen mellom personen og aktører i hans eller hennes nettverk. 

Satsingen på ACT- og FACT-team i Norge

De norske helsemyndighetene ønsket allerede i 2009 å stimulere til utprøvingen av ACT-team. De første FACT-teamene i Norge ble etablert i 2013. Per januar 2020 er det etablert cirka 60 FACT- og 7 ACT-team. En rapport anslår at det er potensial for 83 FACT-team og 35 ACT-team i Norge

Helsemyndighetene stimulerer fortsatt til utprøving og etablering av nye ACT- og FACT-team gjennom den årlige tilskuddsordningen Tilbud til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov.  En forutsetning for å få tilskudd er at teamet etableres som forpliktende samhandling mellom kommuner/bydeler og spesialisthelsetjenesten. Dette gjør at teamene kan gi et helhetlig behandlingstilbud til målgruppen med både spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). 

Håndbøker som beskriver modellene

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har oversatt og utarbeidet håndbøker for både ACT-modellen og FACT-modellen. I disse finner du en detaljert beskrivelse av modellene:

Hva viser forskningen i Norge

ACT- og FACT-modellen har vist gode resultater i å fremme likeverdige, helhetlige og integrerte tilbud til en målgruppe som det har vært vanskelig å gi et godt nok tilbud om behandling og oppfølging. Det er ACT-modellen som foreløpig er best dokumentert gjennom forskning både nasjonalt og internasjonalt.

NKROP gjennomførte i perioden 2009-2014 en nasjonal forskningsbasert evaluering av ACT-satsningen i Norge. Resultatene tilsa at innføringen av ACT-modellen i Norge hadde vært vellykket, og det ble anbefalt at modellen burde etableres i Norge (Landheim et.al., 2015). NKROP gjennomførte en tilsvarende evaluering av sju norske FACT-team i perioden 2016-2019.

Se også film med presentasjon av resultatene fra evalueringen:

Passer det med ACT- eller FACT-team hos oss

Geografien og demografien i Norge er mangfoldig. Derfor er det store forskjeller mellom DPS-regioner, kommuner og bydeler når det kommer til befolkningstetthet, geografisk utstrekning og reiseavstander. Dette er faktorer som påvirker arbeidet til ACT- og FACT-team. For å kunne vurdere om det er grunnlag for å etablere ACT- og/eller FACT-team i ulike områder må man kartlegge hvor mange som potensielt har behov for en slik tjeneste, geografiske forutsetninger m.m. NAPHA og NKROP har utgitt en rapport om potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge (Landheim et.al, 2017).

Hvordan etablere ACT- eller FACT-team

Det kommer med jevne mellomrom spørsmål til NAPHA og NKROP om hvordan det rent praktisk foregår når man skal etablere et oppsøkende samhandlingsteam etter ACT- eller FACT-modellen. Det er ikke lett å gi entydige svar på slike spørsmål. Variasjonen mellom opptaksområdene for slike team i Norge er stor, og derfor må flere aspekter ved modellene tilpasses den lokale konteksten. Hva som er hensiktsmessig i en bydel i Oslo eller Bergen, kan være uhensiktsmessig i mer spredtbygde strøk, med færre brukere og større geografisk avstand. For å prøve å besvare noen av disse spørsmålene har NAPHA og NKROP utarbeidet en etableringshåndbok for ACT- og FACT-team i Norge  Hensikten med håndboka er å tydeliggjøre hva ACT- og FACT-team er i praksis, og å vise fram hvordan etablerte team har løst ulike utfordringer med modellen i Norge. Boka har fokus på råd, tips og anbefalinger knyttet til etablering og drift av team.

NAPHAs rolle

NAPHA har gjennom årlige oppdrag fra Helsedirektoratet bidratt til implementering av ACT- og FACT-modellene siden disse ble introdusert i Norge. Vi samarbeider tett med NKROP, Fylkesmennene, KoRus, RVTS og ulike brukerorganisasjoner om implementering av ACT- og FACT-modellene i Norge. I NAPHAs oppdrag inngår blant annet:

 • Kunnskapsformidling
 • Opplæring
 • Teamledernettverk
 • Seminarer for tilskuddsforvaltere, etablerere og andre kompetansetjenester
 • Nasjonale konferanser
 • Auditorteam/fidelityvurderinger
 • Videreutvikling av modellene
 • Vurdering av potensialet for ACT/FACT i Norge
 • Etableringshåndbok for ACT-team og FACT-team
 • Skandinavisk nettverk for ACT/FACT
 • Regionale samlinger for ansatte i team

Ressurser

Kilder

Alt om

oppsøkende.team act fact samhandling samhandlingsteam act-.og.fact-.team act-.og.fact-team

Nyttig innen oppsøkende team, act, fact, samhandling, samhandlingsteam, act- og fact- team, act- og fact-team:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen