Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS

Publisert: 10. april 2012
Oppdatert: 10. april 2012
Nidaros%20DPS%202
NIDAROS DPS: Her er det lokalisert et godt LMS-tilbud til brukere og pårørende.
NIDAROS DPS: Her er det lokal...

Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS

Brukermedvirkning er sentralt i planlegging og drift av LMS.
Informasjon, opplæring og veiledning skal bidra til at bruker og pårørende mestrer å leve med langvarige psykiske helseproblemer.

Nidaros DPS i Trondheim åpnet sitt Lærings- og mestringssenter i 2009, et år etter etablering av DPS-et. Lærings- og mestringssentra i helseforetakene har vært et av tiltakene for å nå målet om kvalitativt god opplæring til brukere eller pårørende som måtte trenge det, jfr Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8.

 I løpet av kort tid har senteret bygd opp ulike tilbud som blant annet pårørendekvelder, brukerkontor, introduksjonsseminar for personer som står på venteliste og kurs i helsepedagogikk.

Jobber med å få en oversikt

Kun ti Lærings- og mestringssentra er på landsbasis lokalisert til Distriktspsykiatriske sentra eller psykiatriske sykehusavdelinger. Hvor mange LMS som gir tilbud til personer med psykiske helseproblemer eller deres pårørende er usikkert. 

En slik oversikt er et av målene for NK LMS sin satsning på psykisk helse og rus i prosjektet «Nasjonalt nettverk for læring og mestring innen psykisk helse og rus». Kartlegging, nettverksbygging og synliggjøring av sentrale problemstillinger innenfor feltet er konkrete mål for nettverket.

Fra ide til etablering

Som et ledd i planleggingen av Nidaros DPS ble prosjektet «Veien mot Nidaros DPS» etablert i 2007. Brukermedvirkning var ett av fire satsingsområder i prosjektet. Det ble etablert en arbeidsgruppe, sammensatt av personer med brukererfaring og fagkompetanse fra døgndrift og poliklinikk.

25-30 prosent av gruppedeltakerne hadde brukererfaring, i tillegg til at interesseorganisasjoner som Mental Helse og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse ble konsultert i konkrete saker. Gruppen møttes ukentlig i et år og leverte sin innstilling til styringsgruppa for prosjektet mai 2008.

Blant forslagene gruppen sendte til styringsgruppen var etablering av Lærings og Mestringssenter i Nidaros DPS, med brukermedvirkning i planlegging og drift. Forslaget om opprettelse av Lærings og Mestringssenter ble vedtatt og prioritert ved start av DPS-et.

Flere brukerrettede tiltak

Andre forslag fra prosjektgruppa var blant annet kvalitetssikring av informasjonsmateriell, opprettelse av brukerkontor, kjøp av brukertjenester og etablering av pårørendekontakt. Samtlige tiltak er i ettertid organisert under Lærings- og mestringssenteret.

Kvalitetsmål på tjenestetilbudet i DPS er innført i form av KOR (Klient og resultatstyrt praksis). Brukerstyrte senger ble etablert som følge av prosjektgruppas forslag i form av et forskningsprosjekt.

Kompetanse i sentrum

Brukerkompetanse ble prioritert ved etablering av Nidaros LMS, først i planleggingsfasen, hvor to prosjektmedarbeidere med brukererfaring var faste medlemmer i prosjektgruppen. I etableringsfasen var en representant fra Brukergruppa Psykisk Helse (PH) ved St. Olavs Hospital fast representant i arbeidsgruppa, som møttes ukentlig i store deler av første driftsår.

Møtehyppigheten for arbeidsgruppa avtok utover 2. driftsår, mens brukerperspektivet senere er ivaretatt ved at personer med brukerkompetanse deltar i planlegging og drift av konkrete tiltak. Senteret har to fast ansatte, spesialmiljøterapeut og spesialpedagog. Stillingene har tilleggskompetanse innen rus og psykisk helsearbeid, motiverende intervju og behandlingsrettet arbeid med barn, unge og familier innen barnevernsfeltet, blant annet. Brukerkompetanse og spesialisert fagkompetanse sikres i tillegg i form av avtaler med interne og eksterne ressurspersoner, som er knyttet til driften av senteret.

Standard metode

Helt fra det ble etablert har Nidaros LMS  lagt vekt på arbeidsmåten som ble utviklet av landets første LMS på Aker sykehus, kalt Standard Metode. Essensen i metoden er å basere planlegging, drift og evaluering av LMS på dialog, forankret i verdiene om brukermedvirkning og sidestilling av brukererfaring og fagkunnskap.

Standard metode framhever prosessen i utvikling og gjennomføring av LMS- tilbud. Behov og muligheter, styrket av kompetanse skapt i samhandlingen mellom personer med brukerkompetanse og fagkompetanse er avgjørende for utvikling og drift av LMS- tilbud.

Brukerkontoret og kontakt med brukerorganisasjoner

Brukerkontoret er lokalisert midt i DPS-et. Kontoret betjenes av ulike brukerorganisasjoner til faste tidspunkt. Målet er å gi tilbud til pasienter, pårørende og ansatte.

Mental Helse, NAV- los og organisasjonen Voksne for barn er blant dem som har hatt fast kontortid på Brukerkontoret. Organisasjonene har ulik vinkling på sine tjenester. Mental Helse og Voksne for Barn orienterer om organisasjonens tilbud, er kontaktformidler, samt gir rådgivende enkeltsamtaler til brukere.

NAV- losene gir informasjon om rettigheter og tiltak knyttet til psykisk helse og arbeid, lokale muligheter, samt generelle rettigheter i NAV. Behandler ved DPS kommer sammen med pasient til avtalt time med NAV- los. Dette tilbudet i Lærings og mestringssenteret kan fungere som en førstekontakt med NAV, eventuelt som en motivator i prosessen mot arbeidsrettede tiltak.

Pårørendearbeid

Nidaros LMS har satset spesielt på tilbud til pårørende. Sammen med brukerorganisasjonene og fagfolk i DPS-et arrangeres månedlige pårørendekvelder. Tema varierer fra lovgivning og juridiske rettigheter, diagnoserettede tema til pårørendes rolle generelt. Brukere, pårørende og fagfolk er representert i planlegging, gjennomføring og evaluering.

På grunn av stor interesse rekrutteres deltakere til pårørendekveldene kun fra DPS. Lærings- og mestringssenteret ser samtidig behovet for å tilby informasjon og opplæring til personer uten tilknytning til DPS og til pårørende til tidligere brukere av helsetjenestene.

Lærings- og mestringssenteret deltar i tillegg i nettverket av pårørendekontakter som er ansvarlig for kvalitetssikringen av tilbudet til pårørende i de ulike døgnavdelingene i DPS-et. 

Pasient/brukertilbud på informasjonssenteret

Nidaros LMS har bygd opp et informasjonssenter med tilgjengelig informasjonsmateriell, mestringsbøker og veiledere. Her kan brukerne komme uten henvisning eller timeavtale for å finne nyttig informasjon om bla. behandlingsmuligheter, aktuelle tiltak og rettigheter.

LMS-et arrangerer også opplæringsdager/ kurs for pasienter som står på venteliste for poliklinisk behandling, kalt  ”Introduksjonsseminar”.  Introduksjonsseminaret er et prosjekt, i samarbeid med Tiller DPS. Hensikten med seminaret er å forbedre det tilbudet som pasientene har i ventetiden ved å gi dem nyttig informasjon og samtidig avklare behandlingsforløp på et tidlig tidspunkt. 

I tillegg organiserer de annen undervisning for pasienter, samt fungerer som kontaktformidler til  brukerorganisasjonene.

Nettverk og representasjon på feltet

LMS- et deltar i lokale, regionale og nasjonale nettverk innen fagfeltet Læring og mestring. Sentrale mål for disse nettverkene er erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid omkring konkrete tiltak. Eksempler på konkrete tiltak er kurs i helsepedagogikk for ansatte og gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring i Livet).

Samarbeid med kommunen

Nav- los tilbudet på LMS- et er et samarbeid med Trondheim kommune. I tillegg er Nidaros LMS i gang med å implementere Gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer.  Tilbudet skal drives i samarbeid med Trondheim kommune ved barne- og familietjenesten og brukermedvirkere (voksne ”pårørendebarn”).

Satsningsområder

Nidaros LMS prioriterer brukerkompetanse i planlegging og drift også i videre utvikling av senteret. Fokus på tiltak for pårørende (barn og voksne) vil fortsatt være et av de viktigste satsningsområdene for LMS-et. Samarbeid og samhandling med andre LMS, kommunen og øvrige nettverk, anses som viktige utviklingsområder for senteret i tiden fremover.

Nidaros DPS kan kontaktes ved Hilde Siraas Myran hilde.siraas@stolav.no eller Eli Valås eli.valas@stolav.no 73865467/ 73865453.

 

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning læring.og.mestring øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen