Publisert: 20. oktober 2010
vekt 2229032
LIKEVERD: Det er behov for mer forskning på hvordan brukerne opplever ACT.

Brukererfaringer med ACT-team

Brukererfaringer med ACT-team

Studier av brukernes erfaringer med ACT har ikke har blitt betraktet som like tungtveiende kunnskap i vurderingen av ACT som evidensbasert praksis.

Dette slås fast i litteraturstudien "Virksomme faktorer ved Assertive Community Treatment - slik brukerne erfarer det" fra 2010. Studien ser på nytteverdien til ACT (Assertive Community Treatment) fra brukeres ståsted.

Likeverd og tilgjengelighet

Brukerne mener at relasjonen til ACT er preget av likeverd, og at fokuset er rettet mot deres egen vekst og utvikling. Helsearbeiderne i ACT- team er til hjelp ved å være tilgjengelige og gi praktisk og sosial støtte. Å bli regnet med som en aktiv deltaker i egen bedringsprosess og å bli sett, først og fremst som et menneske, blir beskrevet som virksomme faktorer.

Kan bli bedre

Studien peker imidlertid også på savn og forhold som brukerne mener er direkte skadelig.  Alt dette er kunnskap som kan gi følger for helsearbeidere i nyetablerte ACT- team i Norge, for deres ledere, og for sentrale myndigheter som gir rammebetingelser og føringer for hva som skal være god praksis.

Ønsker mer forskning

I litteraturstudien skisseres implikasjoner for klinisk praksis og mulige videre forskningsstudier. Funnene gjenspeiler det forholdsvis begrensede utvalget av forskning på emnet, og det er nødvendig at det forskes mer på brukererfaringer knyttet til ACT.

Studien "Virksomme faktorer ved Assertive Community Treatment - slik brukerne erfarer det" ble utarbeidet av Mona Elisabeth Sommer ved masterprogram for psykisk helse, Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag i 2010.

 

 

Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Kommenter:

Mer om

brukerundersøkelser oppsøkende.team høgskolen.i.buskerud.og.vestfold faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen