Publisert: 26. januar 2011
Ill.foto: Spørreskjema
SPØRRESKJEMA: Brukertilfredshet ble målt ved CSQ (Client Satisfaction Questionnaire). Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Større brukertilfredshet med ACT

Større brukertilfredshet med ACT

En dansk studie, som sammenlignet ACT-behandling med vanlig behandling i kommunehelsetjeneste, viste reduksjon i innleggelser og større tilfredshet hos brukere.

Studien ble gjennomført over en to-årsperiode, etter at ACT-teamet i Tønder på Sør-Jylland i Danmark startet i 2001. Dette var det første ACT-teamet i Danmark.  

Det ble benyttet et kvasi-eksperimentelt design, hvor 86 brukere som fikk ACT-behandling ble sammenlignet med 88 brukere som fortsatte med sine etablerte standard psykiske helsetjenestetilbud i kommuner i en annen region. 

Studien definerte en rekke mål på utvikling som ble sammenlignet på oppstarttidspunkt og etter henholdsvis 12 og 24 måneder. 

Resultater

På rekrutteringstidspunktet var det ingen forskjeller mellom gruppene med hensyn til demografiske forhold eller andre utvalgskriterier.

Ved 2-års oppfølging hadde ACT-pasientene en signifikant reduksjon i innleggelser og liggetid i sykehus og bruk av dagbehandlingstilbud i forhold til kontrollgruppen.

De hadde også en signifikant økning i antallet konsultasjoner sammenlignet med kontrollgruppen, og mindre frafall fra psykiske helsetjenester.

Behov

Det var ingen forbedring i psykopatologi i løpet av de to årene, men det var en forbedring i forhold til dekkede behov og også færre udekkede behov (målt ved CANSAS).

Dette ble av artikkelforfatterne tolket som en indikasjon på bedre fungering. 

Brukertilfredshet, målt ved CSQ (Client Satisfaction Questionnaire), viste at brukere av ACT-tjenester var signifikant mer tilfredse med tjenestene enn deltakerne i kontrollgruppen.

Konklusjon

Artikkelen konkluderer med at behandlingen av brukerne i denne studien viser lovende resultater, og kan tyde på at ACT-behandling kan være et godt tiltak for mennesker med alvorlig og vedvarende psykisk lidelse.

Forfatterne påpeker imidlertid at store, strengt definerte og kontrollerte studier av ACT trengs i Europa, ettersom eksisterende evidens i hovedsak kommer fra amerikanske studier.

Artikkelen finnes i elektronisk versjon: Clinical outcome of assertive community treatment (ACT) in a rural area in Denmark: A case-control study with a 2-year follow-up. Jørgen Aagaard, Klaus Müller-Nielsen, Nordic Journal of Psychiatry 2010, Early Online 1-7.

Artikkelen kan lastes ned via helsebiblioteket.

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen