Publisert: 28. februar 2011
1308227 bergen by
NYTT HEFTE PÅ PLASS: Mye skjer innen psykisk helsearbeid i Bergen.

Lokalpsykiatri i Bergen

Lokalpsykiatri i Bergen

Heftet "Lokalpsykiatri i Bergen" forteller historien om et utviklingsarbeid over 12 år.

Utviklingsarbeidet oppsummeres lettlest og kortfattet i heftet, som har rundt 60 sider. Heftet har korte kapitler om de ulike sidene ved prosjektarbeidet.

Felles perspektiv

Å finne fram til et felles perspektiv er et suksesskriterium i et samarbeidsprosjekt som dette. Styringsgruppen har bestått av nøkkelpersoner fra Bergen kommune, Helse Bergen, NAV og Mental Helse.  En stabil styringsgruppe med lite utskifting har betydd mye for prosjektet. 

Grundig og systematisk arbeid

"Lokalpsykiatri i Bergen"" er et omfattende prosjektsamarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen for personer med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet har gitt Bergen status som en av de kommuner som har jobbet mest grundig og systematisk med å kvalitetssikre prosessen omkring planlegging, bygging og oppstart av botilbudet.

Kommunenettverk nyttig

Rapporten berører flere andre områder og tiltak som sees i sammenheng med hovedmålet. De representerer interessante vurderinger av andre tilbud og faglige tilnærminger som påvirker måloppnåelse og det å kunne gi et helhetlig tilbud. Mange kommuner vil både kunne kjenne igjen elementer og hente ny kunnskap her. Deltakelse i et kommunenettverk fremheves som spesielt nyttig i prosjektet. ”Verdien av netttverkssamarbeid med andre kommuner er vanskelig å overvurdere”.  

Kulturhus

Heftet inneholder mange flotte bilder av kunstneren Pål Akerø fra Bergen. Han begynte å male ved Amalie Skrams Hus i 2001. Etableringen av dette huset som er et slags kulturhus, er en del av prosjektet Lokalpsykiatri i Bergen. 

Ut av institusjonene

Bergen har fått jobbet mye med kvalitet i de tiltakene som er er satt i gang. Det er etablert bolig til rundt 300 personer ved prosjektets slutt. Flesteparten av tiltakene er finansiert av Staten gjennom Opptrappingsplanen. Mange andre kommuner har vært på studietur og sett på botilbudene i Bergen, og de er blitt brukt som modell av Helsedirektoratet. 

Hentet ideer fra andre land

Bergen har sett på hva andre har gjort og har hentet ideer og knyttet kontakter også i andre land. Gjennom forskning og brukerundersøkelser som er sammenstilt med erfaringer fra Århus, er det belegg for å beskrive sammenfallende enighet som etablert ny kunnskap på feltet.

Ikke i mål

Det er fortsatt mange utfordringer som gjenstår, selv om prosjektet er avsluttet. Det har vært helt nødvendig med en øremerking av penger, men en bieffekt av de statlige finansieringene er at lokale politikere ikke har behøvd å drøfte prioriteringer mellom psykisk helse og andre områder på 10 år. Nå er det en jobb å gjøre med å få forståelse for at det fortsatt er udekkede behov,

Prosjekt Lokalpsykiatri i Bergen vil bli avløst av nye samarbeidsmodeller innen de psykiske helsetjenestene. 

Kommenter:

Mer om

bolig brukermedvirkning kvalitetsarbeid prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen