Salutogene samtalegrupper - et tilbud i kommunene

Publisert: 11. februar 2012
Oppdatert: 11. februar 2012
helsefremmende samtalegrupper colourbox#583716

FOREBYGGENDE: Tilbud om helsefremmende gruppesamtaler i kommunene

FOREBYGGENDE: Tilbud om helse...

Salutogene samtalegrupper - et tilbud i kommunene

I salutogene samtalegrupper er strategien å øke bevisstheten om eget potensiale og egne ressurser. Som et tilbud ved kommunale dagsenter, på dagsenter eller ved et Lærings- og mestringssenter kan det virke helsefremmende.

Samhandlingsreformens fokus på forebygging, blant annet i form av lærings- og mestringstilbud i kommunene gjør slike mestringsorienterte gruppetilbud aktuelle og relevante for kommunehelsetjenesten. En viktig grunn til dette er at Salutogene samtalegrupper fokuserer på helse og helsefremming, fremfor bekjempelse av sykdom, som ellers gjerne er innfallsvinkelen i tradisjonell behandling av psykiske helseproblemer. 

Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv

I boka Læring og Mestring-et helsefremmende perspektiv, forfattet av Anners Lerdal og May Solveig Fagermoen, presenterer Eva Langeland teorigrunnlag, sentrale prinsipper og måter å drive salutogene samtalegrupper på.

Dokumentert effekt

Eva Langelands doktorgradsarbeid viser bl.a at gruppebehandlingen gir signifikant bedre effekt på deltakernes mestringsopplevelse, sammenlignet med ordinært tilbud (Langeland mfl, 2006) . Universitet i Bergen skriver at en evaluering etter senere gjennomførte salutogene samtalegrupper viser at deltakerne opplever behandlingen som nyttig. Den bidrar til en bedre hverdag og til bedre psykisk helse (Langeland og Vinje, 2010).

Sentrale begrep i salutogen tilnærming

Sence of coherense (SOC) som betyr opplevelse av sammenheng, kan brytes ned til begrepene begripelighet, håndterbarhet og mening. Aaron Antonowskys forskning viser at ens opplevelse av sammenheng i tilværelsen påvirker grad av mestring, helse og velvære. Mestringsressurser, både kollektive og personlige bidrar til å mestre spenning, en positiv faktor relatert til bedre helse. SOC og mestringsressurser påvirker hverandre gjensidig.

Samhandlingsreformen gir føringer om økt tilgjengelighet til NAV-tjenester, helse- og omsorgstjenester, og om samarbeid med frivillige organisasjoner. Salutogene samtalegrupper kan blant annet bidra til bevisstgjøring av ytre, eller kollektive ressurser.

Gruppetilbudets form og innhold

Behandlingen ledes av godkjent gruppeleder, til grupper på 5-8 personer med relativt stabilt symptombilde, også ved alvorlige, langvarige helseproblemer. Gruppen møtes to timer en dag i uken i 16 uker.

Dialog, relasjonsfokus og støttende klima er sentrale virkemiddel i gruppen. Oppmerksomheten rettes mot sammenhengen mellom mestringsressurser og stressende faktorer, med løsningsfokus og økt opplevelse av helse som mål. Økt SOC, eller opplevelse av sammenheng tilstrebes blant annet ved hjelp av fokus på personens historie og ved bevisstgjøring av diagnosens begrensede betydning. Narrative strategier benyttes for å styrke identitet, bidra til ressursfokus og økt mestringsevne. Flow-begrepet presenteres av Langeland som sentralt i styrking av personens opplevelse av sammenheng i tilværelsen, noe som vektlegges i samtalegruppene.

Uavhengig av diagnose

Langelands presentasjon av den salutogene tilnærmingen gir et bilde av en ressurseffektiv behandlingsform hvor et helhetlig helsefokus implementeres i forebygging og behandling. At gruppesammensetningen er diagnoseuavhengig kan bidra til å gjøre gruppetilbudet relevant også i kommunehelsetjenesten.

Bokkapitlet kan leses i sin helhet i boka Læring og Mestring - et helsefremmende perspektiv, som henvender seg til studenter og fagfolk med interesse for fagfeltet læring og mestring.

 

Salutogene samtalegrupper

Kommenter:

Mer om

læring.og.mestring salutogenese faglig.kvalitet faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen