Bok om pårørende

Publisert: 29. november 2011
Oppdatert: 29. november 2011
COLOURBOX1124253
UTFORDRENDE SAMTALE: Hvordan løse en vanskelig pårørendesamtale? Dette er blant de mange temaene som tas opp i boka.
UTFORDRENDE SAMTALE: Hvordan ...

Bok om pårørende

En bok fra 2010 tar opp temaet pårørende i helsetjenesten. Den gir konkrete forslag for å løse faglige utfordringer.

Boka Pårørende i Helsetjenesten –en klinisk og juridisk innføring er utgitt på Fagbokforlaget i 2010 av forfatterne Kari Bøckmann og Alice Kjellevold.

Om forfatterne

Bøckmann er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, ansatt ved Nordlandssykehuset. Kjellevold er dr. juris og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Hun leder der Gruppen for Pårørendeforskning.

Les også på napha.no:

Komplekst tema 

Boka tar opp det alminnelige ved å være pårørende, samtidig som den peker på hvor komplekst, kontrastfylt og ofte utfordrende det er å inneha pårørenderollen.

Kompleksiteten ved temaet illustreres for det første av at to sterke fagprofesjoner har gått sammen om å skrive boka. Et annet tegn på at temaet pårørende er omfattende er at forfatterne har hatt behov for fem sider med referanser til offentlige publikasjoner, 22 sider øvrige referanser, i tillegg til vedlegg, i hovedsak fra lovtekst.

Flere målgrupper 

Forfatterne beskriver målgruppen som studenter ved helse- og sosialfagutdanning på bachelor- og masternivå. Samtidig antas den å være relevant for helsepersonell,  sosialarbeidere og NAV-ansatte. Forfatterne håper at boka vil være nyttig også for pårørende og brukerorganisasjoner.

Oppslagsverk

Med den omfattende referanselisten, strukturerte henvisningen til lovverk og systematiske behandlingen av ulike tema innenfor pårørendearbeid, kan boka også anbefales som inspirasjon for ledere av helsetjenestene og nærmest som oppslagsverk for helsearbeidere.

Fagfeltet psykisk helsearbeid

Forfatterne henvender seg ikke til helsepersonell innen bestemte fagområder, men bruker i stor grad eksempler og problemstillinger fra fagfeltet psykisk helsearbeid. Det gjør boka svært relevant for denne del av helsetjenesten.

Helsepersonells ansvar

Bokas hovedbudskap er helsepersonells ansvar for å tilrettelegge forholdene slik at pårørende får oppfylt sine rettigheter og gjort bruk av sine ressurser.

Verdier og kunnskapssyn

Forfatterne redegjør for hvilket verdigrunnlag og kunnskapssyn som ligger til grunn for boka, med et til tider kritisk blikk på historien og tradisjonelt syn på behandling generelt og pårørendehåndtering spesielt.

Etiske verdier som likeverd, integritet og autonomi er vektlagt, samtidig som statlige føringer og lovverk har en sentral plass. Forfatterne gir også god plass til refleksjon og diskusjon av etiske dilemmaer, uten at boka mister sitt preg av oversikt og struktur.

Dagsaktuelt tema

Kvalitetssikring av pårørendearbeid her vært tema for helsepersonell innen feltet psykisk helse etter at de nye helselovene kom for over 10 år siden.

Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser (2006-2008), Helsedirektoratets veileder "Pårørende, en ressurs" (2008) og Rundskrivet "Nasjonale mål og prioriterte områder" (2011) understreker og  konkretiserer oppdraget om å prioritere pårørende.

Foreslår løsninger

Utfordringer og uklarheter ved pårørenderollen, etiske dillemmaer både for pårørende og helsepersonell, juridiske forhold og pårørendes rettigheter sett i relasjon til pasientens rettigheter er blant de tema som blir grundig behandlet, nå i en og samme bok.

Forfatterne bruker rikelig med praksiseksempler, og gir god plass til etiske og faglige drøftinger, befestet i forskning og lovtekst. Da en i tillegg får konkrete forslag til trinnvis fremgangsmåte for å løse faglige utfordringer, som en vanskelig pårørendesamtale, kan boka føre selv erfarne helsearbeidere et steg nærmere god pårørendebehandling.                                                  

Kommenter:

Mer om

pårørende faglig.kvalitet faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen