Publisert: 14. desember 2011.   Endret: 15. mars 2016
Ansatte i Frisk Bris juni 2011

Ansatte i Frisk Bris i Bamble kommune.

I Bamble heier vi på hverandre

I Bamble heier vi på hverandre

Å ha evne til å både begeistre og la seg begeistre er viktig for å lykkes med nye prosjekter. Det mener Henning Weider, leder av Frisk Bris.

NAPHA var på besøk høsten 2011, og fikk presentert Frisk Bris av engasjerte ansatte.

Bakgrunnen var et stort behov for mer helhet og forutsigbarhet i rehabiliteringsforløpet til den enkelte bruker. Tanken med prosjektet var å få til gode rehabiliteringstilbud ute i brukernes hjemkommune. Kommunen måtte derfor ha sentral rolle i å organisere og samordne de ulike tjenestene.

Sykehuset og NAV skulle på sin side bidra med faglige ressurser og kompetanse ut til kommunen. I prosjektet skulle det legges stor vekt på å mobilisere brukernes ressurser til å mestre sin egen livssituasjon, på å skape økt livskvalitet og aktiv deltakelse i samfunnet.

Eget senter

Konkret skulle det etableres et såkalt ”rehabiliteringsintegrert senter” hvor ulike brukergrupper skulle følges opp basert på forpliktende samhandling mellom brukerne, kommunale tjenester, NAV og sykehuset.

Aktiv rehabilitering

Prosjektet ble bl.a. sett i sammenheng med gjennomføringen av samhandlingsreformen og den nye NAV-reformen. Et sentralt mål i NAV-reformen er å få flere mennesker ut i arbeid, utdannelse og aktivitet, noe som forutsetter økt satsing på aktiv rehabilitering.

Der brukerne bor

Frisk Bris ble navnet på prosjektet, som er et mestrings- og rehabiliteringssenter i Bamble kommune. Senteret drives av Bamble kommune, Sykehuset Telemark og NAV.

Hensikten med senteret er å følge opp personer med sammensatte helsemessige utfordringer i kommunen der brukerne bor. 

For å sikre samhandlingen er det skrevet en samhandlingsavtale mellom partene.

Femstegs modell

Frisk Bris jobber i ulike faser - fra henvisning til Frisk Bris, til personene kommer i en varig aktivitet. Brukere henvises til Frisk Bris fra både NAV, kommunale tjenester , Sykehuset Telemark og fastlegene.

12 ukers program

Brukeren er normalt inne i et 12 ukers grunnleggende program på Frisk Bris. Etter avsluttet program følges den enkelte bruker videre opp fra Frisk Bris i samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.

Endring i eget liv

Det er et grunnleggende element i Frisk Bris at brukerne skal gis hjelp til å ta ansvar for å skape endring i eget liv. Frisk Bris skal heller ikke ta over ansvar som andre faginstanser har, men skal ”spille sammen” med de instanser som har et faglig ansvar - tverrfaglig samarbeid.

De fem fasene

 • Fase 1 – Inntaksprosedyre.
 • Fase 2 – Aktiv rehabiliteringsfase : Denne fasen starter med å utarbeide en individuell plan for den enkelte bruker. Individuell skreddersøm. (fysisk aktivitet, coaching, spesialisthelsetjeneste, trekant-samtaler, friluftsliv, kultur.)
 • Fase 3 – Individuell ”skreddersøm” basert på fase 2: I denne fasen gjennomføres det aktiviteter som er ”skreddersydd” ut i fra den enkelte brukers individuelle plan.
 • Fase 4 – Individuell kvalifisering for videre utvikling og oppfølging: Bruker er i gang med aktivitet beskrevet i individuell plan. Dette er en kritisk fase for å sikre varige effekter av Frisk Bris. Prosjektet bruker en ansatt ressurs på å sikre at de tiltak som iverksettes er riktige for bruker, og at resten av hjelpeapparatet støtter opp om brukers individuelle plan.
 • Fase 5 – Kvalitetssikring av resultat gjennom å følge bruker over minst to år.

Det handler om å kunne være tett på og sette inn ”støtet” der det trengs når det trengs.

Du kan finne mer informasjon om modellen her.

Varige endringer

Målet med tiltakene er å få til varige livsstilsendringer i forhold til livskvalitet og mestring. Senteret bruker blant annet Individuell Plan (IP) i tett samarbeid med brukerne for å avklare deres drømmer/mål, og for videre å hjelpe bruker til å hjelpe seg selv og bli bevisst på livskvalitetsmål samt realisere disse. En aktiv rehabilitering for å få flere mennesker over fra passiv økonomisk bistand til utdanning, arbeid og aktivitet.

Kreativt

Dette gjennomføres ved et 12 ukers intensivt program (intervensjonsfase) på senteret, etterfulgt av oppfølging av den enkelte i inntil to år etter intervensjonsfasen.

Senteret er kreativt, tar i bruk alt av tilgjengelige virkemidler og er meget bevisst på personlig egnethet hos sine ansatte.

Personlige egenskaper:

 • Å ha stor grad av fleksibilitet

 • Å være modig: Å tørre å gå litt utenfor rammene, og være personlig (ikke privat)

 • Å kunne være kreativ, oppfinnsom og utradisjonell, og finne og prøve nye løsninger

 • Å være tålmodig – endring tar tid- evne å se små skritt i riktig retning
 • Å tåle å stå i vanskelige situasjoner
 • Å ha evne til å motivere både seg selv og andre
 • Å være stabil

Flere å spille på

Hovedeffekten i oppfølgingen er å ikke tenke statisk i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar, men ha fokus på ”hva skal til” og sette ressursene inn deretter, mener Weider. Videre å ha fokus på funksjon og ikke på profesjon.

Gjennom å ha flere kompetansepersoner å spille på, og gjøre det sammen og samtidig, er det mulig å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Dette er en videreføring og spissing av Frisk Bris-modellen.

Fire hovedgrupper

I dag jobber Frisk Bris med 162 brukere på senteret, fordelt på følgende fire kategorier:

 • Mennesker med sammensatte lidelser. Herunder psykiske lidelser, muskel- skjelettproblematikk og begynnende rusproblematikk
 • Mennesker med diabetes
 • Mennesker med Kols
 • Innvandrerkvinner som opplever seg som sosialt isolerte

Samhandlingsreformen

Frisk Bris sitt innhold og arbeidsmåte er i tråd med politiske føringer, og må også sees i sammenheng med den kommende samhandlingsreformen. Frisk Brisk er et tiltak hvor man går ”nye veier” i arbeidet med brukere, og i samarbeid på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer. 

Sjekker status

Ut i fra målsetninger og aktivitetsnivå gjennomfører Frisk Bris en sjekk av status på bruker (stønadsform, deltagelse i arbeid, deltagelse i aktivitet, subjektiv helsemestring) både før, under og etter programmet.

Frisk Bris har oversikt over hvordan det går seks måneder, 12 måneder og to år etter gjennomført program i Frisk Bris. Dette gir oversikt over både kortsiktige og mer langsiktige resultater.

Resultater

Resultater viser så langt at aktivitetsnivået for de som deltar øker både i forhold til arbeidsrelatert aktivitet og deltagelse i samfunnet for øvrig.

Evalueringen så langt viser at prosjektet har lykkes med å gi gode tilbud til ulike grupper brukere, og at prosjektet har blitt en viktig samhandlings- og utviklingsarena.

Stor overføringsverdi

Målet er å lage en modell for hvordan man kan få til samhandling i praksis som fører til en positiv varig endring for brukerne. Dette kan ha stor overføringsverdi for andre deler av helsetjenesten med nødvendige lokale tilpasninger.

Positivt omdømme

Frisk Bris får svært gode tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere, og bidrar på den måten til å gi kommunen et positivt omdømme. Prosjektet har også fått positiv oppmerksomhet i media for sin virksomhet, og har blitt kjent langt utenfor kommunens grenser.

Fikk pris

Ansatte har med bakgrunn i sitt gode kvalitetsarbeid blitt invitert til å orientere om prosjektet på konferanser og møter.

I år mottok prosjektet ”Helsedialogprisen” for god samhandling. Dette er en pris som administreres av Helse Sør-Øst og KS, og som deles ut årlig til kommuner, enkeltpersoner eller tiltak som har hatt betydning for utvikling av samhandlingsfeltet.

Lønnsomt

Bamble kommune valgte å støtte og stimulere dette utviklingsarbeidet, og gikk inn for ordinær drift av prosjektet selv om det medførte en viss økonomisk risiko.

Kommunen vurderte denne risikoen opp mot resultatene av prosjektet. Evalueringene viste at Frisk Bris har bidratt til å hjelpe mange mennesker videre i livet. Det medfører økonomiske besparelser for kommunen på kort sikt, men vil ikke minst på lengre sikt kunne bety store økonomiske besparelser for både kommunen og samfunnet for øvrig. For interesserte finnes saksframlegget som ble presentert  for Bamble kommune her.   

Fleksibel modell

-Nå har Frisk Bris vært i ordinær drift siden januar 2011. Vi som jobber her tenker at Frisk Bris aldri skal "sette" seg, men være en fleksibel modell som endrer seg etter hva som gir best resultater og hva det til enhver tid er behov for, sier Henning Weider. Måten vi blir møtt på og den positiviteten som er hos NAV, Sykehuset og kommunen forøvrig er helt unik. Det gir masse energi, sier han videre.

Har vedvart

Weider avslutter med at det som er mest gledelig er å se på resultatene for menneskene som fikk et tilbud i 2009, 2010 og 2011.

Det viser seg at de gode resultatene har vedvart over tid. Av de første åtte unge voksne som fikk et tilbud på Frisk Bris i mars 2009 er tre i ordinær jobb, to går på ordinær skole, en er i arbeidspraksis i ordinær virksomhet, en er høygravid mens en har flyttet.

De store spørsmålene

Frisk Bris er et begrenset, men innovativt prosjekt som skal bidra til å møte de store helse- og velferdsutfordringene vi står overfor. Sånn sett er Frisk Bris et lite prosjekt som arbeider med ”de store spørsmålene”.

Prosjektet er på mange måter utradisjonelt, både når det gjelder hvordan man arbeider i forhold til brukere og når det gjelder finansiering. Denne utradisjonelle måten å arbeide på, kombinert med et sterkt engasjement hos de ansatte (og i styringsgruppa), er kanskje noe av forklaringen på at man har lykkes.

Se for øvrig egen presentasjon av Frisk Bris her.

Kommenter:

Mer om

kvalitetsarbeid brukere.med.omfattende.tjenestebehov samhandling salutogenese praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse fysisk.aktivitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen