Publisert: 03. januar 2012.   Endret: 15. mai 2018
untitled

Å HJELPE: Det viktigste for tillitspersonene var å gi brukerne støtte til å fremme egne behov i møte med tjenestene,

Tillit, tid, tilgjengelighet

Tillit, tid, tilgjengelighet

Tillitspersonforsøket gikk ut på å gi mennesker med rusproblematikk og behov for sammensatte tjenester tett individuell oppfølging. Erfaringene var gode.

Man ønsket å prøve ut ulike modeller og metoder for mennesker med rusrelaterte problemer, ved bruk av tillitspersoner. Målet var å bidra til at den enkelte fikk et mer tilgjengelig, helhetlig, sammenhengende og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Dette er et sammendrag av erfaringer og funn fra Tillitspersonforsøket (2008-2011), skrevet i heftet «Tillit, tid, tilgjengelighet», utgitt av Helsedirektoratet.

Døråpner

Tillitspersonenes rolle og oppgaver var å være brobyggere og døråpnere sammen med brukerne inn mot ulike tjenester. Det viktigste var å gi brukerne støtte til å fremme egne behov i møte med tjenestene, og bli aktive aktører i sin egen endringsprosess. Videre skulle tillitspersonene ansvarliggjøre tjenesteapparatet, slik at brukerne fikk tjenester de hadde behov for og rett til. Målet var også at samhandlingen mellom brukerne og de ulike tjenestene skulle fungere godt gjennom tjenesteforløpet.

Målsettingen

 • Ta i bruk metoder og tilnærminger som er faglig forankret og brukernære.
 • Fremme sosial inkludering og mestring av eget liv.
 • Styrke brukernes medvirkning og innflytelse.
 • Styrke samhandling og samordning mellom tjenesteytere.
 • Bidra til å øke bruken av individuell plan.

For mer informasjon om selve forsøket, se her.  

Virkningsfullt

Rambøll management har gjort en evaluering av de 26 kommunene som deltok i forsøket. Evalueringene viser samlet sett stor grad av måloppnåelse i forsøket. Kommunenes frihet til å organisere forsøket ut fra lokale forhold har gjort at de har fått utnyttet sine ressurser og styrker på en god måte. Rambølls hovedfunn i evalueringen er at tett individuell oppfølging av brukere med behov for sammensatte tjenester er virkningsfullt.

Du kan lese hele rapporten fra Rambøll her.

Økt brukermedvirkning og livskvalitet

Forsøket har bidratt til at tjenestene er blitt mer tilgjengelige og sammenhengende for brukerne. Dessuten er samhandling mellom tjenestene og med brukeren i sentrum betydelig styrket. Forsøket har ført til økt brukermedvirkning og bedre livskvalitet for mange brukere. Spennet på hvilke modeller som er utviklet og hvor de forskjellige kommunene har satset er stort.

Eksempler

 • Likemannsarbeid.
 • Fange opp mennesker som blir arrestert av politiet.
 • Brukerhus som arena.
 • Aktivitetssenter som arena.
 • Bolig som arena.
 • Styrke hjemmetjenesten.

Stor overføringsverdi

Modellene og tilnærmingsmåtene som har vært benyttet i tillitspersonarbeidet vurderes å ha stor overføringsverdi til oppfølging av andre brukergrupper med behov for sammensatte tjenester, eksempelvis mennesker med psykiske problemer eller nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Erfaringene fra forsøket kan være til god nytte for andre kommuner som er i gang med å tilpasse seg samhandlingsreformen, og som skal styrke og utvikle sitt tjenestetilbud til ulike brukergrupper.

Suksesskriterier i tillitspersonarbeidet

 • Tillitsfulle relasjoner.
 • Tid.
 • Tilgjengelighet.
 • Tett individuell oppfølging.
 • Tilstede på brukerens arena.

 Les også artikkelen:

Tillitspersoner som brobyggere i Tromsø

Brobyggermodellen støtter bruker til å være aktør i eget liv, og ansvarliggjør tjenesteapparatet på en måte som bidrar til gode samhandlingsprosesser. Det viser erfaringene fra Tromsø kommune som har deltatt som en av i alt 26 kommuner i Helsedirektoratets Tillitspersonsforsøk. 

Du finner et sammendrag av erfaringer og funn fra Tillitspersonforsøket (2008-2011), skrevet i heftet «Tillit, tid, tilgjengelighet», utgitt av Helsedirektoratet. 

Kommenter:

Mer om

kvalitetsarbeid brukere.med.omfattende.tjenestebehov god.hjelp.i.et.brukerperspektiv relasjon praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen