Sandefjord LMS- et kommunalt lærings- og mestringssenter

Publisert: 10. oktober 2012
Oppdatert: 10. oktober 2012
2797620 blomst

MANGE TILBUD: Det omtalte LMS- senteret jobber godt i forhold til samhandlingsreformen.

MANGE TILBUD: Det omtalte LMS...

Sandefjord LMS- et kommunalt lærings- og mestringssenter

Tilgjengelighet, samhandling og produktutvikling er sentrale tema når Sandefjord LMS, landets første lærings- og mestringssenter, presenterer seg for NAPHA.

«Uansett hva en rammes av, den psykiske helsa er sentral». Dette utsagnet kommer spontant fra Britt Gogstad Haugen, representant for brukerorganisasjonene ved Sandefjord LMS under NAPHAs besøk ved senteret. Haugen har vært sentral i opprettelsen, og bidrar i ledelse og drift i drift av senteret.

Det kommunalt forankrede LMS`et i Sandefjord ble etablert som et prosjekt ledet av Randi Hovde i 2004, på oppdrag fra Helse- og sosialsjefen i Sandefjord. Prosjektet var organisert med styringsgruppe, referansegruppe og evalueringsgruppe.

Midt i sentrum

Senteret gikk over i drift i 2008. Ideen var å opprette et aldersuavhengig lavterskeltilbud for personer med langvarig eller kronisk funksjonsnedsettelse, hvor brukeren og familiens behov er i fokus, med et mest mulig selvstendig liv som mål.

Brukerorganisasjonene var sentrale i opprettelsen av senteret. Man rettet spesielt fokus på aldersgruppen unge, noe som var en medvirkende årsak til at Sandefjord LMS ble lagt til Hvidtgården - midt i Sandefjord sentrum. Sandefjord kommunale LMS samarbeider med Regionalt LMS i Helse Sør-Øst og Lærings- og Mestringssenter ved Sykehuset i Vestfold.

Salutogenese og empowerment - sentralt

Senteret har fokus på å flytte oppmerksomheten fra sykelighet til utviklingsmulighet når langvarig eller kronisk sykdom rammer. Målet er å være et viktig ledd i en koordinert tiltakskjede på veien - som må gås fra sykdomsbeherskelse til mest mulig selvstendig liv.

Drift av senteret baserer seg på at brukere og fagpersonell samarbeider i utviklingen av de ulike LMS-tilbudene. Salutogent perspektiv og empowerment (myndiggjøring) er bærebjelker i virksomheten.

Samarbeid med brukerorganisasjoner

Senteret har per i dag to ansatte, fordelt på til sammen en 100 prosent stilling. Senteret har et tett samarbeid med Sandefjords brukerorganisasjoner, formalisert ved LMS-forum, med månedlige møter.

I tillegg til å delta i kvalitetssikring av senterets drift, benytter brukerorganisasjonene senterets lokaler til møte- og kontorplass.

Fagråd og nettverkssamlinger

For å kvalitetssikre arbeidet ved Sandefjord LMS er det opprettet et fagråd som består av lege, sykepleier, fysioterapeut og leder ved senteret. Fagråd har også en rådgivende og veiledende funksjon i forhold til brukerorganisasjonene som er tilknyttet senteret. Fagrådet møtes to, tre ganger hvert semester.

I tillegg er det opprettet en nettverksgruppe gjennom fagråd, bestående av sentrale interne og eksterne aktører.

Nærmere om tilbudet

I sin brosjyre skriver Sandefjord LMS følgende:

«Sandefjord LMS er for personer som har fått endret sin helsesituasjon. LMS er også for familie, venner og helsepersonell».

«Målet for LMS er å oppnå utvidet innsikt og bli styrket i mestring av hverdagen. Økt kunnskap om hva som fremmer læring og mestring».

Blant tilbudene som Sandefjord LMS tilbyr, eller samarbeider med andre om, finner du:

  • Mestringskurs på tvers av diagnoser
  • Kurs i mestring av depresjon
  • Livsstilskurs
  • Kurs i Livsstyrketrening
  • Temadager i samarbeid med organisasjoner
  • Treningstilbud- tilrettelegging og oppfølging
  • Selvhjelpstilbud
  • Opplæring i bruk av trygghetsnett (nettbasert treffsted for pårørende)
  • Kurs i Helsepedagogikk og Veilednings- og informasjonstjeneste v/brukerorganisasjonene

Pårørende kan delta i flere av tilbudene. Senteret har hatt gruppetilbud rettet mot søsken spesielt, et tilbud som ikke foreligger per i dag.

 «Lyst på livet» - et prosjekt

I tillegg deltar senteret i et prosjekt der man prøver ut det svenske prosjektet «Passion for livet» (på norsk «Lyst på livet»). Prosjektet ledes av kunnskapssenteret, ved Trulte Konsmo.

Leder av Sandefjord LMS, Randi Hovde, er lokal koordinator for prosjektet som prøver ut konseptet «Lyst på livet» for første gang i Norge. Tilnærmingen er at en til to personer leder grupper på åtte til tolv personer som møtes på seks livskafeer i åtte måneder.

Forebygger og fremmer helse

Det fokuseres på ressurser og muligheter. Tema: Sikkerhet og trygghet i hjemmet, sosialt nettverk, god ernæring og fysisk aktivitet. Kunnskapssenteret har utviklet det norske materialet, som er inspirert av det svenske konseptet. Målgruppen er i utgangspunktet pensjonister, og målet er helsefremming og forebygging.

Kurslederne framhever imidlertid det allmenngyldige i konseptet, og potensialet for å tilby kurskonseptet til for eksempel personer med psykiske helseproblemer.

Nyttige samarbeidspartnere

Sandefjord LMS samarbeider med Frivillighetssentralen, Frisklivssentralen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Vestfold, LMS ved Sykehusene i Vestfold, fastleger, Høyskolen i Vestfold og brukerorganisasjonene.

Samarbeidsformene dreier seg i hovedsak om samarbeid om å lede og utvikle lærings- og mestringsbaserte kurs. For å gjøre informasjonen fra LMS og brukerorganisasjonene lett tilgjengelig benyttes også andre arenaer, blant annet bibliotek, apotek, NAV, legesenter og Bo- og servicesentra. Fastlegen beskrives som sentral bidragsyter, ikke minst med å være representert i fagrådet.

Gjør brukerkunnskap tilgjengelig

Sandefjord LMS gjør brukerkunnskap fra erfarne brukere tilgjengelig. Det bidrar til å snu perspektivet fra sykdom til mestring ved langvarige eller kroniske plager.

Opplæring i mestringsorienterte tiltak er en sentral oppgave, både i forhold til brukere og helsepersonell. Senteret har en funksjon som informasjonsbase i forhold til aktuelle instanser og bidrar til samarbeid på tvers av nivåer, etatsgrenser og kommunegrenser innenfor fagområdet Læring og Mestring.

Senteret bidrar ved sin koordinatoroppgave til å bedre samhandling og samarbeid på tvers med brukerorganisasjoner, interne samarbeidsparter i kommunen, samt helseforetak, høgskole og andre LMS.

Kontinuerlig videreutvikling

Sandefjord LMS skriver i sine årsrapporter at de har lyktes med å bidra til at brukere med kronisk eller langvarig sykdom mestrer utfordringer i hverdagen bedre. Senterets folkehelseperspektiv bekreftes ved satsingen på tilgjengelighet og søken etter å nå stadig nye brukergrupper med opplæring der de bor og befinner seg.

Kontinuerlig videreutvikling av tilbud og evaluering av lokalisering av tilbudene er eksempler på arbeidsformen.

Jobber mot samhandlingsreformens mål

Senteret står fram som en sentral aktør i arbeidet med å nå målene i samhandlingsreformen. Dette synliggjøres i form av folkehelsetiltak, synliggjøring av tilbud og koordinering av et helhetlig mestringsorientert tjenestetilbud.

Senterets videre satsing på samarbeid på tvers av etater, tjenestenivå og mellom brukerorganisasjoner, fastleger og øvrig tjenestetilbud er konkrete tiltak som bekrefter den viktige rollen kommunale LMS- sentre kan ha i etterlevelsen av samhandlingsreformen.

Kommenter:

Mer om

læring.og.mestring brukermedvirkning selvhjelp praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen