Samtale om og med barna

Publisert: 04. februar 2013
Oppdatert: 04. februar 2013
Barn og guide
Trygge voksne bidrar til en bedre hverdag for barn som sliter. www.colourbox.com
Trygge voksne bidrar til en b...

Samtale om og med barna

«Barnespor for helsepersonell» inneholder nyttige verktøy, råd og teknikker, til hjelp for å ivareta barn ved psykisk sykdom og/eller rusproblemer i familien.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge, og andre sentrale fagmiljø laget publikasjonen Barnespor. Heftet, på 30 sider, inneholder samtaleverktøy og omtales som en guide til foreldresamtaler.              

Sitatet  Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen, synliggjør bakgrunn for- og hensikt med å lage heftet. Samtidig egner setningen seg godt som en overbygning, eller tenkning bak de tema som tas opp.

Trinnvis oppbygging

Heftet er delt inn i 5 kapitler, med en logisk oppbygging relatert til utfordringer i praksis. Du finner kartleggingsskjema for pårørendes omsorgsrolle, råd om oppbygging og gjennomføring av ulike samtaler, samt konkrete anbefalinger om hvilke tema som skal tas opp, avhengig av familiesituasjon.

Barnearket

Del 1 er et samtaleverktøy, Barnearket,  til bruk for helsepersonell som skal snakke med pasienter om barna og deres livssituasjon. Skjemaet fanger på en systematisk måte opp relevante journalopplysninger knyttet til pasientens situasjon som forelder. Skjemaet består av en blanding av åpne og lukkede spørsmål som kan benyttes for å få frem forelderens tanker og bekymringer knyttet til foreldrerollen. Spørsmålene egner seg også til å kartlegge barnets antatte behov for informasjon og hjelp.

Sjekkliste

Del 2, Guide til foreldresamtaler , kan fungere som en huskeliste for forberedelse og gjennomføring av samtale med foreldre. Oppbygging og gjennomføring av individual- og gruppesamtaler med foreldrene er konkret beskrevet, med eksempler på tema og samtaleteknikker. I tillegg får du konkrete råd knyttet til gjennomføring av samtale med partneren til den som har rus- og/eller psykiske problemer.

Gruppetilbud behandles særskilt, med detaljerte råd om gjennomføring av samlingene og konkrete forslag til tema på gruppemøtene.

Informasjon til barnet

Del 3 tar for seg forhold knyttet til aldersspesifikk informasjon til barnet. Konkrete forberedelser, hjelpemidler, teknikker og aktuelle tema presenteres. Her får du forslag til relevante barnebøker, formuleringer av informasjon, og hva barna bør få høre om, og se av behandlingstilbudet forelderen får.

Dokumentasjon og aktuelle tjenester

Del 4 kan betraktes som helsearbeiderens sjekkliste ved journalføring av arbeidet knyttet til barna, mens en i del 5 finner en liste over aktuelle tjenester. her finner en relevante samarbeidsparter i kommune- og spesialisthelsetjeneste, i tillegg til nasjonale ressursmiljø.

Oppslagsverk

Den konkrete, systematiske framstillingen av utfordringer knyttet til arbeid med barn, gjør heftet aktuell som oppslagsverk eller huskeliste for helsepersonell både i kommune og spesialisthelsetjeneste.

Kompetansesenter rus- Midt-Norge har ledet prosjektet BiRus, en samling av barneansvarlige i  voksenbehandlingen innen rus og psykiatri i Helse Midt-Norge. Barnespor for helsepersonell er en samling av de verktøyene som er utviklet i BiRus-prosjektet. Heftet er gitt ut av Helsedirektoratet og kan lastes ned her.

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse barn.og.unge barn.som.pårørende verktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen