Pårørende - en viktig samarbeidspart

Publisert: 25. juni 2013
Oppdatert: 25. juni 2013
955648 sammen
VERDIFULL KUNNSKAP: Pårørende kan spille en viktig rolle i behandlingen av alvorlig psykisk syke.
VERDIFULL KUNNSKAP: Pårørende...

Pårørende - en viktig samarbeidspart

God informasjon og veiledning fra helsepersonell til pårørende kan være avgjørende, både for pårørendes egen helse, og for hvordan omsorgsrollen oppleves og utføres.

Kjennskap til bakgrunn, omgivelser og ressursene til den som er syk gjør ofte pårørende til en viktig samarbeidspart for helsepersonellet. Samtidig kan det å være pårørende til noen med alvorlig psykisk lidelse oppleves som en betydelig belastning.

Informasjon, støtte og veiledning fra helsepersonell kan da være av stor betydning for å mestre livssituasjonen.

Pårørendes behov for informasjon må vurderes opp mot personalets taushetsplikt. Det kreves samtykke for at pårørende skal få informasjon om pasientens helsetilstand, samtidig som helsevesenet har en plikt til å gi alle som henvender seg generell informasjon.

Styrker behandlingen

Involvering av pårørende kan:

  • Redusere faren for tilbakefall
  • Føre til færre symptomer
  • Bedre sosial fungering
  • Gi økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende

Satsing fra myndighetene

Lovverket regulerer pårørendes rett til informasjon, og personalets plikt til å informere. Veilederen «Pårørende – en ressurs» gir føringer for at pårørendes kunnskap og erfaring skal brukes i behandlingen.

Samhandlingsreformen anbefaler at pårørende til personer med alvorlig psykisk sykdom får rett til en fast kontaktperson i helsevesenet.

Anbefalinger fra de fire regionale helseforetakene

  • Opplæring av helsepersonell om pårørendes rettigheter.
  • Helsepersonell skal tidlig innhente samtykke fra pasienten om å gi informasjon til pårørende, og journalføre svaret.
  • Rutiner etableres for å ivareta pårørendes rettigheter. Resultat av arbeidet og hvilke rutiner som er etablert rapporteres inn innen utgangen av 2012.
  • Helsepersonell skal innen utgangen av 2012 kunne gi pårørende veiledning i egenmestring av sin situasjon, og informere om hjelpetilbud på spesialist- og kommunalt nivå. Kompetansen bekreftes årlig.

Skolering av helsepersonell

Som et ledd i myndighetenes satsing på pårørene er det utarbeidet et E-læringsprogram for helsepersonell i kommune og spesialisthelsetjeneste. Programmet gir ved hjep av case og videosnutter av fagfolk grunnlag for refleksjon og fagutvikling i personalgrupper eller individuelt.

Programmet er laget av Pårørendesenteret i Stavanger, og finansiert av Helsedirektoratet. Les omtale

Les mer:

Bøckmann, K. og Kiellevold, A. (2010). Pårørende
i helsetjenesten. Fagbokforlaget. Bergen.

Nasjonal Strategigruppe II. Arbeidsgruppe 1 (2012). Pårørende som ressurs.

Relevante nettsider:

http://helsenorge.no/sykdomogbehandling/sider/parorende.aspx

www.pkompetanse.no

Relaterte reportasjer:

Kragerø

Namdalen:

 

Relatert fagstoff

 

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

 

 

Generell informasjon

Generell informasjon om ulike lidelser er ikke konfidensiell informasjon. Dette inkluderer informasjon om årsaksforhold, symptomer, generell prognose, behandlingsmuligheter, habilitering og rehabilitering.

Kommenter:

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid pårørende samhandling barn.som.pårørende øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen