Psykisk helse Nord-Trøndelag - statusrapport

Publisert: 24. juni 2013
Oppdatert: 24. juni 2013
2875635 maur
NY STATUSRAPPORT: Viser vei for samhandlingsprosjektet i Nord-Trøndelag. (Ill.foto: colourbox.com)
NY STATUSRAPPORT: Viser vei f...

Psykisk helse Nord-Trøndelag - statusrapport

Brukerdeltakelse, evaluering og involvering av alle aktuelle organisasjoner må til for at Samhandlingsprosjektet Psykisk Helse Nord-Trøndelag skal nå sine mål.

Det er konklusjonen i Kunnskapssenterets statusrapport fra prosjektet. 16 kommuner, brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjeneste og NAV deltar i Samhandlingsprosjektet Psykisk helse Nord-Trøndelag. Målet er å utvikle en samhandlingsmodell, i form av et beskrevet pasientforløp for målgruppa alvorlig psykisk syke, evt. med rusproblem i Nord-Trøndelag.

Benyttet en trinnvis prosess

Kunnskapssenteret valgte metoden litteraturstudie av sentrale dokumenter for å veilede og vurdere prosjektet. Man benyttet en trinnvis prosess, etter metoden «Modell for kvalitetsforbedring». Sentrale trinn i denne modellen er: Forberedelse, planlegging, utføring, kontroll, standardisering og oppfølging.

Prosjektets skriftlige materiale, som dokumentasjon av planer, aktiviteter og rapporter ble analysert og diskutert, med utgangspunkt i modellen. Statusbeskrivelsen er et bilde av hvor prosjektet står, i forhold til egne mål, og Helsedirektoratets krav til rapportering av måloppnåelse.

En rekke anbefalinger

Arbeidet resulterte i flere anbefalinger fra Kunnskapssenteret:

•    Samhandlingsmodellen utvikles i samarbeid med alle relevante aktører, inkludert ledere og medarbeidere i de aktuelle organisasjoner.
•    Enkeltbrukere og brukerorganisasjoner inviteres inn for å beskrive den nye samhandlingsmodellen.
•    Parallelt med utvikling av et nytt pasientforløp diskuteres metode for måling/evaluering av brukeropplevd nytte av modellen.
•    Brukerens synspunkt på hva som skal måles hentes inn i de samme fora hvor pasientforløpet ble utviklet.
•    Måleverktøy og metode velges.
•    Statens helsetilsyns fem forbedringsområder som var utgangspunkt for prosjekt gir retning for utvikling av nytt pasientforløp.
•    Arbeidsutvalget konkretiserer avtalene og følger tett opp utviklingen av nytt pasientforløp, som skal være forankret i konkrete avtaler.
•    Den nye samhandlingsmodellens betydning for samarbeidsavtalen evalueres av de deltakende organisasjoner etter at den har fungert en periode.

Egne anbefalinger for overgangen prosjekt - drift

Implementering av nye metoder, og overgang fra prosjekt til drift er en sentral problemstilling, også i Samhandlingsprosjektet i Nord-Trøndelag. Som selv gir følgende anbefalinger for å implementere den nye samhandlingsmodellen:

•    Målene fra modellen tas inn i visjoner, mål og planarbeid i de samarbeidende organisasjonene.
•    Modellen løftes fram på personalmøter, undervisning og opplæring, for å gjøre hensikt og mål kjent for alle.
•    Tiltak som følge av nytt pasientforløp tas inn i rutiner og retningslinjer i egen organisasjon.

Forskning på hvilke faktorer som bidrar til å sikre en vellykket gjennomføring av kvalitetsarbeid (Powell et al., 2009) beskriver følgende faktorer som en forutsetning for å lykkes: Forankring i ledelse på alle nivå, involvering av arbeidstakere, på tvers av fag og profesjon, skreddersydd, tilpasset tilnærming, og integrering av forbedringsarbeidet i organisasjonens daglige arbeid, visjoner og mål.

Utgangspunktet var et helsetilbud med store mangler

Helsetilsynets rapport om funn og erfaringer knyttet til samhandling i helse- og sosialtjenesten, var noe av utgangspunktet for at Samhandlingsprosjektet Psykisk helse Nord-Trøndelag ble til i 2009. Hovedfunnene i rapporten:
•    Tjenestene hadde mangelfull kunnskap om øvrige tilbud.
•    Informasjonsflyten mellom tjenestene var manglende eller mangelfull.
•    Uavklarte, eller utydelig arbeidsdeling og uavklarte ansvars- og myndighetsforhold mellom tjenestene.
•    Manglende kommunal oppfølging etter institusjonsopphold.
•    Oppsplittet organisering av kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjeneste.

Skapte motivasjon

Rapporten – og en erkjennelse om at samarbeidet mellom sykehus og kommuner i Nord-Trøndelag om tjenester til de alvorligst psykisk syke kunne vært bedre - motiverte prosjektleder Olav Bremnes til å etablere Samarbeidsprosjekt Psykisk helse i Nord-Trøndelag.

Fra 2009 har prosjektet fått midler fra Helsedirektoratets store satsing på utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller. Bremnes leder et av i alt 59 prosjekter som fikk tilskudd i 2012.

Viktig i prosjektet

Samarbeidsgruppa har valgt følgende verdigrunnlag:
•    En tilnærming som setter mennesket/brukeren/pasienten i sentrum.
•    Å se hele mennesket med ressurser og muligheter.

Prosjektet har faglig forankring i teori om recovery og salutogenese. Personalet har ansvar for å formidle håp og mening. Man skal fokusere på ressurser og brukerens egne mål for sin bedringsprosess.

Les mer:

Selvhjelpsplan og evaluering
Henvisninger
Statusrapport

Samhandlingsprosjektet i Nord- Trøndelag

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Kommenter:

Mer om

dokumentasjon.og.evaluering kvalitetsarbeid samhandling evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen