Publisert: 10. juni 2013
FACT 2

FACT i England- et fleksibelt alternativ til ACT

FACT i England- et fleksibelt alternativ til ACT

En engelsk studie fra 2012 viser at individuell oppfølging i kombinasjon med tjenestemodellen FACT kan være et fleksibelt alternativ til ACT.

 Tjenestemodellen FACT (Flexible Assertive Community Treatment) har den siste tiden vekket nysgjerrighet blant mange fagfolk i Norge. Et av spørsmålene som stilles er om FACT kan være et godt alternativ til tjenestemodellen ACT (Assertive Community Treatment) for personer med alvorlige psykiske lidelser

Fleksibel ACT

I ACT – modellen beskrives tjenestene gjennom fidelity-kriterier. Fidelity-kriteriene beskriver et sett av tjenester som skal tilbys kontinuerlig. Blant annet er team-tilnærming, daglig planlegging, og hyppige hjemmebesøk sentralt i tillegg til bruk av ulike evidensbaserte metoder. Oppfølging ved hjelp av tjenestemodellen FACT innebærer også støtte og koordinering av tjenester på samme måte som oppfølging gjennom ACT, men skiller seg fra ACT ved at FACT -modellen tilbyr fleksible nivå-delte tjenester ut i fra hjelpebehovet til personer med alvorlige psykiske lidelser. Erfaringer viser at omtrent 80-90 % av de som har alvorllige psykiske lidelser innen ett geografisk område til enhver tid har behov for individuell recovery-orientert hjelp (case management) , mens omtrent 10-20 % har behov for et forsterket tilbud om team-tjenester som beskrevet i ACT-modellen. De ansatte i FACT-teamet tilbyr fleksible tjenester ut i fra hvor omfattende hjelpebehov brukerne har på det aktuelle tidspunkt.

Inspirasjon fra Nederland

Tjeneste-modellen FACT ble først etablert i Nederland etter at det ble reist spørsmål om ACT var for kostnadskrevende for de mindre befolkede distriktene.  Det er nå etablert omtrent 120 FACT-team utenfor de store byene, mens det fortsatt eksisterer 30 ACT-team i bynære områder. Hvis du ønsker å lese mer om FACT-teamene i Nederland kan du følge linken

http://psykiskhelsearbeid.no/fact/

 Studie i London-området

Det har til nå vært lite forskning som har undersøkt effekter av tjenestemodellen FACT. Men i en studie utført av Firn og kolleger (2012) i to av Londons forsteder ble en ny-etablering av to FACT -team undersøkt. Utgangspunktet for studien var at to ACT-team ble omorganisert til to Community Mental Health Teams (CMHT) med forsterket FACT oppfølging. De nye FACT-teamene skulle tilby kontinuerlig individuell case management -oppfølging forsterket med mer intensiv team-oppfølging for brukere som i perioder hadde behov for forsterkede tjenester. .

Samme effekt

Resultatene viste at CMHT forsterket med FACT kan gi like effektive tjenester som ACT. Det ble blant annet foretatt målinger i forhold til antall døgninnleggelser, liggedøgn, bruk av akutt-tjenester, boforhold, arbeidsforhold og sosial tilhørighet. Alle som fikk tjenester fra de opprinnelig ACT-teamene ble fulgt opp 1 år etter at de fikk endret tjenesteoppfølging.

Kostnadsbesparende

En omlegging viste seg også være kostnadsbesparende blant annet på grunn av mindre bruk av sykehussenger, mindre bruk av psykiater og sparte administrasjonskostnader. Selv om organisasjonsendringen innebar en nedgang i antall kontakter mellom fagpersonene og brukerne av teamet i perioder, kunne man ikke vise til en økt bruk av akutt-tjenester og hjemmebaserte tjenester for øvrig som en følge av dette.

FACT tilbyr mer robuste og fleksible tjenester

Forfatterne (Firn et al) påpeker at oppfølging gjennom FACT kan forsterke tradisjonell individuell case management ved å tilby mer robuste prosedyrer for oppfølgingen av personer i målgruppen for ACT-team.  Gjennom FACT tilbys team-oppfølging, daglig koordinering og et mangfold av andre tjenester i perioder hvor brukerne har behov for det.

FACT -team tilpasset engelske forhold

Forfatterne av den engelske studien påpeker at FACT i England ikke er helt lik FACT-modellen som praktiseres i Nederland. Dette er fordi FACT-modellen i Nederland følger fidelity-kriterier som er utviklet ut i fra nederlandske forhold.

De har beskrevet nærmere hvordan de definerer FACT i England og andre faktorer som kan være med på å påvirke resultatene av undersøkelsen i sin artikkel:

Firn, M, Hindhaugh, K, Hubbeling, D, Davies, G, Jones, B, White SJ (2012). A dismantling study of assertive outreach services: comparing activity and outcomes following replacement with the FACT model. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 21. Oktober.  DOI 10.1007/s00127-012-0602-x

 

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.

 

Kommenter:

Mer om

oppsøkende.team vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen