Publisert: 27. september 2013
4729709 jobb

AKTUELT: Samarbeid for et mer inkluderende arbeidsliv i Nederland. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Fit 4 Work - ut i jobb i Nederland

Fit 4 Work - ut i jobb i Nederland

I Nederland samarbeider sosiale og arbeidsrettede tjenester med kommunale helsetjenester for å inkludere mennesker med psykiske problemer i ordinært arbeidsliv.

Prosjektet heter Fit 4 Work og er et samarbeid mellom de fire største byene i Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utretcht og Den Haag. Bakgrunnen for prosjektet er blant annet erkjennelsen av at flere og flere mennesker med psykiske helseproblemer står utenfor arbeidslivet, og at det ikke finnes gode nok tilbud for å inkludere dem som ønsker å jobbe.

Det er i storbyene at arbeidsledigheten og de sosiale problemene er størst, derfor har Fit 4 Work startet opp her.

Hvorfor et nytt tilbud? 

Da NAPHA besøkte Nederland og Fit 4 Work prosjektet i juni i år, fikk vi høre om et tøft arbeidsmarked og store offentlige utgifter knyttet til velferdsordninger for dem som ikke forsørger seg selv gjennom lønnet jobb.

Dette, i kombinasjon med tanken om at arbeid er medisin, og erkjennelsen av at det ikke finnes gode helhetlige tilbud for denne målgruppa i Nederland, førte til igangsetting av Fit 4 Work.

Kulturforskjeller

De involverte i prosjektet fortalte at ulik kultur i de forskjellige organisasjonene har skapt en del utfordringer, men at de nå begynner å bli bedre kjent, og at de etterhvert jobber bedre sammen. De beskrev store ulikheter i måten å tenke på, både mellom de ulike tjenestene og mellom hver enkelt av byene.

De som jobber med Fit 4 Work fortalte at de likevel opplever en stor entusiasme for prosjektet, og at de nå har komme godt i gang med den praktiske delen av arbeidet, nemlig å hjelpe mennesker ut i jobb.

Jobb etter egne ønsker

700 deltagere under 50 år, som alle har psykiske helseproblemer og har stått lenge uten jobb, får gjennom Fit 4 Work oppfølging over to år mens de jobber i det ordinære arbeidsliv. Gjennom arbeidsrettede tjenester får de bistand til å finne en jobb de både ønsker og passer til.

En av bedriftene som skal tilby Fit 4 Work i Nerderland heter ID-plein, og ligger i Rotterdam. Dette er en privat bedrift som samarbeider med offentlige tjenester for å realisere målet, som er å bistå minst 50 prosent av målgruppen ut i lønnet arbeid. ID-Plein skal de nærmeste årene tilby Fit 4 Work til 350 mennesker, og har allerede tatt inn 40 deltagere i prosjektet.

Team rundt hver bruker 

Fit 4 Work tilbyr hver enkelt deltager bistand fra et team på fire fagfolk. Teamet består av case manager, livscoach, jobbskaper og jobbcoach. Case manager er ekspert på arbeid og bistår med å skrive CV og finne aktuelle jobber. Livscoachen er ofte sosialarbeider, og hjelper brukerne på andre arenaer som bolig, relasjoner og økonomi.

Den tredje i teamet kalles i Nederland for jobbskaper. Denne rollen fylles ofte av en person med bakgrunn fra rekrutteringsarbeid, og er den aktive i kontaken med arbeidsgivere. Det er jobbskaperen som sørger for at hver bruker kommer ut i ønsket jobb, og han eller hun er ofte i dialog med arbeidsgiver for å skape trygghet til å ansette noen med psykiske helseproblemer.

Det siste medlemmet i teamet er jobbcoachen. Jobbcoachen skal være meglere eller tilrettelegger, og skal finne løsninger på utfordringer som oppstår i arbeidslivet, f.eks konflikt mellom arbeidstager og arbeidsgiver, eller mellom kollegaer.

Forskning knyttet til prosjektet 

Forskere ved Universitetet i Rotterdam skal sammenligne de 700 deltagerne i Fit 4 Work med en like stor kontrollgruppe. Egenopplevd psykisk helse, sosial deltagelse og betalt arbeid er de tre nøkkelfaktorene forskerne sammenligner de to gruppen ut fra.

Det er knyttet store forventninger til resultatene, både i form av at deltagerne får bedre helse og økt livskvalitet, men også økonomisk lønnsomhet. Forhåndsvurderinger viser at samfunnet potensielt kan spare rundt 4500 Euro på fire år pr. person som deltar i Fit 4 Work, sett i forhold til andre arbeidsrettede tiltak med samme målgruppe. Det blir spennende å se om disse antagelsene innfris.

Fit 4 Work og IPS

Prosjektet i Nederland har mange fellestrekk med satsingen på IPS (Individuell Jobbstøtte) i Norge. Fit 4 Work tar utgangspunkt i jobber den enkelte er interessert i og kvalifisert for. Og alle brukere skal ha et ønske om å komme ut i ordinært, lønnet arbeid. Dette er også blant de grunnleggende prinsippene i IPS.

Ifølge den gjennomgangen av prosjektet NAPHA fikk i juni 2013, er det også en del tydelige forskjeller fra satsingen her i landet. Blant annet er ikke behandlerne med i teamene slik det satses på i Norge, og dette er et veldig viktig element i Individuell Jobbstøtte. Dette sikrer gode, integrerte løp for den enkelte, og også kunnskapsoverføring og læring mellom helsetjenestene og arbeidsrettede tilbud.

Det kan også virke som om Fit 4 Work har valgt å ha visse inntakskriterier, noe som strider mot IPS- tenkningen. Mennesker med aktiv rus og alvorlige psykisk lidelser får ikke tilbud om Fit 4 Work i Nederland, mens det ikke skal være noen eksklusjonskriterier i IPS.

 

 

 

Fit 4 Work
  • Samarbeid mellom Nederlands fire største byer: Amsterdam, Rotterdam, Utretcht og Den Haag.
  • Sosiale, arbeidsrettede og kommunale tjenester står sammen om å bistå mennesker med psykiske helseproblemer ut i ordinært arbeidsliv.
  • Fit 4 Work er et fireåring prosjekt, og omfatter 1400 arbeidssøkere. Halvparten får oppfølging gjennom prosjektet, mens de andre får andre arbeidsrettede tiltak.
  • Målgruppen er personer under 50 år som har psykiske helseproblemer, og som har vært lenge utenfor arbeidslivet.
  • Forskere ved Rotterdam Universitet undersøker effektiven av prosjektet gjennom RCT-studier (Ramdomisert kontroll studie).

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse rusproblem.og.psykisk.lidelse brukermedvirkning praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen