Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig

Publisert: 06. november 2013
Oppdatert: 06. november 2013
5467662 steiner
OPPLÆRINGEN: Ga de ansatte mer tillit til egen kompetanse og større trygghet på seg selv som team.
OPPLÆRINGEN: Ga de ansatte me...

Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig

En norsk studie viser at kognitiv miljøterapi kan bedre tjenestene i bemannede bofellesskap og styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

I Sykepleien Forskning nr. 2, 2013 presenteres studien av kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap. Den aktuelle kommunen gikk sammen med sitt lokale DPS om et toårig kompetansehevingsprosjekt, med undervisning og veiledning ut fra en kognitiv forståelsesramme.

Hovedfunn i studien er at opplæringsprogrammet har styrket ansattes tillit til egen kompetanse og bidratt til faglig utvikling.

Mer trygghet

Før prosjektet startet, opplevde ansatte seg usikre i utfordrende situasjoner på arbeidsplassen, og noen ganger maktesløse i møtet med beboere og samarbeidsparter.
Etter opplæringsprogrammet rapporterer de om mer tillit til egen kompetanse, både i møte med brukere og fagfolk i spesialisthelsetjenesten. Effekten forklares med at undervisning og veiledning har ført til mer refleksjon og at de nå står tryggere sammen som fagmiljø.

Behov for mer kunnskap

Opptrappingsplanen for psykisk helse ga kommunen økende grad av ansvar for behandling av personer med psykiske helseproblemer. Denne ansvarsforskyvningen fortsatte med Samhandlingsreformen.

Bakgrunnen for denne studien var at ansatte ved et bofellesskap for personer med alvorlige psykiske helseproblemer opplevde behov for mer kunnskap for å kunne mestre utfordringer knyttet til jobb. De hadde i tillegg en motivasjon for å redusere enkelte av beboernes hyppige innleggelser i DPS og sykehusavdelinger.

Om gjennomføringen

Et kompetansehevingsprosjekt ble etablert i samarbeid med DPS-et, som i lengre tid hadde jobbet ut fra kognitive behandlingsprinsipper. I en periode på to år fikk ansatte i boligen undervisning om kognitiv miljøterapi og gruppeveiledning.

I tillegg ble det i en periode tilsvarende 35 dager gitt fortløpende veiledning i konkrete situasjoner i miljøet. Gruppen, bestående av fem sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid deltok i tre fokusgruppeintervjuer, hvor målet var å se på effekt av opplæringen.

Faglig selvtillit

Gruppen sier at opplæringen gjorde dem bedre rustet til å mestre utfordrende situasjoner innad i bofellesskapet. I tillegg ble samarbeidsklimaet mellom dem og spesialisthelsetjenesten styrket.

Endringene forklares med at de ansatte, som følge av faglig refleksjon, nå har mer tillit til egen kompetanse og større trygghet på seg selv som team.

Fra ekspert til veileder

Særlig interessant i et faglig perspektiv finner vi de ansattes beskrivelse av at de har beveget seg fra å opptre som eksperter til å være veiledere for beboerne. Funnene stemmer med erfaringer fra mange års praktisering av kognitiv miljøterapi i Danmark.

I følge en kunnskapsoppsummering tyder studier fra kognitiv miljøterapi i Danmark på at metoden styrker brukeres autonomi, bedrer samarbeidsklima og reduserer tendens til institusjonalisering.

Bedrer arbeidsforholdene

Videre sier kunnskapsoppsummeringen at det kan være indikasjoner for at kognitiv miljøterapi har effekt på global fungering og livskvalitet, i tillegg til symptomreduksjon og bruk av tvang.

Funnene bør bidra til å motivere kommunene til å sørge for kompetanseheving i kommunale bofellesskap, da resultatene tyder på at metodekompetanse kan bidra til å styrke brukermedvirkning i tjenestene og bedre arbeidsforholdene for personalet.

Utfyllende informasjon

Se studien her.

Les mer om kognitiv miljøterapi på sidene til Norsk forening for kognitiv terapi.

NAPHA samarbeider med TIPS-Sør-Øst om et opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi i botilbud i Drammen kommune. Høyskolen i Buskerud evaluerer programmet.

 

Kommenter:

Mer om

kognitiv.miljøterapi bolig brukere.med.omfattende.tjenestebehov samhandling faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen