Publisert: 27. november 2013
Nordlys i Troms Foto: Håvard Larsen

VAKKERT: Nordlys i Troms. (Foto: Håvard Larsen)

Midt-Troms og Samhandlingsreformen

Midt-Troms og Samhandlingsreformen

Midt-Troms regionråd har i forbindelse med Samhandlingsreformen drevet omfattende samarbeidsprosjekter mellom åtte kommuner.

Prosjektrapporten "Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen" beskriver den regionale utviklingsprosessen knyttet til Samhandlingsreformen i Midt-Troms, hvilke aktiviteter har vært prioritert, hvordan har gjennomføringen vært og hvilke resultater de har sett etter prosessen.

Dette prosjektet har fire delrapporter (se nedenfor) i tillegg til den fullstendige prosjektrapporten som du finner her.

Bakgrunn for prosjektet

Som bakgrunn for prosjektet ligger Samhandlingsreformen, med fokus på:

 • Sykdomsforebygging og helsefremmende arbeid
 • Mer og bedre pasientbehandling i kommunene
 • Mer helhetlig pasientoppfølging ved at helsepersonell samhandler bedre, på tvers av forvaltningsnivå og profesjonsgrenser

I tillegg baserer de seg på regionale aktivitetsplaner og skissering av regionale mål, som ble utformet i forprosjektet.

Hovedmål med prosjektet

 • Å sette kommunene i stand til å ta lokale og regional beslutninger for å øke deres evne til å møte Samhandlingsreformen og de utfordringer som den bygger på.
 • Å avklare mulighetene for interkommunalt samarbeid mellom Midt-Troms kommunene på områder som berøres av reformen.

Målgruppe

Prosjektet rettet seg først og fremst mot kommunene i Midt-Troms regionen; politikere, administrasjon og fagtjenesten i kommunene. I tillegg var det rettet mot relevante arbeidstakerorganisasjoner og brukerorganisasjoner.

Andre involverte har vært de allerede etablerte interkommunale samarbeidstiltakene på helse- og sosialfeltet, slik som distriktsmedisinske sentre og legevaktene, LØKTA og Senjalegen, samt relevante øvrige samarbeidsaktører innenfor spesialisthelsetjenesten, utdanningsfeltet og frivillig sektor.  

Tiltak som er gjennomført

Prosjektet har drevet omfattende prosesser knyttet til politisk og administrativ oppmerksomhet rundt reformen, i tillegg til grunnleggende opplæring og konsekvensutredninger for alle åtte kommunestyrer og administrasjoner. Det har vært felles temamøter i regionråd og Midt-Tromstinget, dialogmøter med aktuelle fagtjenester i alle kommuner samt møter med brukerorganisasjoner og råd.

Prosjektet har også gjennomgått og levert omfattende høringssvar på regjeringens forslag til virkemidler i form av nytt lovverk og nasjonal helse- og omsorgsplan, samt gitt innspill til de fem utarbeidede samarbeidsavtalene mellom kommunene og det regionale helseforetaket.

Erfaringene med prosjektet er at det har gitt resultater i form av en aktiv og oppdatert region, hvor man tar samhandling på alvor. 

Fokus på forebygging og folkehelse

Det har blitt et politisk fokus på forebygging og folkehelse, samt kommunale helse- og omsorgstjenester.

Prosjektet hadde som et delmål å stimulere kommunene i Midt-Troms til å ha fokus på forebygging og folkehelse. Dette ble gjort ved å la folkehelsearbeid og forebygging gjennom tidlig intervensjon og lavterskeltilbud gå som en rød tråd gjennom regionens arbeid med å videreutvikle tjenestetilbudet til befolkningen.

Prosjektet har gjennom utredninger og bredt sammensatte arbeidsgrupper lagt grunnlag for at viktige beslutninger, som omfang og innretning på tjenestene, kan tas.

Fire arbeidsgrupper

For å ivareta de ulike delmålene i hovedprosjektet ble det satt ned fire arbeidsgrupper med hvert sitt temaområde. Disse arbeidsgruppene har hatt egne prosesser og levert delrapporter for temaene, som du finner nedenfor:

 1. Forebygging
 2. Rekruttering, stabilisering og kompetansebygging
 3. Intermediære senger
 4. Lærings- og mestringstjenester

Efaringer fra disse arbeidsgruppene pekte blant annet på behovet for og en anerkjennelse av  et sterkere regionalt samarbeid, samt en regional oppbygging av infrastruktur og kompetanse innen primærhelsetjenesten.

Deltagere i disse arbeidsgruppene har vært personer fra alle de åtte samarbeidskommunene (politikere, administrasjon, helsepersonell, tillitsvalgte og representanter fra brukerorganisasjoner). I tillegg har helseforetak, fylkesorganisasjoner og statlige etater deltatt. Disse arbeidsgruppene har levert grunnlaget for et felles, regionalt plan- og strategiarbeid.

Viktige erfaringer 

 • Det er stor gevinst i å samarbeide politisk.
 • Åtte kommuner høres bedre enn en. Man har gjennom prosjektet igangsatt og fullført prosesser som hver enkelt kommune ikke ville prioritert ressurser til eller hatt kompetanse til.
 • Det er effektivt og utviklende å samarbeide faglig.
 • Felles involvering har sikret forankring og har bidratt til å bringe fagfolk i de ulike kommunene ytterligere sammen. De har blitt bedre kjent med hverandre, og kan i større grad spille på hverandre og opptre samlet i bestemte settinger.
 • Å bruke regionale perspektiver på nasjonale utfordringer. Det er avgjørende for forankringen at presentasjon og framstilling har regionale og lokale perspektiver – dette gjelder oss!
 • Opplysning og forankring hos politikere - viktig med omfang og repetisjoner.
 • Å innlemme alle folkevalgte i prosessen. Reformen er  gjennomgripende for store deler av kommunens aktivitet.

Veien videre 

Samhandlingsreformen er omfattende, og implementeringsfasen krever derfor tid. Virkemidler som prøves ut skal evalueres og justeres kontinuerlig. Kommunene i Midt-Troms ønsket derfor å fortsette sitt samarbeid knyttet til reformen.

De valgte å sette i gang et oppfølgingsprosjekt, «Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen», hvor de jobber videre med hovedmål, delmål og ut fra den samme regionale aktivitetsmodellen:

 1. Politisk og administrativ oppmerksomhet og fokus
 2. Felles plan- og strategiarbeid
 3. Innflytelse og medvirkning

I tillegg har de flere oppfølgingsprosjekter innenfor de ulike temaområdene som ble valgt ut. Blant annet samhandlingsprosjektet;

 "Samhandlingsreform, økt fokus og ny arbeidsdeling; psykisk helse og rus",

 Du finner en oversikt over prosjektene deres her.

 Les også:

Godt samhandlingsklima i regionene Midt-Troms og Indre Sør-Troms

 

 

 

 

 

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd er et interkommunalt samarbeid mellom de åtte kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

Styringsstrukturen for samarbeidet består av tre ledd:

 • Midt-Tromstinget (MTT)
 • Regionrådet (RR)
 • Administrativt råd (AR)

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Midt-Troms regionråd, bestående av ordførere fra de åtte kommunene.

Prosjektansvarlig for prosjektet har vært tidligere daglig leder i LØKTA, Heidi Gløtta Kristiansen. 

LØKTA; Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms

Eies og finansieres av åtte kommuner i Midt-Troms: Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.

LØKTAs oppgaver:

 • Informasjonsvirksomhet (opplysning, rådgivning og veiledning)
 • Plan- og utviklingsarbeid
 • Nettverksbygging og interkommunalt samarbeid 

LØKTA administrer og driver i dag fem interkommunale fagnettverk innenfor:

 Les mer her:

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformens første del ble satt ut i livet 1. januar 2012. Reformen innføres gradvis i løpet av fire år.

Målet med reformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. Man skal forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Ansvar

 • Kommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner har hovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen.
 • Statlige myndigheters rolle er å bidra til at oppgavene følger de vanlige strukturer og styringslinjer.
 • KS har også en understøttende rolle overfor kommunene.

Du finner mer om samhandlingsreformen her.

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester samhandling prosjektrapporter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen