Endret: 08. oktober 2015
COLOURBOX4138369 (1015 x 604)

UNDRET SEG: Hva er egentlig kroppens posisjon i psykisk helsearbeid, lurte Alette Ottesen på, og skrev en masteroppgave om det. (Ill.foto: www.colourbox.com)

En bærekraftig kropp

En bærekraftig kropp

Alette Ottesen har analysert styrende tekster for psykisk helsearbeid og funnet at psykisk helse i stor grad beskrives uavhengig av fysisk helse. En manglende tematisering av kroppen som kilde til erfaring, mestring og endring ble også avdekket.

Masteroppgaven hennes; «En bærekraftig kropp - En diskursanalytisk tilnærming til kroppen i psykisk helsearbeid», kom ut ved Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark i 2011.

Fysioterapeut Alette Ottesen kom fra et psykomotorisk fysioterapifaglig miljø til et tverrfaglig miljø da hun begynte på masterstudiet i psykisk helsearbeid. Hun merket seg at kroppen kan forstås svært forskjellig av ulike helsearbeidere.

Dette syntes hun var interessant, og det styrket hennes ønske om å finne ut mer om temaet.

Vil se på forståelse og praksis

Oppgaven har til hensikt å problematisere kropp og helse i fagfeltet psykisk helsearbeid og produsere stoff til ettertanke.

I innledningen skriver Ottesen: «Et fokus på kropp, kjønn og kultur relatert til psykisk helse kan sammenliknes med å plante et nytt tre i psykisk helsearbeid i Norge (Karlsson, 2005). Mitt fokus på en av de nevnte faktorene  - kropp - kjennes som et fokus rettet mot et landskap med få trær.

Med en diskursanalytisk tilnærming ønsker jeg å se nærmere på forståelse og praksis, kroppens vilkår i psykisk helsearbeid. Hvilken posisjon har kroppen i psykisk helsearbeid og hvilken kropp snakkes det om?»

Kjernespørsmålet

Ifølge diskursanalytisk teori er hensikten i slikt arbeid blant annet å stille spørsmål ved fenomener som blir tatt for gitt, løfte fram usynlige stemmer og lete etter andre bilder heller enn å finne svar og sannheter. For å gi arbeidet en tydeligere retning har Ottesen likevel stilt seg et overordnet forskningsspørsmål:

•   Hvilke diskurser om kropp og helse trer fram og materialiseres i psykisk helsearbeid?

Analyserte styrende tekster

Ottesen valgte ut tekster hun forstår som førende for praksis i psykisk helsearbeid, og analyserte dominerende og usynlige diskurser.

Tekstene hun analyserte var følgende:

Viktige funn – og et spørsmål til ettertanke

I tekstene finner hun en underkommunisert kropp, en kropp som kanskje tas for gitt? Hun finner at psykisk helsearbeid i stor grad beskrives uten å tematisere kropp og fysisk helse og sykdom. Kroppen ser i første rekke ut til å assosieres med fysisk aktivitet, mens kroppen som kilde til erfaring, mestring, endring og erkjennelser, samt bærer av somatisk sykdom som risikofaktor og sammenfallende med psykisk uhelse, i liten grad tematiseres.

Ottesen stiller spørsmålet: Kan en annen forståelse av kroppen, beskrevet med metaforen en bærekraftig kropp, få plass i forebyggende, helsefremmende og behandlende psykisk helsearbeid?

Finn masteroppgaven her.

Kommenter:

Mer om

kropp.i.psykiskhelsearbeid psykosomatikk psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt faglig.kvalitet masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen