Publisert: 14. august 2014
3956098 blomster og bie

NOEN ENDRINGER: Blant menn ble det rapportert en økning i problemer knyttet til relasjonelle problemer, seksuell lyst, infertilitet og ufullbyrdet ekteskap. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Stadig flere kvinnelige sexologer

Stadig flere kvinnelige sexologer

En sammenligning av tverrsnittsundersøkelser studerer utviklingstrekk innenfor sexologi i Norge i perioden 2001-2011.

Artikkelen "Sexology in Norway in 2001 and 2011: A comparative and cross-sectional study" forteller om funn man gjorde da man sammenlignet tverrsnittundersøkelser om sexologi i Norge i 2001 og 2011.

Målet med studiet var å kartlegge forskjeller i bakgrunn hos fagfolk, samt å studere hvordan endringene har påvirket sexologi som fag i Norge.

Nesten 100 respondenter

Kriterer for utvelgelse av informanter var at man måtte være medlem av Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS), Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) eller tidligere og nåværende studenter innenfor etter- og videreutdanning i sexologi ved Universitet i Agder.

Det ble sendt ut spørreskjema pr. post, og totalt 93 skjemaer dannet grunnlaget for videre analyser.

Utviklingstrekk

Det mest slående funnet i sammeligningen av data mellom undersøkelsene fra 2001 og 2011 var økningen i antall praktiserende kvinnelige sexologer. Praktikerne i 2001 var også en del yngre når de startet sin praksis som sexolog sammenlignet med 2011.

I perioden mellom undersøkelsene var det også en markant økning i andel personer med formell utdannelse innenfor sexologi. Det var også en stor økning i antall som titulerte seg som sexterapeut fra 2001 til 2011.

Type problemer og omfang

Fra 2001 til 2011 ble det blant kvinnelige klienter rapportert en stor økning i problemer knyttet til seksuell lyst, dyspareuni, vaginisme, relasjonelle problemer og "andre grunner". I tillegg ble problemer knyttet til orgasme, seksuell mishandling og seksuell misnøye rapportert som hyppig blant kvinner i 2011.

Blant menn ble det rapportert en økning i problemer knyttet til relasjonelle problemer, seksuell lyst, infertilitet, ufullbyrdet ekteskap. I tillegg rapporterer de mannlige klientene erektil dysfunksjon og seksuell misnøye som vanlige problemer i møtet med sexologene.

Oppsummering

Hovedfunnene i dette studiet er at det har vært en betydelig økning i fagutdannede sexologer i perioden 2001-2011. Spesielt andelen kvinner har økt sterkt.

Sexologene rapporterer generelt flere problemer blant sine mannlige og kvinnelige klienter i 2011, sammenliknet med 2001.

Les hele artikkelen her.

Kilde: Almås, C.B, Almås, E., Karlsen, T.I. & A. Giami (2014): Sexology in Norway in 2001 and 2011: A comparative and cross-sectional study. Sexologies, 23, s. 9-17.

Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS)
  • Forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi.
  • Tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, sexologisk utdannelse, tverrfaglig nettverk og veiledning.
  • Har fokus på klinikk og rådgivning, men også på seksualpolitikk.

Les mer her.

Sexologi ved UiA

Universitetet i Agder tilbyr etter- og videreutdannning som påbyggingsstudium i sexologi. Målgruppen for denne tverrfaglige videreutdanningen er primært personer med helse- og sosialfaglig utdanning.

Inndeling av studiet:

  • Modul 1: Basal sexologi: Består av en generell innføring i sexologi som fag.
  • Modul 2: Sexologisk rådgivning: Utdyper de sexologiske kunnskapene i forhold til den praktiske arbeidssituasjonen.

Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen