Publisert: 20. november 2014
trist ungdom

VANSKELIGE TANKER: Tre av ti unge hadde opplevd å være ganske mye eller veldig mye plaget av tanker om at «alt er et slit», eller at de «bekymret seg for ting». (Ill.foto:www.colourbox.com)

Mange unge strever med psykiske helseplager

Mange unge strever med psykiske helseplager

Et økende antall unge - særlig jenter - strever med psykiske plager i hverdagen. Det viser tall fra Ungdata-undersøkelsene.

Undersøkelsene viser at andelen ungdom som rapporterer om psykiske plager er høy, med typiske stress-symptomer som mest utbredt, sammen med høye tall på angst og depresjoner.

Ferske tall

Høgskolen i Oslo og Akershus ga i juni 2014 ut en rapport, som presenterer resultatene fra Ungdata-undersøkelsene for 2013. Dette er en oppdatering av den første nasjonale rapporten basert på Ungdata, som ble utgitt i 2013.

Tallene fra 2013 baserer seg på svar fra over 63 000 ungdommer på 8.- 10 trinn, som bor i en av de 150 kommunene som brukte Ungdata i 2013. Rapporten framlegger også noen data som ble samlet inn fra nesten 15.000 elever ved første trinn på ulike videregående skoler.

Stressa ungdom

Dataene viser at ungdom generelt er veltilpasset og hjemmekjære, at de ruser seg mindre og skulker skolen i mindre omfang enn tidligere, men at flere strever psykisk. Særlig beskriver mange symptomer på stress.

Tre av ti unge formidlet at de sist uke hadde opplevd å være ganske mye eller veldig mye plaget av tanker om at «alt er et slit», eller at de «bekymret seg for ting».

Symptomer på depresjoner

Generelt fant man at angst og depresjon er de vanligste plagene hos unge. Jenter har flere slike plager, og oppsøker oftere hjelp enn guttene.

Depressive symptomer hos de unge økte med alderen. Blant gutter på 8. trinn hadde 3 prosent symptomer på depresjon, mens 11 prosent av jentene strevde med det samme. På 10. trinn hadde disse tallene økt til 7 prosent av guttene og hele 24 prosent av jentene.

De fleste er fornøyd med egen helse

Nesten 20 prosent av de unge beskrev videre at de i løpet av sist uke hadde vært ganske mye, eller veldig mye plaget av å være sint eller aggressiv, og 18 prosent hadde følt seg ganske eller veldig plaget av følelser av ensomhet.

De fleste ungdommene svarte at de er fornøyd med sin egen helse, men mens omfanget av psykiske plager flater ut i overgangen til videregående skole, var færre av de som gikk første trinn på videregående fornøyde med egen helse.

Mobbing

Mennesker som har opplevd mobbing er særlig utsatt for psykiske og fysiske vansker senere i livet. 3 prosent av de unge rapporterte gjennom ungdataundersøkelsene at de ble utsatt for negative handlinger flere ganger i uken, og ytterligere 3 prosent minst hver andre uke.

Rapporten påpeker at mange av disse nok kan betraktes som utsatt for mobbing, og selv om tallene i seg selv ikke fremstår som veldig høye, kan konsekvensene for de det gjelder bli store.

Frafall i videregående skole

Undesøkelsene fant at det er svært få ungdommer som ikke trives på skolen, og 95 prosent svarte at de trivdes nokså godt eller svært godt på skolen. Samtidig vet en at om lag en av tre ungdommer faller fra eller har ikke bestått videregående skole etter fem år.

Hvor motiverte unge er på ungdomsskolen har betydning for gjennomføring av videregående utdanning. De fleste rapporterte at de var motiverte på skolen, men man fant en økning i skoleskulk fra 8. trinn til første året på videregående. I 8. trinn var det omkring 11 prosent som hadde skulket skolen det siste året, mens 40 prosent hadde gjort det samme på videregående.

Optimistiske for egen fremtid

61 prosent av ungdomsskoleelever tror de vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole, men rapporten påpeker at andelen som faktisk vil fullføre høyere utdanning antakelig blir noe lavere. Undersøkelsen viser at utdanning regnes som viktig og at det er en sentral verdi for mange unge.

Med bakgrunn i dette er det enda større grunn til å spørre seg hvordan det oppleves for de unge som ikke lykkes så godt i videregående, de som enten får dårligere resultater enn de håpet, eller som faller helt fra.

 

Kilde:

NOVA (2014) Ungdata, nasjonale resultater 2013. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Ungdata
  • Tilbud til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge
  • Basert på ungdomsundersøkelser fra hele landet
  • Skal gi oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen
  • Gjennomføres elektronisk 
  • Les mer her. http://www.ungdata.no/id/22414

Kommenter:

Mer om

barn.og.unge forskningsrapporter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen