Endret: 28. november 2014
A capp og Grete

Trivsel med korsang! Foto: Audun Støren/ Kvitebjørn

Helse og mening framfor sykdom

Helse og mening framfor sykdom

Å legge vekt på positive handlinger og utforske hva som gjør livet verdt å leve er i tråd med en salutogen forståelse. I motsats til å fjerne risikofaktorer og dårlige betingelser.

En litteraturgjennomgang fra 2012 ( Becker og Rhynders) viser at profesjonelle helsearbeidere ofte fokuserer på sykdom i stedet for helse. For eksempel bruker vi begrepet helsesystem, selv om fokuset er på behandling og unngåelse av sykdom. Da kommer sykdom i fokus, og ikke helse.

Helse eller sykdom?

Når målet for profesjonelle helsearbeidere er å fremme og styrke helse er salutogene strategier hensiktsmessige. For å illustrere skillet mellom en salutogen og en patogen tilnærming viser Becker og Rhynders til matematikken. Mens patogenese handler om substraksjon og hvordan en skal ta vekk dårlige betingelser, risikofaktorer og trusler, handler salutogenese om addisjon (tillegg) og hvordan tilføre positive handlinger, muligheter, betingelser og utfall. Selv om en person for eksempel kommer seg av en depresjon, skaper ikke dette nødvendigvis positive grunner for å leve. Det som gjør livet verdt å leve må utforskes. Helse er altså mer enn fravær av eller å ha få risikofaktorer.

Skipet som metafor

For å illustrere poenget med et salutogen forståelse bruker Becker og Rhynders skipet som metafor. Strømninger, besetningen og været er forhold som påvirker hvor fort et skip kan gå.. Alle disse forholdene innvirker på hastigheten, men skipets design har størst betydning uavhengig av betingelsene. Overført til psykisk helsearbeid er altså designet den avgjørende faktoren for en salutogen tilnærming. For helsearbeidere har designet i for stor grad vært patogenese som først og fremst hjelper oss å forstå sykdom. Salutogenese derimot  gir et design hvor mening, muligheter og ressurser er sentralt.

 Kilde:

Becker, CM, Rhynders, P. (2012). It’s time to make the profession of health about health. Scandinavian Journal of Public Health, 0, 1-3

 

Salutogenese
  • Begrep og fagteori skapt av Aron Antonovsky (1923-1994)
  • Satt sammen av salus (latin), som betyr helse og genesis (gresk) som står for opprinnelse eller tilblivelse.
  • Helsesyn som fokuserer på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til å fremme helse

Kommenter:

Mer om

aktivitet.og.fritid arbeid.og.psykisk.helse salutogenese behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen