Sarpsborg kommune prioriterer pårørende

Publisert: 16. mars 2015
Oppdatert: 16. mars 2015
Gruppediskusjon

Pårørendegrupper, pårørendekurs og kvelder hvor pårørende møter hverandre, er eksempler på det strukturerte pårørendearbeidet som tilbys i Sarpsborg. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Pårørendegrupper...

Sarpsborg kommune prioriterer pårørende

Kurs, gruppetilbud og individuell rådgivning er blant tilbudene til pårørende fra Kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg. Tilgjengelighet er det aller største suksesskriteriet.

Pårørende er forskjellige, og har ulike behov. Derfor har Sarpsborg kommunes Enhet Kompetansesenter rus- og psykisk helse ulike former for pårørendetilbud.

Ikke perfekte

-Vi søker hele tiden å heve kvaliteten på de tjenestene vi tilbyr. Prosedyrer som beskriver det arbeidet vi gjør er et eksempel på et område hvor vi kan forbedre oss. Det sier Ruben Grytten, spesialsykepleier med ansvar for veiledning, undervisning og brukerkoordinering på et erfaringsseminar på Pårørendesenteret i Oslo.

Pårørendegrupper, pårørendekurs og kvelder hvor pårørende møter hverandre, er eksempler på det strukturerte pårørendearbeidet som enheten tilbyr.

Kurs

Det arrangeres to kurs i Sarpsborg i året, hvor målgruppen er pårørende til rusavhengige. Kursene følger en fast mal, og det legges stor vekt på psykoedukasjon. Det undervises i aktuelle tema som kognitive teknikker, brukerorganisasjonenes rolle, medavhengighet, og andre tema spesielt tilpasset målgruppen.

Pårørendegrupper

Annenhver uke arrangerer enheten Pårørendegrupper. 10-12 pårørende deltar sammen med to gruppeledere. Etter å ha vurdert en selvhjelpsmodell for tiltaket, anses gruppeledelse å være en av suksessfaktorene. I snitt er deltakerne i gruppen to års tid, noe som sikrer kontinuitet, samtidig som nye deltakere bidrar til utvikling av gruppen .

Etterspørselen etter tilbudet er stort, noe som gjør at det vurderes å utvide tilbudet til to pårørendegrupper. Gruppen har blant annet fått undervisning i tema som kognitive teknikker, brukerorganisasjonenes rolle og medavhengighet. Disse temaene er diskutert, i tillegg til at verdien av å dele erfaringer, utbrenthet, hvordan ta i mot for å kunne gi, har vært på agendaen.

Medavhengighet

Et sentralt tema i pårørendetilbudene i Sarpsborg er medavhengighet. Det er når når pårørendes normale individuelle svingninger i stemning, humør og innstilling til dagliglivets utfordringer opphører, og i stedet følger svingningene til den som har de rusrelaterte eller pykiske helseproblemene. Dette er det viktig for pårørende å kjenne til, hevder Grytten.

Pårørendekvelder

Åpenhet og tilgang til informasjon for pårørende er sentrale mål for kompetansesenteret. På pårørendekveldene kan pårørende møte mennesker i liknende situasjon, helt uten forpliktelser og forberedelse. Å møte andre i samme situasjon, og dele erfaringer, er viktig.

En telefon unna 

Enheten opprettet lavterskeltilbud for personer med rus- og psykiske helseplager ved hjelp av opptrappingsmidler i 2003, med åpningstid på dagtid. Rundt 10 prosent av personalet i Enhet Kompetansesenter Rus og Psykisk helse jobber her.

En av ideene bak drift av tilbudet er «en telefon som veien inn». At pårørende skal ha tilgang til hjelp er sentralt i tiltaket. Statistikk fra 2003- 2010 viser at to tredeler som tok kontakt sist år var brukere eller pårørende, mens hver tredje var ulike offentlige instanser. Tallene styrker ideen om å beholde lett tilgang til tjenestene. Lavterskelkontakten, som har åpningstid på dagtid, overtas av andre team i enheter på ettermiddag og kveldstid, noe som bidrar til å styrke kvaliteten på tilbudet.

Har også hjelpebehov

Lavterskelkontakt gir tilbud til de mange pårørende som kontakter enheten for sine nære med rus og/eller psykiske helseproblemer. Pårørende blir spurt om deres situasjon når de tar kontakt. Det avdekker ofte at også de pårørende har behov for støtte og hjelp.

-Vær der for dem som er flinkere til å be om hjelp for andre enn for seg selv. Pårørende må forstå at det er viktig at de får dekket sine behov, sier Grytten

Individuell veiledning

Et vesentlig tilbud på Lavterskelkontakt er individuell veiledning. Kartlegging av hvem som er brukernes pårørende og hva de trenger er sentralt. Det er viktig, både for bruker selv og for den som er pårørende.

Kunnskapsbaserte Enfamiliegrupper og  Flerfamiliegrupper er tilbud som er under utvikling i enheten. Satsingen er i tråd med myndighetenes føringer i Retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelse. Personalet er i gang med å skolere seg, og tilbudene er i en startfase.

Pårørendearbeid på systemnivå

«Plattform for brukerorganisasjoner» er etablert i Enhet Kompetansesenter for Rus og Psykisk helse, en arena for dialog mellom organisasjonene og tjenestene om hva brukere og pårørende trenger. Innspillene fra organisasjonene bidrar til åpenhet, noe som er viktig i tjenesteutviklingen. Mental Helse, RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon), og LPP (Landsgruppen for pårørende innen psykisk helse) er eksempler på organisasjoner som bidrar.

«Sarpedia» er et intranettsted hvor enheten dokumenterer og informerer fra tilbudene sine, i tillegg til å  rekrutterer deltakere til kursene sine.

En Samhandlingsgruppe, som koordinerer pårørendearbeidet i enheten, er et viktig organ for å holde oppe fokuset på pårørende. Pårørendeansvarlige, som er etablert i alle team i enheten, møter i gruppen. Her drøftes blant annet bruk av Pårørendeprogrammet, som benyttes i kompetansebyggingen i de respektive fagteam. Taushetsplikten er også et kontinuerlig tema.

Kompetanse, fleksibilitet og kontinuitet

Grytten peker på at kompetanse er viktig for å få til godt pårørendearbeid. Status må heves, og det må oppleves som betydningsfullt å jobbe med pårørende. Kompetanse, erfaring og engasjement kan, om det blir verdsatt, videreutvikles, og bidra til utvikling og stabilitet i tjenestene. Et eksempel på at Sarpsborg kommune verdsetter kompetanse, er at de i all hovedsak bruker interne krefter på undervisningstilbud til pårørende. I tillegg vil interne rutiner og prosedyrer bidra til å skape kontinuitet i tilbudene.

Hva hjelper

Basert på evaluering av pårørendegruppene er følgende elementer trukket fram som virkningsfulle for pårørende:

  • Tilgjengelighet på kompetanse og ressurser
  • Å kunne ventilere, eller uttrykke følelser uten filter
  • Å kunne utveksle erfarigner
  • Unngå faktorer som forsterker stressopplevelser
  • Unngå uklare forventninger
  • Tilstrebe normalitet i tilværelsen

Grytten oppsummerer sin oppgave som gruppeleder i pårørendegruppen med å hevde at mange pårørende er mer sjåfør, koordinator og terapeut enn mamma eller pappa. I gruppene har vi fokus på hvilken rolle du egentlig har.

-Du er mamma, ikke fastlege. Vi i tjenestene må ta over noen av de «feile rollene» som pårørende inntar.

Suksessfaktorer i kommunalt pårørendearbeid

Avslutnigsvis i presentasjonen av erfaringene med pårørendearbeid i Sarpsborg trekker Grytten fram det han anser som sentrale elementer i et godt tilbud til pårørende:

  • Ildsjeler som tar ansvar for, og holder opp trykket, på pårørendearbeidet.
  • Fleksibilitet i tilbudene, for å møte de ulike behovene.
  • Når telefonen fra pårørende kommer, så må vi spørre: «Hva trenger du? Kommer du til meg eller jeg til deg?»
  • Faglighet, tilgjengelighet, regelmessighet og et rimelig omfang av tilbudene.

Ruben Grytten, spesialsykepleier i Sarpsborg.

Kommenter:

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid pårørende lavterskeltilbud praksiseksempler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen