Publisert: 25. mars 2015
4367361 aks

AKTUELT: Basert på intervjuer og teamets erfaringer vil det bli utviklet en modell for pårørendearbeid i FACT-team. Implementeringsfasen er satt til høsten 2015, med evaluering før årsskiftet.

FACT-Gamle Oslo lager modell for samarbeid med pårørende

FACT-Gamle Oslo lager modell for samarbeid med pårørende

Med støtte fra Helsedirektoratet utvikler FACT-Gamle Oslo nå en modell for samarbeid med og støtte til pårørende av FACT-brukere.

Arbeidet foregår i samarbeid med Pårørendesenteret i Oslo. Det er gjort et utvalg av 20 av FACT-teamets brukere; personer med alvorlig psykisk lidelse. Disse er sammensatt for best mulig representasjon med hensyn til kjønn, alder og etnisitet.

Et utvalg av pårørende til disse brukerne blir intervjuet. Målet med intervjuet er å kartlegge belastning og omsorgsoppgaver.

Det benyttes semi-strukturerte intervjuer, inspirert av et kartleggingsskjema som er utviklet av Folkehelseinstituttet.

Samarbeidsprosjekt

Pårørendesenteret i Oslo bidrar med 20 prosent stilling inn i prosjektet, i tillegg til at de stiller med erfaringsbasert kunnskap om pårørende og pårørendearbeid.

Prosjektgruppen ledes av en overordnet prosjektleder; Tor Helge Tjelta, og består for øvrig av en prosjektkoordinator i 40 prosent stilling; Michael Jensen. Prosjektgruppen har knyttet til seg forskningsveileder Kari Bøckman, som er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og enhetsleder i psykoseteamet ved Salten DPS. 

Bøckman er for øvrig en av to forfattere av boken «Pårørende i helsetjenesten, en klinisk og juridisk innføring».

Fem faser i prosjektet

Prosjektet har delt inn arbeidet sitt i fem faser:

  1. Innhenting av gode praksiseksempler
  2. Kartlegging av behov hos pårørende
  3. Utarbeide modell for pårørendearbeid i FACT-team
  4. Implementere modellen
  5. Evaluere modellen

Fasene kan forstås som delmål i prosjektet, og partene i prosjektet jobber parallelt med de ulike temaene. For eksempel jobbes det med å kartlegge behov hos pårørende, noe Pårørendesenteret har hovedansvar for, samtidig med at FACT-teamet praktiserer gode eksempler på pårørendearbeid.

Verdifull informasjon

Informantene i prosjektet representerer stemmer som kanskje i liten grad blir hørt i tjenesteutviklingen. Dette er en gruppe som i liten grad oppsøker tjenestene for å uttrykke egne behov. Intervjuene vil derfor være et viktig bidrag inn i arbeidet med å kartlegge pårørendes behov, noe som er sentralt i utviklingen av en modell for pårørendesamarbeid- og støtte.

Praktisk tilnærming

Prosjektkoordinatoren jobber som «pårørendeambassadør» i FACT-teamet. Hans oppgave er kontinuerlig å henlede oppmerksomheten på problemstillinger knyttet til pårørendearbeid i teamets daglige arbeid, for eksempel i morgenmøter.

Prosjektkoordinatorene har i tillegg i oppdrag å oppsøke pårørende til alle brukere, med mindre bruker motsetter seg det. I tillegg til pårørendearbeid praktiserer koordinator pårørenderelatert miljøarbeid, hvor gode samtaler om nettverk og relasjoner er mål for samværet med brukeren.

Praktisk tilnærming til pårørende, og pårørende som tema i møte med bruker, kan bidra til gode praksiseksempler og vil bidra til å utfylle behovskartleggingene. Teamet vil, når modellen foreligger, være arenaen for implementering av godt pårørendesamarbeid.

Innhente samtykke

I tråd med FACT-modellen jobber pårørendekoordinator ut fra en utvidet forståelse av pårørenderollen. Nettverk ut over familie, som arbeidsgiver, partner, medpasient, nabo, lærer er viktige samarbeidsparter, og står sentralt i pårørendeorientert arbeid.

Taushetsplikten og tolkningen av den oppgis som et potensielt hinder for å jobbe mot utvidet nettverk. Målet er derfor å innhente samtykke fra bruker i at teamet kontakter flere enn de som har en tradisjonell pårørenderolle. Det er en tilnærming somt er vanligere i Nederland, hvor FACT-modellen har sin opprinnelse.

Underslår egne behov

Foreløpige funn tyder blant annet på at prosjektet vil bidra til ny viten om pårørendes rolle, i tillegg til at vi får ta del i deres refleksjon over behandlingstilbudene. Videre tyder foreløpige funn på at pårørende til FACT-teamets brukere underslår egne behov i møte med teamet, og at de har behov for støttetiltak ut over brukers behandlere.

Pårørende tilkjennegir i tillegg engasjement med hensyn til behandling og oppfølging, samt behov for informasjon om metoder, organisering og mål.

Veien videre

Basert på intervjuer og teamets erfaringer vil det bli utviklet en modell for pårørendearbeid i FACT-team. Implementeringsfasen er satt til høsten 2015, med evaluering før årsskiftet. Det antas at prosjektet vil resultere i kunnskap og erfaringer som kan komme både Pårørendesenteret, FACT-team generelt, og andre deler av kommunale tjenester til gode.

En egen pårørendekontakt i teamet/ tjenesten trekkes frem som veien å gå for å få pårørendearbeid prioritert i tjenestetilbudet.

Les mer:

Kommenter:

Mer om

pårørende brukere.med.omfattende.tjenestebehov familie.-.og.nettverksarbeid pågående.forskningsprosjekter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen