Endret: 03. juni 2015
Målfrid Frahm Jensen

IKKE RÅD TIL Å MISTE: -Psykisk helsefeltet ikke råd til å miste sånne som Målfrid (bilde), skriver kronikkforfatter Astrid Weber på vegne av erfaringskonsulenter i hele landet. 

Uakseptabel underskriftsaksjon!

Uakseptabel underskriftsaksjon!

Først belyste hun omfattende tvangsbruk ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), så opplevde hun at ledere tok parti mot henne og at kollegaer startet en underskriftskampanje mot henne. Dermed sa Målfrid Frahm Jensen opp sin stilling som erfaringskonsulent.

Målfrid J. Frahm Jensen har siden 2009 vært ansatt som erfaringskonsulent i Psykiatrisk divisjon ved SUS. Hun er ansatt for å målbære pasientenes og pårørendes stemme i divisjonen.

I utlysningsteksten for stillingen sto det «videre skal vedkomne målbære brukernes stemme i forhold til undervisningsvirksomheten og i forhold til det kliniske arbeidet i divisjonen. Et av målene er økt brukermedvirkning».

I januar ble sjefslegen og Målfrid intervjuet i Aftenbladet angående en svært alvorlig intern revisjon om tvangsbruk i Helse Vest, der SUS hadde mye høyere tvangsbruk enn andre helseforetak i regionen. Dagen etter intervjuet sto på trykk satte kollegaer i gang og aksjonerte med underskriftskampanje mot henne bak hennes rygg. 80 kollegaer signerte mot hennes uttalelser i media der hun hadde stilt spørsmål om den omfattende tvangen kunne skyldes ulike holdninger og kulturer der pasientene var innlagt. Dette falt kollegaene tungt for brystet, og kampanjen ble satt i gang. I det samme intervjuet roste hun også store deler av personalet for å utgjøre en viktig forskjell.

Målfrid har ved flere anledninger varslet internt til ledelsen om kritikkverdige forhold, som hun mener ikke er løst på en tilfredsstillende måte. Dette gjelder også ved bruk av tvang. Når behandlingen ikke er i tråd med etiske krav og i samsvar med pasient- og brukerrettigheter vil det være nødvendig å si ifra. På lik linje med øvrige ansatte er erfaringskonsulenter omfattet av arbeidsmiljøloven og har plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

Vi legger ikke skjul på at forholdet mellom lojaliteten mellom helseforetaket og lojaliteten til pasienter kan by på utfordringer. I møte med pasient, bruker og pårørende prøver vi å ivareta begge deler så godt vi kan. Likevel er det pasienten, brukeren og pårørende vi skal ha i fokus, og derfor må vi kunne snakke deres sak og ta opp kritikkverdige forhold når det er påkrevd. En forutsetning for erfaringskonsulentstillingene er at vi får arbeide på pasientens, brukerens og den pårørendes premisser.

Når vi ser at det er nødvendig å belyse kritikkverdige forhold, bør ledelsen lytte til oss og møte oss med respekt.

Psykiske helsefeltet har ikke råd til å ikke utnytte brukerkunnskapen til fulle. Vi har ikke råd til å miste sånne som Målfrid!

Å aksjonere med underskriftskampanje mot en erfaringskonsulent eller andre ansatte i arbeidslivet som har belyst kritikkverdige forhold, innenfor ytringsfriheten som offentlig ansatt, er noe vi ikke finner oss i!


Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er ansatt i helsetjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring og kompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusfeltet. Hovedoppgavene til erfaringskonsulenter er blant annet å bringe brukerperspektivet inn i helsetjenesten, styrke brukermedvirkning, direkte brukerkontakt, bidra til håp, og påvirke gjennom endringsarbeid for å utvikle tjenestene i samsvar med brukernes behov og preferanser. Fra 2011-2014 ble det av helsedirektoratet gitt tilskudd til slike stillinger med målsetning om å få til kultur og holdningsendringer i psykisk – og rusfeltet.


KRONIKKFORFATTERE: Astrid Weber, erfaringskonsulent Universitetssykehuset Nord-Norge HF, har skrevet denne kronikken med støtte fra - og på vegne av - erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i Norge. 

Kommenter:

Mer om

brukeransettelser kvalitetsarbeid brukerkunnskap kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen