Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 25. mai 2016
Berget jobben med Rask psykisk helsehjelp

STØTTE TIL Å VÆRE JOBB: Med veiledet selvhjelp og kognitiv terapi hjelper Rask psykisk helsehjelp folk til å beholde jobben eller til å komme ut i jobb igjen. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb

Rask psykisk helsehjelp var avgjørende for å stå i jobb

Et samlivsbrudd førte til en kraftig depresjon, og hjelp fra prosjektet Rask psykisk helsehjelp ble avgjørende for både jobben og helsa. Bente Tellefsen fra Notodden forteller sin historie til magasinet Velferd.

23 piloterkommuner er med i prosjektet Rask psykisk helsehjelp, og Notodden er en av dem. «Den raske hjelpen var det som holdt meg i jobb», sier butikkeier Bente Tellefsen til Magasinet Velferd 4/2015.

Tellefsen forteller at hun ble dypt deprimert og kjente det som et stort mørke hang over hodet hennes etter samlivsbruddet. Hun forteller videre at hun løp og løp for å få bort den indre uroen, og ble tynnere og tynnere. Hun synes det er et under at hun greide å holde på jobben sin, og sier hun ikke kan få fullrost hjelpen hun har fått nok.

Rask hjelp - ingen henvisning

Gjennom fastlegen fikk Tellefsen høre om Rask psykisk helsehjelp og kontaktet dem selv uten legehenvisning.  Innen ei uke var hun i gang med ukentlig samtaleterapi i starten. Hun fikk også en grundig kartlegging av sine plager, og konkrete oppgaver å jobbe med fra gang til gang.

Britisk modell tilpasset norske forhold

Prosjektet Rask psykisk helsehjelp ble startet i 2012 med midler fra Helsedirektoratet, og har utgangspunkt i den britiske modellen ”Improved Access to Psychological Therapies” (IAPT), som tilpasses norske forhold.Formålet med tilskuddsordningen er at kommunene skal kunne tilby et lavterskeltilbud for mennesker over 16 år med lettere- og moderat angst og depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Helsedirektoratet har etter å ha sett på foreløpige evalueringsresultater som Folkehelseinstituttet har gjort av Rask psykisk helsehjelp vist til at tjenesten bør ha større fokus på å hjelpe brukerne ut i arbeid.

Lett tilgjengelig og gratis

Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis. Det kreves ikke henvisning fra lege, men fastlegen vil være en viktig samarbeidspartner i likhet med øvrige relevante tjenester.  

Trappetrinns-modell

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Behandling og oppfølging skjer i tverrfaglige team som har psykolog tilknyttet hvert team. Notoddens team består av barnevernspedagog, helsesøster og vernepleier i tillegg til psykolog.

Alle som jobber med rask psykisk helsehjelp gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi i regi av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT), og det arrangeres nasjonale og regionale nettverkssamlinger som en videreføring av opplæringen. Tilbudet følger en trappetrinns-modell, hvor hjelpen skal gis på lavest mulig nivå i trappa.

Veiledet selvhjelp

  • Første trinn i trappa er veiledet selvhjelp. Det handler om å få hjelp til å bruke selvhjelpsmateriell – i form av brosjyrer, arbeidshefter, selvhjelpsbøker eller internettbaserte programmer. Veiledningen kan skje over telefon eller ansikt til ansikt.
  • Trinn to er ulike kurs. Foruten informasjon, kjennetegn og årsaker til ulike lidelser, står forebygging og mestring av tilbakefall sentralt. Også her legges det opp til mye selvstudier og undervisning, og deltakerne blir oppmuntret til å løse ulike oppgaver til neste gang.
  • Tredje trinn er individuelle samtaler over et begrenset tidsrom.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp i NAPHAs kunnskapsbase 

Erfaringer fra Notodden

Rask psykisk helsehjelp-teamet fra Notodden forteller i magasinet Velferd 4/2015 at de har hatt 240 klienter siden oppstart, og at det er flest kvinner i 40-50 årene. I det siste har antallet unge jenter og menn under 30 år økt. En av disse er Anders Skrukkerud (29).  Småbarnsfaren Skrukkerud forteller at han etter ett år uten jobb og NAV-stønad også slet med sosial angst, og følte seg langt nede. Han fikk hjelp til å se nye mønstre av prosjektet Rask psykisk helsehjelp, og trekker fram at for hans del var en viktig del av behandlingen å forstå at dette er noe veldig mange sliter med og en del av det å være menneske. I dag har han tatt første året ved sykepleierutdanningen.

Veien videre

Implementeringsarbeidet i Notodden kommunen er godt i gang, og de ønsker å utvide tilbudet til ungdom mellom 16 og 18 år. Teamet har kontakt med skolehelsetjenesten og videregående skole for å få til et samarbeid for å nå de unge. På sikt håper Notodden å kunne gi tilbud om Rask psykisk helsehjelp også til nabokommuner, som dermed kan være med på spleiselaget når prosjektmidlene opphører.

Rask psykisk helsehjelp evalueres underveis av Folkehelseinstituttet, som la frem foreløpige funn av god effekt i 2015.  Les også om erfaringer med Rask psykisk helsehjelp i flere kommuner.

Hovedkilde i denne artikkelen: Magasinet Velferd. Uavhengig magasin om arbeid, velferd og helse. Årgang 103, utgave 4/2015, s. 6-10.

 

BENTE TELLEFSEN, intervjuet i Magasinet Velferd. Forsidefoto: Werner Juvik
Magasinet Velferd

Utgis av Stiftelsen Sosial Trygd og har som mål å bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Magasinet har en bred dekning av sosiale spørsmål, trygd, rehabilitering, attføring og arbeid.

Henvender seg til ansatte og brukere av det offentlige velferdsapparatet, frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, forskere, beslutningstakere og andre som ønsker en informert og nyansert debatt om velferdsstaten.

Åtte utgaver i året. Papir- eller elektronisk abonnement

 

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud for personer over 16 år med lettere til moderate problemer som angst eller depresjon, evt. med søvnproblemer i tillegg.

  • Tilbudet krever ikke henvisning fra lege eller annen behandler.
  • Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. For de som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
  • Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT
  • Behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi
  • Norsk forening for kognitiv terapi NFKT lærer opp og sertifiserer terapeutene i Rask psykisk helsehjelp.
  • Folkehelseinstituttet bidrar med forskning/ evaluering av prosjektet.    
Angst og depresjon årsak til uførhet

Hver femte arbeidstaker i Norge kommer til å ha utfordringer med den psykiske helsen i løpet av livet. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til redusert livskvalitet, sykefravær og årsak til uførhet. Dette vil kunne forebygges gjennom bedre og mer tilgjengelig behandling. 

Kilde: FHI 2009:8,  2011:1

Kommenter:

Mer om

rask.psykisk.helsehjelp arbeid.og.psykisk.helse behandling.i.psykisk.helsearbeid helsefremming.og.forebygging telemark reportasjer folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen