Publisert: 14. oktober 2015.   Endret: 14. oktober 2015
Magnus P. Hald, klinikksjef ved psykisk helse og rusklinikken, UNN

UTFORDRINGER og MULIGHETER: Klinikksjef ved UNN, Magnus Hald, har etterhvert erfaring med å ansette erfaringskonsulenter for å utvikle tjenestene. Han forteller om store utfordringer og muligheter.

-Erfaringskonsulenten skal bety en forskjell

-Erfaringskonsulenten skal bety en forskjell

Allerede i utlysningsteksten bør det komme tydelig frem hva målet med å ansette erfaringskonsulent er, sier sjef ved klinikk for rus- og psykisk helse ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Klinikk for rus- og psykisk helse ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har flere års erfaring med å knytte til seg erfaringskompetanse i arbeidet med å utvikle tjenestene. Pr. i dag har  sykehuset erfaringskonsulenter i stillinger tilsvarende tre årsverk, og har lært mye om utfordringer og muligheter.

Forberede virksomheten

-Vi har sett at vi må forberede virksomheten godt i forkant av at vi skal ansette en erfaringskonsulent. Hvor skal vedkommende ha kontor, hva skal vedkommende jobbe med og hvordan, sier Magnus Hald.

Formålet med ansettelsen må uttrykkes tydelig og være godt gjennomtenkt.

-I utlysningsteksten må det stå noe om hva vi ønsker å få til. Det holder ikke å ansette fordi det er «inn i tiden», understreker han.

Mange spørsmål om erfaringskonsulenter

Magnus Hald holdt i dag et foredrag for KS Læringsnettverk Nord om utfordringer og muligheter ved å ansettelse av erfaringskonsulenter i helsetjenestene. Dette er den tredje samlingen for nettverket av kommuner i Nord-Norge som jobber for økt brukermedvirkning. I alt deltar 61 kommuner i landet i KS Læringsnettverket, som gjennom et år har jobbet med å få fagfolk til oftere å spørre Hva er viktig for deg?

-Mange lurer på hva man bruker henholdsvis brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter til i helseforetakene og i de kommunale tjenestene. Et annet stort spørsmål er hva som er praksis når det gjelder lønn og honnorering, forteller Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA til Napha.no.

Lønn og honorar

Hald bekrefter at lønnspørsmålet er utfordrende. Erfaringskonsulent er foreløpig ingen etablert profesjon eller stillingstittel innenfor helsevesenet.

-Hvilke satser skal vi bruke? Skal vi vektlegge erfaringskompetansen eller formalkompetansen? Denne utfordringen bør løses på nasjonalt nivå, sier Hald.

Hva forventes

Hald mener arbeidsgiver må tydelig gi uttrykk forventninger, og gi erfaringskonsulenten oppgaver på områder der hans eller hennes kompetanse er spesielt viktig.

Han forteller at erfaringskonsulentenes arbeid ved UNN ofte knyttes opp mot bestemte prosjekter som har som et mål å øke brukermedvirkning i tjenestene.

-Erfaringskonsulentene har jobbet med brukerstyrte senter, egendokumentasjon i journal,  et prosjekt kalt TUD og Bruker spør bruker, forteller han.

Ikke inn i ledelse, men i utvikling

Hald sier det er uaktuelt å trekke erfaringskonsulentene inn i ledelsen ved UNN. Der bør de som har budsjettansvar sitte.

-Det er særlig i utvikling av tjenestetilbudet på systemnivå det er sentralt å knytte til seg  erfaringskonsulentene. Ved UNN jobber ikke erfaringskonsulentene med den enkelte bruker, men i arbeidet med å utvikle bedre tjenester, og som nevnt særlig på bestemte områder.

Forskjellig fra brukerrepresentant

-Det er viktig å ikke forveksle brukerrepresentant og erfaringskonsulent, sier Hald.

Mens førstnevnte representerer en brukerorganisasjon, har den ansatte erfaringskonsulenten, også kalt medarbeider med brukererfaring mange steder, et annet ansvar overfor arbeidsgiver.

Loyalitet – til hvem?

Det er ingen tvil om hvor Hald mener erfaringskonsulentens loyalitet skal ligge.

-Erfaringskonsulenten jeg har ansatt, er loyal i forhold til meg som arbeidsgiver, sier Magne Hald.

Utfordre det bestående

Dette betyr ikke at det ikke er rom for kritiske røster, tvert i mot, understreker han.

-Erfaringskonsulentene skal og kan uttrykke sin uenighet med oss, og må få kunne hisse seg opp over ting de ser ikke fungerer, mener han.

Kom som du er?

Erfaringskonsulentene ved UNN har derimot ikke alltid opplevd det slik.

-Erfaringskonsulentene ga oss tilbakemelding om at de ble møtt med et dobbeltbudskap. På forhånd fikk de inntrykk av at de kunne komme «som de var», men da de begynte i jobben, oppdaget de fort at det ble forventet at de helst skulle være som alle de andre som jobbet der, forteller Hald.  

Dette har de endret på nå, i følge Hald. Arbeidsgiver UNN har lært noe underveis.

Les også om mulighetene med erfaringskonsulenter:

En masteroppgave med tittelen "En av oss" (2010), gjennomført av Monica Danielsen, student ved Universitetet i Agder, undersøker muligheter og utfordringer ved ansettelse av personer med erfaringskompetanse i psykisk helsevern. Danielsen gjennomførte kvalitative intervjuer med en liten gruppe fagpersoner og erfaringskonsulenter, og fant at de mest fremtredende fellestrekk i materialet er at erfaringskonsulentene har en unik mulighet til å gi brukerne håp om bedring, samt å få dem til å forstå egen lidelse bedre.

 

 

KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Kommenter:

Mer om

ks.læringsnettverk nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen