Publisert: 29. oktober 2015.   Endret: 12. november 2015
Ann Sissel Misund Nedberg, psykisk helse og rus, Molde kommune

FORBEDRINGSARBEID I MOLDE KOMMUNE: -Hvordan skal vi nå målene vi har satt oss, tenkte vi. Ann Sissel Misund Nedberg presenterer Moldes spennende forbedringsprosjekt for KS Læringsnettverk.

Stjeler rått fra andre kommuner

Stjeler rått fra andre kommuner

-Vi leter med lys og lykte for å finne ut hvordan andre har gjort det, sier Ann Sissel Misund Nedberg fra forbedringsteamet i Molde. På den måten har kommunen kommet godt i gang med å skape bedre rus- og psykiskhelsetjenester.

-Vi har satt oss ambisiøse mål og jobbet intenst, så underveis har det å stjele litt, det vil si bruke gode ideer og hente tips fra andre kommuner, vært veldig viktig. Særlig Sandnes, Asker og Stange har vært inspirasjonskilder, forteller Ann Sissel Misund Nedberg fra prosjektet Samhandling rus og psykisk helsearbeid, Seksjon utvikling i Molde kommune.

På KS Læringsnettverk Oslo 28.-29. oktober fortalte hun om det de har fått til i hennes kommune det siste året. Og det er en god del.  

Styrker samhandlig

I fjor fortalte en brukerundersøkelse at samhandlingen mellom rus- og psykisk helsetjenestene i Molde var for dårlig.

-I dag SKAL alle som jobber i psykisk helsetjeneste på omvisning i rustjenesten og motsatt. Noen skal også delta på omvisning i sin egen tjeneste, fordi det har vist seg at vi heller ikke kjenner godt nok til hverandre, forteller Nedberg.

I tillegg utvikler de samhandlingen gjennom felles refleksjonsgrupper, undervisning, informasjon og andre tiltak.

Manglet felles faglig ledelse

-Samling av psykisk helsearbeid tror vi er et viktig grep, sier Nedberg.

Tidligere var flere ansatte innen psykisk helsearbeid i Molde spredt organisert i hjemmesykepleien, ved dagsenteret, i aktivitetstilbud og i to bofelleskap. Disse manglet psykisk helsefaglig ledelse, mens psykolog, rehabiliteringsteam og Rask psykisk helsehjelp lå samlet innunder Helsetjensten.

Under samme tak

Utprøving av en litt annen organisering, dvs. å samle alle psykisk helsetjenestene i samme enhet ble løsningen.

-Fra 22. oktober er tjenestene samlet i et felles lokale, Kirkebakken helsehus, i Molde sentrum. Her er også legevakt og akuttdøgntilbud. Dermed ligger det godt til rette for videre samarbeid når døgntilbudet skal utvides til å gjelde også psykisk helse og rus fra 2017, sier Nedberg.

Poenget er å få til felles faglig ledelse og tjenesteutvikling.

-Dette har vi tro på, og ønsker en viderutvikling som knytter rus- og psykisk helsetjenestene tettere sammen, sier Nedberg.

Recovery-ideer fra Sandnes

 Mestringsenheten i Sandnes har også vært en inspirasjonskilde, spesielt i arbeidet med verdier.

-Veilederen de har utviklet for recoveryorientert praksis i sin enhet har inspirert oss, sier Nedberg.

Forbedringsprosjektet i Molde vil fremover gjøre recovery til overordnet praksis i tjenestene og sørge for at brukernes kompetanse blir anvendt. Statusen for rus- og psykisk helsearbeid i kommunen skal heves, og innbyggerne skal få bedre oversikt over tjenestetilbudene og hvor man kan henvende seg.

Vil fjerne aldersgrensene

-Aldersgrensene i tjenestene er for rigide, og disse ønsker vi å få bort etter hvert. For eksempel arbeides det med tilbud ned til 16 år målgruppen for Rask psykisk helsearbeid, sier Nedberg.

Stange kommune, som jobber etter prinsippet 0-100 år, har vært en inspirasjonskilde.

Brukerdeltakelsen skal opp

Tidlig i prosessen ble det arrangert en konferanse for ansatte, brukere og samarbeidspartnere og dette staket ut retningen.

-30 % av deltakerne på konferansen var brukere av tjenestene. Dette var vi spesielt fornøyd med, sier Nedberg.

Idedugnad ledet til strategi

Hvordan sikre anvendelse av brukerkompetanse i arbeidet? Hva skal til for å heve statusen for rus- og psykisk helsearbeid? Hvordan sikre at innbyggerne kan finne oversikt over tjenestetilbudene...? Dette var noen av spørsmålene forbedringskonferansen skulle gi svar på.

-Deltakerne på konferansen ble fordelt på sju bord medhver sin utfordrende spørsmålsoppgave. Alle var innom alle bord, og slik fikk vi masse innspill og gode ideer til hva vi kan gjøre videre, sa Nedberg.

Dette materiale ble brukt til å utforme overordnede mål og strategier  for rus- og psykisk helsearbeid i Molde.

Overodnete mål for fremtiden

1) Brukeren har en aktiv rolle i behandlingen og i utformingen av den.

2)Tjenestene er tilgjengelige, samordnete og koordinerte

3) Tjenestene er kunnskapsbaserte, i kontinuerlig utvikling, og tar i bruk forskningsbaserte metoder tilpasset målgruppes behov.

4) Tjenestene møter også befolkningens behov for tidlig innsats for å unngå utvikling av alvorlig helsesvikt.

Mot neste milepæl

Forbedringsprosjektet i Molde har nå satt seg en milepælsplan og jobber videre med rutiner, tiltak, dokumentasjon og samarbeid, verktøy for tilbakemelding, og snart skal de få på plass en strategisk kompetanseplan.

DE GODE IDEENE: -Det er akkurat dette vi har oppfordret til, å rappe litt her og der og la seg inspirere av andre kommuner, kommenterer Pernille Næss, prosjektleder for KS Læringsnettverk psykisk helse og rus – voksne.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Kommenter:

Mer om

ks.læringsnettverk organisering.av.tjenester nyheter molde rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen