C-Flex i Bærum utvikler praksis

Publisert: 19. november 2015
Oppdatert: 24. november 2015
Bærum benk2

SAMKJØRTE TJENESTER: En mor ønsket seg en lang "tjenestebenk", framfor alle stolene sønnen hennes hadde falt imellom. Foto: Gretha Evensen

SAMKJØRTE TJENESTER: En mor ø...

C-Flex i Bærum utvikler praksis

Bak organiseringen av C-Flex-teamet i Bærum lå en mors visjon om en lang «tjenestebenk». Hun ønsket at brukerne skulle slippe stolene hennes sønn hadde falt imellom. Evalueringen viser at ønsket i stor grad er imøtekommet.

Evaluering av tre års drift av C-Flex-teamet i Bærum, viser at ny organisering, fleksible arbeidsmetoder, arbeidsfellesskap og omdisponering av ressurser har gitt resultater. Prosjektleder Anne-Grethe Skjerve og teamet presenterte resultatene av evalueringen på teamets samhandlingskonferanse i juni.

-Teamet har i all vesentlig grad nådd sine mål, sier spesialrådgiver Bror Just Andersen, som er ansvarlig for evalueringen.

Resultater

 • 91,6% av de som har fått tilbud fra C-Flex-teamet i Bærum, tilhører den målgruppen som tilskuddsmidlene var ment for
 • 40 % av de som ble søkt til teamet, har fått etablert eller reetablert tilbud i ordinære tjenester. Der hvor dette ikke var en god løsning, har teamet gått inn med tjenester.
 • 100% av de bostedsløse som ble henvist til teamet har fått bolig
 • Antall oppholdsdøgn er redusert med 54,4 %
 • Antall innleggelser er redusert med 18,3 %

Like viktig er det at prosjektet har gjort det ordinære tjenesteapparatets praksis mer fleksibel, slik at innbyggere i Bærum med omfattende tjenestebehov ikke lenger faller mellom to stoler.

Mål for prosjektet

 • Et helhetlig og sammenhengende behandlings- og tjenestetilbud i det ordinære tjenesteapparatet
 • Motvirke brudd i behandlingsrelasjoner
 • Bidra til at brukeren er i stand til å beholde kontakt med hjelpeapparatet
 • Bidra til at hjelpeapparatet er i stand til å holde stabil og langvarig kontakt med brukeren

Målet med å evaluere prosjektet har vært å undersøke om teamets etablering og arbeidsmetoder gir et bedre tjenestetilbud til brukere med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblemer, som tidligere har fått mangelfull oppfølging. Aktuelle utfallsmål har vært funksjonsnivå, psykisk helse og livskvalitet, samt tilgang til tjenester, døgnbehandling, behandlingskontinuitet og kriminalitet, i tillegg til kost-nytte-vurderinger.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe var personer i Bærum med alvorlig psykiske lidelse og/eller ruslidelse, som har stor funksjonssvikt og ikke får den hjelpen de er i behov av. De trenger gjerne tjenester fra flere tiltak og nivåer i tjenesteapparatet, men har svak eller manglende tilknytning til dette apparatet.

Forskningsdesign og metode

Studien er en intervensjonsstudie med et prospektiv/retrospektiv kohort studiedesign. Registerdata er samlet inn ved inklusjon i studien, samt ved 6, 12, og 24 måneder, før og etter inklusjon. Deler av studien er lagt tett opp til den nasjonale evalueringen av landets ACT-team, i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste ROP og A-hus.

I tillegg til registerdata i kommune og spesialisthelsetjeneste (PAS), baserer evalueringen seg på data fra et eget register i teamet, og fra semi-strukturerte intervjuer.

Organisering

De som jobber i C-Flex-teamet i Bærum jobber dels i NAV, DPS, Boligkontor m.v., og dels i teamet. De ulike arbeidsstedene bidrar med 20-50% stillinger, med unntak av prosjektleder som jobber 80 %. Teamet har i tillegg ansatt erfaringskonsulent i 40% stilling. Hver torsdag møtes alle i teamet til et halvdagsmøte.

I følge prosjektleder Anne-Grethe Skjerve er en av suksessfaktorene at alle jobber og får lønn der de opprinnelig er ansatt, og at de med det bidrar til å etablere en samhandlingskultur i det opprinnelige tjenesteapparatet.  Implementering skjer parallelt med at nye samarbeidsformer praktiseres.

Samhandling på 3 nivåer

Brukere og ansatte i de ordinære tjenestene kan få ulike former og grader av bidrag fra C-Flex i Bærum. Brukers grad av tilknytning til tjenestene, alvorlighetsgrad og tilgjengelige løsninger avgjør nivået.

 • Inn i teamet. Brukere med svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet kan få oppfølging og tjenester direkte fra C-Flex-teamet.
 • Skulder ved skulder. C-Flex er med på laget, i tillegg til den tjenesten som allerede har en relasjon til bruker.  Teamet overtar ikke ansvar for oppfølging, men bidrar inn på møter, tiltak osv. Et av prinsippene er at teamet bidrar med den kompetansen som opprinnelig instans mangler. Dvs. spesialisthelsetjenesten får kommunal ressurs tilført, mens kommunal tjeneste ved henvendelse kan få supplement av psykiater eller psykolog fra teamet.
 • Veiledning er tredje nivå av tilbud fra C-Flex Bærum. Teamet bidrar da med nye tanker/innspill i konkrete pasientsaker, uten å bli direkte involvert i tjenesteyting.

Tilgjengelig tjeneste

Hver torsdag klokka 09.00 har teamet åpent hus for samarbeidsparter. Man «bestiller time» og får presentert sitt case for teamet. Nye tanker kommer opp, det letes etter løsninger og skapes alltid fellesskap. Foruten møtepresentasjon kan alle henvende seg til teamet - det gjelder både brukere, pårørende, helsepersonell, politi m.v.

Etter 36 måneder i drift, viser registreringene at 31 ulike instanser har stått for henvisningene til teamet, mot 18 instanser etter 6 måneder. Pårørende, fastlege, NAV og boligkontoret er de som i størst grad øker sin etterspørsel av tjenester fra teamet.

Suksessfaktorer for implementering

Samhandlingsteamet i Bærum er nå over i ordinær drift. Ledelsesforankring, samt teamorganiseringen, har vært klare suksessfaktorer i prosjektet, Teamet består altså av personer som har stillinger i de ordinære tjenestene, og som yter tjenester i ulike prosenter med utgangspunkt i C-Flex Bærum. Det gir økonomisk bærekraft og solid grunnlag for implementering av arbeidsformen.

Teamets sammensetning, med tverretatlig og tverrfaglig sammensatt faggruppe, bygger på ideen om likeverd, og flat struktur er en annen suksessfaktor, i følge Just Andersen. Han trekker også fram stabilitet og lav turn-over i teamet som viktige faktorer for å lykkes.

Tjeneste på brukers premisser

Fleksibiliteten i teamet, med rom for prioriteringer ut fra brukers behov, i kombinasjon med samtidige tjenester og innsats, er viktig for å nå denne gruppen.

-Vi må være der når mulighetene er tilstede, og da må vi være der på brukers premisser, ikke tjenestenes begrensninger, konkluderer Just Andersen.

 

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester oppsøkende.team forskning samhandling implementering tilrettelagte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen