Publisert: 03. februar 2016.   Endret: 04. februar 2016
selvhjelp norge

Hilde Nøkleberg og Eli Vogt Godager i Selvhjelp Norge ønsker å videreutvikle samarbeidet med norske kommuner. (Foto: Kristin Trane/ NAPHA)

Ønsker selvhjelp i flere kommuner

Ønsker selvhjelp i flere kommuner

Selvhjelp Norge har et utstrakt samarbeid med mange norske kommuner, men ser et stort potensial i at flere mennesker med psykiske helseproblemer får tilgang til selvhjelpsverktøy.

-Vi er underbrukt av norske kommuner, sier fungerende leder Eli Vogt Godager, i Selvhjelp Norge.

Kommunene sentrale

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. De drives på oppdrag fra Helsedirektoratet med midler over statsbudsjettet. Arbeidet deres er forankret i Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018. Les tidligere sak på napha.no om denne her.

I Nasjonal plan for selvhjelp påpekes det at kommunene har en sentral rolle i å informere om selvhjelp, samtidig som de skal være pådrivere og tilretteleggere for denne typen arbeid.

Uutnyttet potensial

Den nylig utgitte SINTEF rapporten; Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015 (Ose og Kaspersen 2014) viser at 63 prosent av norske kommuner sier de har et uutnyttet potensial for bruk av frivillige i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Selvhjelp Norge, som et nasjonalt kompetansesenter, er en av aktørene som kan bidra med kunnskap slik at selvhjelp og selvhjelpsgrupper blir mer levende i norske lokalsamfunn. Det offentlige legger til rette, mens selvhjelpsgruppene drives på frivillig basis.

-Norske kommuner bruker oss ikke nok. Vi har et sterkt ønske om å videreutvikle samarbeidet vi har med kommunene. I utvikling av lokalt selvhjelpsarbeid er det svært viktig å få til mobilisering av lokale ressurser på tvers, gjennom samarbeid og samhandling, sier Godager.

Hun påpeker at både erfaring og forskning viser at skal man lykkes i å forankre selvhjelpsarbeid lokalt må flere dra lasset sammen.

Distriktskontorene kan bistå kommunene direkte

Hun forteller samtidig at de har et godt samarbeid med mange kommuner. De som ønsker å styrke sitt selvhjelpsarbeid kan ta kontakt med et av de sju distriktskontorene.

Selvhjelp Norge trekker frem at selvhjelp er forankret i det nasjonale folkehelsearbeidet og anerkjent som viktig supplement til offentlige tjenester og særlig innen forebyggende og rehabiliterende innsats.

-Vi som er ansatt i Selvhjelp Norge har som viktig oppgave å spre kunnskap om selvhjelp og hvordan det kan brukes, samt bidra til at det kan settes i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper der folk bor, sier Hilde Nøkleberg, rådgiver i Selvhjelp Norge.

Distriktskontorene kan bidra med for eksempel fagdager, seminarer og innlegg. I tillegg til at det finnes mye skriftlig materiell som er fritt tilgjengelig.

Psykisk helsearbeiderne viktige

Ansatte innen psykisk helse- og rustjenester kan gjennom å spre kunnskap om selvhjelp gjøre det mulig for mennesker å etablere selvhjelpsgrupper, noe som kan avlaste tjenesteapparatet.

 - Selvhjelpsverktøy og selvhjelpsgrupper kan avlaste tjenestene og flere kan få det bedre gjennom et økt at mulighetene for å delta i en selvhjelpsgruppe blir synliggjort, sier Nøkleberg.

Selvhjelp inn i kommunale planer

Noen norske kommuner, som Oslo, Lillehammer og Lyngen, har forankret selvhjelp som tema i sine kommunale planer. Dette er noe de ansatte i Selvhjelp Norge håper enda flere kommuner velger å gjøre.

-Vi ønsker at kommunene forankrer selvhjelpsarbeidet i sine kommunale planer, og at de sikrer at ansatte har en grunnleggende kompetanse om tema. Det er viktig å ikke bare basere selvhjelpsarbeidet på ildsjeler, sier Godager.

Selvhjelpsgruppe etter KID-kurs

Selvhjelp Norge har etablert samarbeid med flere norske kommuner som tilbyr forskjellige mestringskurs, for eksempel KID- og KIB-kurs. Samarbeid med lærings- og mestringssentre i helseforetakene er også viktig.

-For mange er det behov og ønske om å fortsette å jobbe med sine egne problemer etter at kursene er ferdige, og da er vi glade for at stadig flere kommuner anbefaler brukerne selvhjelpsgruppe i etterkant. Erfaring tilsier at 6- 12 ukers kurs ikke er nok for alle, fortsetter Godager.

Berømmer mange kommuner

Flere steder i landet har distriktskontorene samarbeid med ansatte innen det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet. Også folkehelsekoordinatorer, Frisklivssentraler og Frivilligsentraler er viktige samarbeidspartnere lokalt. Disse beskrives som viktige støttespillere både for etablering av selvhjelpsarbeidet rundt i landet, og for den generelle informasjonen om selvhjelp til brukere av norske helse og omsorgstjenester. Disse samarbeider ofte med frivillige, som selv har gått i grupper tidligere.

-De stedene det fungerer bra, har den frivillige et støttepunkt i kommunen og distriktskontoret. Helsearbeidere kan med forholdsvis lite ressursbruk bidra til at flere kan nyttiggjøre seg selvhjelpsverktøyene, sier Godager.

Tilbyr fagdager

Selvhjelp Norge tilbyr innlegg i faglige sammenhenger, på møter og konferanser eller egne fagdager for kommuner som å legge til rette for mer med selvhjelpsarbeid.

-I Oslo kommune har de for eksempel trukket oss inn i fagdager hvor de har hatt som målsetting å informere sine ansatte om selvhjelp, slik at de får mer kompetanse og kan spre informasjonen videre til sine kommuner. Dette opplever vi kommer brukere direkte til gode, avrunder Nøkleberg.

Oslo kommune finansierer også selvhjelpshuset LINK Oslo, senter for selvhjelp og mestring som huser grupper fra mange organisasjoner, sprer kunnskap og setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Lenke til selvhjelp Norges nettsider her.

 

Kilder:

Ose, Solveig Osborg og Kaspersen, Silje (2014) Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015, SINTEF

Selvhjelp Norge, www.selvhjelp.no

Kommenter:

Mer om

selvhjelp lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen