Endret: 02. november 2016
Tromsøbrua i solnedgang

AKTUELT: I prosjektperioden skal det jobbes med å implementere krisemestringsplaner og utvikle rutiner som sikrer jevnlig oppdatering.

Vil gi bedre tilbud til brukere underlagt tvang

Vil gi bedre tilbud til brukere underlagt tvang

I Tromsø har spesialisthelsetjenesten og kommunen gått sammen for å bedre tilbudet til mennesker som er underlagt tvang utenfor institusjon (TUD).

Bakgrunnen for prosjektet var en felles erfaring av at rollefordeling og ansvar for TUD-pasientene var uklart. Det ble stilt spørsmål ved om disse pasientene fikk god nok hjelp, og om vedtakene ble fulgt godt nok opp.

Tromsø er en kommune med drøyt 70 000 innbyggere. Over år har det vært igangsatt mange tiltak som har hatt som mål å bedre livssituasjonen for brukere med alvorlige psykiske lidelser i kommunen. Likevel har tallet på hvor mange som til enhver tid er underlagt TUD holdt seg relativt stabilt på rundt 35 - 40 personer.

Vil bedre tilbudet

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tromsø kommune har samarbeidet om fagutviklingsprosjektet om TUD siden 2010. TUD-prosjektet har hatt som formål å bedre tilbudet til brukere som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold, og å redusere denne tvangsformen.

Fra 2010 har det har vært arrangert fagdager og dialogsamlinger der brukere og fagfolk har møttes. Formålet har vært å lære hvordan opplevelsene med tvungent psykisk helsevern kan bli minst mulig belastende. Alle brukerne i Tromsø som var underlagt TUD ble invitert til en dialogsamling i desember 2012. Brukerne fortalte om opplevelsen av manglende informasjon, og opplevelsen av å få en paradoksal rolle der man er fri og under tvang på samme tid.

Viktige faktorer

Noe av det som ble diskutert som tiltak for å bidra til redusert bruk av tvang:

  • Å få hjelp tidsnok
  • En kontaktperson man kan ringe til når livssituasjonen blir vanskelig
  • Beredskapsplan og brukerstyrte innleggelser
  • Meningsfylt innhold i hverdagen
  • Samtalegrupper for folk som har vært utsatt for tvang

Krisemestringsplaner

For 2015 – 2016 har prosjektet satt seg et mål om økt og mer systematisk bruk av krisemestringsplaner. Slike planer kan være et redskap for brukeren, pårørende og helsetjenesten for å forebygge en negativ utvikling i en krise.

Alle tre parter lærer seg å gjenkjenne signaler som varsler en forverring av den psykiske helsetilstanden. I prosjektperioden skal det jobbes med å implementere krisemestringsplaner og utvikle rutiner som sikrer jevnlig oppdatering. I tillegg er det et mål å innhente brukeres, helsepersonells og pårørendes erfaringer med krisemestringsplaner og å gjøre erfaringene kjent.

Skal lage informasjonsmateriell

Andre mål i perioden er for det første å få økt forståelse av TUD-pasientene, opplevelsen av tvang, og hvilket tjenestetilbud de får.

For det andre er det et mål å utforme informasjonsmateriell om TUD tilpasset brukere og pårørende.

UNN og Tromsø kommune ved TUD-prosjektet i Tromsø 2015/2016 har tatt et viktig initiativ til å få vite mer om hvordan mennesker underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) erfarer dette og tjenestene som er involvert ved psykisk helsevern i UNN og Tromsø kommune.

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
  • Er regulert av psykisk helsevernloven (1999) 3-5. TUD tas i bruk når det anses som et bedre alternativ for pasienten enn tvangsbehandling i institusjon. TUD kan bare skje under ansvar av en institusjon som er godkjent for slik behandling.
  • TUD omfatter som oftest oppmøte til behandling og medisinering.
  • I Psykisk helsevernforskriften (2011) Kap 5 står det at gjennomføringen av TUD skal innebære: En kontaktperson på dagtid blant institusjonens behandlingspersonell, samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samarbeid med pasientens pårørende. Dersom henting er nødvendig, skal det skje på en skånsom måte.
  • I Tromsø har man siden 2010 hatt et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, kalt Prosjekt Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD-prosjektet).

 

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt samhandling praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen