Publisert: 03. mai 2016.   Endret: 03. mai 2016
Jan Omvik og Kåre Rønnes, fagledere ved Enhet for psykisk helse- og rus, Trondheim kommune

MESTRINGSTILBUD I TRONDHEIM: -Ved det nye lavterskeltilbudet i Trondheim kan man få hjelp uten vedtak, det er kort ventetid og tilbudet er gratis, sier fagledere Jan Omvik og Kåre Rønnes ved Enhet for psykisk helse- og rus i Trondheim kommune.

Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune

Bredt spekter av tjenestetilbud i Trondheim kommune

Mestringsaspektet er gjennomgående i det brede spekteret av tilbud som enheten for psykisk helse og rus i Trondheim kommune har ansvaret for.

I jobben min som faglig rådgiver ved NAPHA, er det viktig å ha kjennskap til hvordan fagfolk innen psykisk helsearbeid jobber, hvilke type oppgaver, ansvar, arbeidsmetoder, utfordringer og suksesshistorier som benyttes eller finnes i fagfeltet. For å få et nærmere innblikk, tok jeg kontakt med Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune med spørsmål om hospitering. Jeg ble ønsket hjertelig velkommen, og etter hospitering kan jeg trygt si jeg ble imponert. Enheten preges av dedikerte og dyktige fagfolk med brukeren i fokus. De jobber også bevisst med kompetanseutvikling. Som et eksempel på praksis skal jeg beskrive virksomheten deres nærmere.

Enhet med ansvar i Norges tredje største by

Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim, er en del av kommunens helse- og velferdstilbud til befolkningen. Spekteret av tilbud til mennesker med psykiske plager eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad, er bredt.

Trondheim er Norges tredje største by med cirka 200 000 innbyggere. Ifølge Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har kommunen ansvar for at befolkningen får nødvendige helse- og omsorgstjenester; dette omfatter alle pasient- og brukergrupper. Det innebærer et hovedansvar for å gi helsehjelp til mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer. I tillegg har kommunen særskilt ansvar for å tilby rask hjelp med lav terskel; dette kan omfatte både forebygging, tidlig intervensjon, behandling og skadereduksjon.

Tjenestetilbudet enheten utvikler omfatter samtaler, oppfølging, gruppebehandling og undervisning. Enheten har også en ambulant tjeneste som tilbyr rask psykisk helsehjelp på kveld og helg. I fjor hadde enheten, inkludert alle tjenester, kontakt med 2 400 personer.

Lavterskeltilbud uten krav om vedtak

Mestringstilbudet utgjør enhetens lavterskeltilbud. Lavterskel betyr at hvem som helst, når som helst, kan ta kontakt og velge type tilbud.

Tilbudet innbefatter blant annet flere ulike mestrings- og undervisningsgrupper, pårørendetilbud, hasjavvenningsprogram, samt mulighet for samtaler med psykolog eller kognitiv terapeut. Alle tilbud forutsetter aktiv deltakelse fra den enkelte bruker.

-Her kan man få hjelp uten vedtak, det er kort ventetid og tilbudet er gratis. Vi har en formening om at et variert og lett tilgjengelig tilbud vil føre til at folk vil ta kontakt og selv velge tilbud som de tror de vil ha nytte av, sier enhetens fagledere Jan Omvik og Kåre Rønnes. 

Tilbudet er hovedsakelig rettet mot den del av befolkningen som strever med lettere psykiske plager og/eller rusproblemer. Brukere av dette tilbudet vil ha effekt av korte intervensjoner eller kurs rettet mot mestring av symptomer.

Vold i nære relasjoner

Enhet for psykisk helse og rus har spesiell kompetanse på vold i nære relasjoner. I samarbeid med Politiet driver de et eget støttesenter for fornærmede i straffesaker. I tillegg er det opprettet en tverrfaglig sammensatt ressursbank (i 2007). Denne består av fagfolk fra enheten, barnevern, krisesenter, politi, helsestasjon, flyktningetjeneste, Kirkens bymisjon og Redd Barna, og ledes av Gerd Ingrid Olsen, voldskoordinator i Trondheim kommune. 

Ressursbanken møtes en gang i måneden for å diskutere og reflektere over ulike tema (som for eksempel traumer som arves).

- De faglige diskusjonene og refleksjonene vi gjør oss i Ressursbanken; tar deltagerne med seg tilbake til sine respektive enheter. Dette bidrar til at fagfolk får økt bevissthet om vold i nære relasjoner, og kan stille de riktige spørsmålene til brukere som de møter, forteller Olsen.

Hun fremhever også at Ressursbanken er en unik arena som fremmer samarbeid og samhandling; terskelen for å snakke sammen, å ta kontakt, senkes gjennom deltagelse i gruppa. 

Spesialiserte team

Ansatte i enheten er også tilknyttet andre spesialiserte team som for eksempel ACT-team (Assertive Community Treatment-team), PART (Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam), og Housing first. De to førstnevnte er oppsøkende team med tilbud om behandling for mennesker med rus- og psykiske helseproblemer der hvor de bor. Teamene er tverrfaglig sammensatt og jobber relasjonsbasert over lang tid. PART har eksistert siden 2006, før ACT og andre oppsøkende team ble gitt tilskudd til prosjektetablering, og har dermed bidratt til å utvikle både tenkning og organisering for en brukergruppe med omfattende behov.

Housing First-teamet jobber ut ifra en kunnskapsbasert modell for bostedsløse. Denne modellen kom som en reaksjon på at bostedsløse måtte gjennom botrening, rehabilitering eller behandling før de fikk tildelt egen bolig. Housing First gjør det motsatte, nemlig først å finne et godt og egnet sted å bo. Deretter gir teamet oppfølging etter brukerens egne behov og ønsker.

Brukermedvirkning og brukerperspektiv

- Vi jobber ut ifra et recovery-perspektiv som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, til tross for psykiske problemer eller lidelser. Dette innebærer respekt for brukerens autonomi; med rett til å bestemme over eget liv, fremhever Omvik og Rønnes.

De vurderer gode tiltak knyttet til mestring sammen med brukerne, uansett forløp. Stort sett alle tiltak er knyttet til mestring; hvordan brukerne skal klare å mestre livene sine på best mulig måte og med hjelp på lavest mulig nivå. Alle brukere har tydelige planer - Individuell plan (IP) evalueres jevnlig i forhold til de mål som står i kontrakten mellom bruker og enheten.

 Benytter dere noen form for brukerevalueringer?

 - Vi gjennomførte en "Bruker-spør-bruker" undersøkelse i 2010, og har nylig deltatt i en ny undersøkelse. I den første undersøkelsen fikk Oppfølgingstjenesten; som det het den gang, god tilbakemelding for sin individuelle oppfølging. Enheten har anvendt KOR (klient og resultatorientert praksis) i en utprøvingsperiode, og er i gang med å implementere dette i hele enheten.

Er det ansatt erfaringskonsulenter i Enheten for psykisk helse og rus?

- PART hadde tidligere ansatt erfaringskonsulent på prosjektmidler i to og et halvt år, men nå er det dessverre slutt på midlene. I ACT-teamet er det en erfaringskonsulent på deltid; ansatt gjennom Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT Midt-Norge). Trondheim kommune og KBT Midt-Norge har sammen søkt om nye midler til erfaringskonsulenter, og vi håper på positivt svar på søknad slik at flere erfaringskonsulenter kan starte i løpet av høsten, avslutter faglederne Omvik og Rønnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet for psykisk helse og rus i Trondheim kommune:
  • Enheten er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Trondheim kommune
  • Enheten har cirka 70 stillinger, og de ansatte har høy kompetanse innen psykisk helsearbeid
  • Enheten har tilbud til mennesker med psykiske plager og lidelser eller rusproblematikk, uansett alvorlighetsgrad
  • Tjenestene innbefatter blant annet oppfølging, gruppebehandling, undervisning og lavterskelsamtaler med psykolog, samt  ambulant tjeneste som tilbyr rask psykisk helsehjelp på kveld og helg
  • Enheten har kontakt med cirka 1 800 brukere pr. år

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt god.hjelp.i.et.brukerperspektiv praksiseksempler trøndelag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen