Publisert: 27. september 2016
Nøkkel til leilighet, illustrasjon

EGEN BOLIG: Housing First-modellen hjelper hjemløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Bolig en menneskerett

Bolig en menneskerett

En rapport fra 2015 om norske Housing First-prosjekter viser at de gir gode resultater. Likevel er fremtiden for prosjektene uviss.

Dette er  andre delrapport om Housing First-prosjektene i Norge. Housing First-modellen hjelper hjemløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig.  Rapporten viser at det er store variasjoner mellom kommunene i hvordan prosjektet drives. Den overordnede problemstillingen for forskerne har vært å se på hvilke resultater Housing First-prosjektene i Norge oppnår når det gjelder:

  1. Videreutvikling av prosjektene
  2. Boligfremskaffelse
  3. Deltakere
  4. Bostabilitet
  5. Koordinerte tjenester
  6. Recovery (bedringsprosess)

Moderat økning i antall deltakere

Det var en moderat økning i antall deltakere fra 2014 til 2015.Til sammen var det 167 deltakere fordelt på ti Housing First-prosjekter i 2015. Rapporten viser en økning  på 36 deltakere, fordelt på de ti prosjektene, fra 2014 til 2015.

-Grunner til den moderate veksten kan være at prosjektene i hovedsak har konsentrert seg om å bosette deltakere som venter på bolig, at det er krevende å finne boliger og at deltakerne har mere komplekse problem enn først antatt, skriver forfatterne av rapporten.

En stabil bolig

Tanken er at deltakerne lettere kan finne seg  til rette i en stabil bolig hvis de selv får velge  type bolig og boligområde, og hvilke tjenester de ønsker å motta.  Rapporten beskriver at mange deltakere greier å opprettholde en stabil bosituasjon. 

Opp til politikerne

Alle lederne i Housing First-teamene uttrykte håp om at Housing First-prosjektene skal videreføres  i en eller annen form. Flere av dem uttrykte bekymring for deltakerne dersom dette ikke skjer.

Ingen av lederne rapporterte  om  negative tilbakemeldinger fra politikerne om prosjektet. Samtidig  var det i 2015 få konkrete planer om videre finansiering. Det var stor variasjon mellom kommunene når det gjaldt planer om videreføring av prosjektene.

En av prosjektlederne som ble intervjuet understreket at det ville være opp til politikerne og kommunalsjefen om prosjektet blir videreført.

Rapport: Bolig en menneskerett
  • Rapporten er utarbeidet av  Fafo på oppdrag fra Husbanken, i 2014 og 2015.
  • Dette er andre delrapport om Housing-First prosjektene i Norge. Se også første delrapport.
  • Forsker Mette I. Snertingdal ledet Fafos prosjekt.
  • Basert på  kasusstudier utført i  fire kommuner, og intervjuer med lederne for Housing First-prosjektene, gir denne rapporten en analyse av prosjektenes resultater.

 

Housing first. -Brukeren i førersetet.

Housing First er utarbeidet av den frivillige amerikanske organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av den psykiateren Sam Tsemberis i 1992. Modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med å etablere seg i egen bolig. Housing First-modellen baserer seg på brukermedvirkning og medbestemmelse.  Housing First- modellen fokuserer på brukerstyrte valg og den bostedsløse må ikke tilpasse seg systemet, men blir satt i fokus for tjenesten.

 

Kommenter:

Mer om

housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen