Publisert: 12. april 2016.   Endret: 17. april 2016
Bergen2

BEVISST SATSING: Bergen kommune tar tallene fra BrukerPlan på alvor.

BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen

BrukerPlan - skreddersøm av tjenester i Bergen

Bergen kommune benytter BrukerPlan aktivt og målrettet i planleggingen av sitt arbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Det skal brukerne nyte godt av.

Bergen kommune har nok en gang gjennomført en omfattende kartlegging ved hjelp av BrukerPlan. I løpet av september 2015 ble totalt 4 141 kommunale tjenestemottakere med psykiske problem, rusrelaterte problem, eller samtidig rus og psykiske problem (rop-lidelser) kartlagt.

Rapporten som ble utarbeidet på bakgrunn av kartleggingen ble offentliggjort i februar 2016. Arbeidsgruppen kommer med noen klare anbefalinger for framtidige fokusområder i kommunens arbeid med brukergruppene.

Fokus på arbeid, aktivitet og bolig.

Først og fremst understrekes viktigheten av å fokusere på arbeid, aktivitet og bolig.

Mange med psykiske lidelser blir uføretrygdet, til tross for et sterkt ønske om å delta i arbeidslivet. Arbeidsgruppen tilrår styrking av mulighetene for økt deltakelse i arbeid og aktivitet, og det anbefales videre satsning på IPS (Individual Placement and Support – eller individuell jobbstøtte på norsk). Tett samarbeid med Nav, med tidlig fokus på økt aktivitet og arbeidsdeltakelse, blir viktig for å lykkes.

Bolig er en forutsetning

Mangel på en stabil boligsituasjon kan være med på å senke livskvaliteten, og kan også gjøre det vanskeligere å gjennomføre nødvendig behandling og andre handlingsplaner. Bolig til bostedsløse med psykiske vansker eller rus- eller ROP-relaterte problem bør derfor være et fokusområde.

Det er i tillegg viktig med boveiledning til de brukerne som trenger det. Flere av dem har begrenset erfaring med hva det vil si å disponere og administrere en egen bolig, og kan derfor ha nytte av grunnleggende informasjon og rettledning knyttet til dette.

Brukerstemmen og viktigheten av samarbeid

Koordinering av tjenester er viktig, og arbeidsgruppen nevner spesielt bruken av individuell plan (IP). En IP stiller krav til samhandling, og sørger for at brukerstemmen blir hørt. Kartleggingen viser at mange av tjenestemottakerne har ansvarsgrupper, men at få har individuell plan.

Bergen kommune har også utarbeidet samarbeidsavtaler på systemnivå, som skal sikre samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på individnivå. Det bør prioriteres at de ansatte får kunnskap om dette, slik at avtalene kommer brukerne til gode.

Kriseplan

Arbeidsgruppen anbefaler at kriseplan etableres som verktøy, for å forebygge negativ sykdomsutvikling hos tjenestemottakerne. En kriseplan utarbeides ved at bruker, pårørende og helsepersonell blir enige om hva som skal skje ved en krise eller sykdomsforverring. Slike planer kan bidra til at hjelpeapparatet kommer tidlig på banen, og reduserer dermed risikoen for at situasjonen forverrer seg ytterligere.

BrukerPlan

Ved hjelp av BrukerPlan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer å ha et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres blant annet en funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk.

KoRus og NAPHA samarbeider om introduksjon av verktøyet og resultatene til rus- og psykisk helse-feltet.

Kommenter:

Mer om

brukerplan

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen