Publisert: 28. april 2016.   Endret: 03. mai 2016
Hå kommune, Brusand

HÅ I ROGALAND: Psykisk helse og rusvern i Hå kommune vil fortsette å holde fokuset på recovery. Hver dag på jobb tar de ansatte frem ett råd fra NAPHA-heftet 100 råd som fremmer recovery for å reflektere over egen praksis. (FOTO: Hå kommune, Brusand).

 

Hå kommune satser på recovery

Hå kommune satser på recovery

Recovery holdes høyt som fagperspektiv i psykisk helse - og rustjenestene i kommunen. Veileder med erfaringskompetanse blir brukt i utviklingsarbeidet.

-Ledelsen i Hå har hatt fokus på recovery lenge, sier Mariann Hetland.

Hun er vernepleier med videreutdanning i relasjonsarbeid. Etter at seks ansatte fra tre ulike tjenestesteder var på konferanse i Oslo, ble det opprettet en gruppe som jobber med implementering av recovery. Representanter fra brukerorganisasjonene har deltatt i tilsettingssaker de siste fem årene. Fra høsten 2015 har kommunen i tillegg hatt en veileder med brukerkompetanse.

På en fagsamling for ansatte i Sandnes presenterte vernepleier Mariann Hetland erfaringene med å implementere recovery i psykisk helse- og rusverntjenestene i Hå.

  • Les om Recovery i naphas kunnskapsbase

Spurte brukerne

Brukernes behov for blant annet åpningstid og aktiviteter på aktivitetssenteret har blitt kartlagt. Lederen ved aktivitetssenteret, som nylig er tilsatt, har brukerkompetanse. Mariann Hetland forteller om et tverrfaglig engasjement hvor ledere, ansatte og brukerrepresentanter har deltatt i faglig utvikling.

-Det gode samarbeidet motiverer og skaper gode relasjoner, sier Hetland.

Recovery løfter brukerstemmen og fremmer den enkeltes ressurser, og dette gir en positiv utvikling.

Felles opplæring

Gruppen som jobber med implementering av recovery tar ansvar for at de andre ansatte får innføring i hva recovery er. Etter en fagdag med rådgiver Steinar Trefjord i Sandnes kommune har gruppen, med leder Helge Dragsund i spissen, utarbeidet skriftlig materiale som deles med de som mottar eller søker på tjenester. Det er en beskrivelse av krav og forventinger både til tjenestemottakere og ytere.

Bruker 100 råd

Hver dag på jobb blir heftet 100 råd som fremmer recovery fra Napha aktivt brukt. De ansatte som er på vakt tar frem ett råd av gangen og reflekterer over arbeidsdagen i lys av recovery-tenkningen. På den måten kommer ansvar, roller og muligheter klarere frem. Tilfrisknings - og bedringsprosesser skjer over tid og det finnes ingen fasit på hvordan fagpersonrollen skal utøves. Det vil være stor sjanse for "å  trø i salaten" for både ansatte og brukere. Å være åpen og skape rom for å reflektere over egne praksiser gir rom å gjøre det bedre i neste omgang.

- Veiledning på stedet øker muligheten for å endre praksiser, derfor satser vi på det, sier Hetland.

Hetland forteller at implementeringen fører til et stort faglig engasjement.

-Det informeres om recovery på beboermøter og personalmøter. De som har nattevakter og ekstravakter er med på opplæringen. I tillegg er andre samarbeidspartnere, som tilsynslege og psykiatere, informert om arbeidsmetoden, sier hun.

Recovery utgjør en forskjell

Personalet opplever at utviklingsarbeidet fører til flere faglige diskusjoner og endring i holdninger. De ansatte forteller at disse faglige diskusjonene minner dem på at makten er hos brukeren og at det reduserer devaluering. Den gode praksis blir mer konkret og tydelig. Samtidig blir ulike kulturer i personalgruppa synliggjort og motstand mot endring oppstår. 

- Medisinen mot usikkerhet som oppstår, er åpenhet. Når vi tør å le av mindre tabber bidrar dette til å ufarliggjøre og skape trygghet, sier Hetland. 

Veien videre i Hå

Psykisk helse og rusvern i Hå kommune vil fortsette å holde fokuset på recovery. De ser også nytten av videre veiledning. Mariann fremhever spesielt det positive med å ha erfaringskonsulent som Linda Øye med på laget. Ledelsen har ambisjoner om å ansette flere med brukerkompetanse. God forankring i kommunale planer gir rom for videre satsning.

-Endringsarbeid er krevende og tar tid, men det er svært givende når brukerne bestemmer over eget liv, avslutter Marianne Hetland.

 

 

Marianne Hetland (f.v) fra Hå kommune forteller om hvordan rus- og psykisk helsetjenestene implementerer Recovery. Steinar Trefjord (t.h.) har delt kunnskap fra Sandnes kommune og hjulpet dem på vei.
Recovery

Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. 

Kommenter:

Mer om

recovery brukermedvirkning erfaringskonsulent praksiseksempler rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen