Endret: 29. mars 2017
Mann lager mat på kjøkken

VERDIEN AV DAGLIGE RUTINER: Informantene assosierte det å ha eget hjem med å utføre aktiviteter og oppfylle basisbehov som å lage mat, vaske klær og etablere egne daglige rutiner. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Frihet til å leve et hverdagsliv

Frihet til å leve et hverdagsliv

Stabile boforhold er viktig for mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres rehabiliteringsprosess, viser en internasjonal studie der Norge er med.

Studien er gjort av to norske forskere, og favner seks land inkludert Norge. Den er relevant for Norge, hvor vi er inne i en seksårsperiode som startet i 2014 og varer til 2020, med Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Dette innebærer at alle skal få hjelp til å skaffe en egnet og varig bolig, ha en forutsigbar og håndterlig boligøkonomi, samt være del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn.

769 informanter

I den internasjonale kartleggingen har forskerne sammenstilt funn fra 24 ulike artikler om temaet, med til sammen 769 informanter. De så på informantenes erfaringer med:

  • overgangen fra hjemløshet til egen bolig
  • etablering av og det å ha egen bolig
  • hvordan den psykiske helsen påvirkes av å ha egen bolig
  • hvordan relasjon til familie og venner påvirkes av å ha egen bolig

Stolthet, håp og utfordringer

Selve prosessen fra det å være hjemløs til å anskaffe egen bolig beskrives av informantene som et vendepunkt mot et nytt og bedre liv. Ved å få egen bolig fikk de en følelse av stolthet, fremskritt og håp, samt en opplevelse av å være myndiggjort.  

Boligen gav dem trygghet, sikkerhet og kontroll. De fikk et privat område som ga opplevelse av frihet, uavhengighet og mulighet til å ta valg, for eksempel å bo alene eller sammen med andre. Samtidig beskriver en del det å få egen bolig som utfordrende. Det å skulle leve alene og være selvstendig kunne oppleves som vanskelig.

Arena for hverdagsliv

Informantene assosierte det å ha eget hjem med å utføre aktiviteter og oppfylle basisbehov som å lage mat, vaske klær og etablere egne daglige rutiner. Hjemmet ga også mulighet for å utføre meningsløse aktiviteter som å ligge i senga og se i veggen, dagdrømme. Å delta i meningsfulle aktiviteter i nabolaget var en viktig erfaring for informantene, som igjen kunne gi mulighet for å skaffe seg arbeid, informasjon om nabolaget, og føle seg inkludert i lokalsamfunnet.

Å ha et eget hjem fremmer recovery ved at det gir en arena for dagliglivets aktiviteter, drive med egne hobbyer og utvikle mestringsstrategier.

Å skape personlig atmosfære

For å oppleve en bolig som sitt eget hjem må det skapes en atmosfære. Det må tilføres personlige eiendeler, og pyntes og dekoreres på en personlig måte. Dette kunne være utfordrende for informantene, fordi det krevde ulike typer ferdigheter, og i tillegg var tidkrevende.

Styrket selvtillit – økte ferdigheter

Informanter rapporterte at de følte seg lykkeligere, hadde økt selvtillit, var mer stabile og trygge, og hadde forbedret søvnmønster. De opplevde seg selv som mer åpen og selvreflekterende, og mindre isolerte og ensomme. De rapporterte også om forbedringer knyttet til å mestre symptomer, toleranse for andre, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.  

Egen bolig fremmet gjenopptagelse av kontakt med familie og venner, som igjen førte til styrkede sosiale roller som familiemedlem, forelder eller som noens barn. Det å ha egen bolig fremmet mer stabile og sterke forhold, med deltagelse i aktiviteter og ferdigheter til å oppsøke nye kontakter, som igjen ga økte sosiale og relasjonelle ferdigheter. Dette er vesentlige ferdigheter innen recovery.

Ikke bra for alle

På den annen side var det å bo alene i egen bolig for flere opphav til ensomhet og isolasjon, og ga økt sårbarhet i forhold til alkohol og rusmidler. Redusert psykisk helse, manglende sosiale ferdigheter og å måtte kjempe i hverdagen forsterket opplevelsen av ensomhet og isolasjon for noen.

Stabile boforhold viktig

I konklusjonen peker forfatterne likevel på at mennesker med alvorlig psykisk lidelser ønsker seg ordinære liv med normale roller under normale forhold, og med tilhørende aktiviteter som de mestrer. Det å ikke ha et eget hjem blir ofte et hinder for å komme videre i livet. Artikkelen understreker derfor hvor viktig stabile boforhold er for mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres recovery- og rehabiliteringsprosess. 

INTERNASJONAL BOLIG-STUDIE

Kommenter:

Mer om

housing.first recovery bolig empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen