Publisert: 18. august 2016.   Endret: 18. august 2016
Proba2

Forside til rapporten Arbeidsfokus på DPS - samarbeid med Nav. Foto: Proba Samfunnsanalyse / Rådet for psykisk helse.

Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS

Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS

9 av 10 enhetsledere ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) mener det er viktig at sentrene inkluderer arbeid i behandlingen. En ny rapport tyder på at stadig flere faktisk gjør det.

-Psykiske lidelser vil ramme en stor del av den voksne befolkningen i løpet av livet. For de aller fleste er det bra for den psykiske helsen å være i normal aktivitet, også når de sliter psykisk. Det skriver Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, i forordet til rapporten Arbeidsfokus på DPS – samarbeid med NAV, som kom før sommeren.

Viser variasjoner

-I prosjektet har vi kartlagt praksis og holdninger til arbeidsrettet aktivitet som del av behandlingen blant behandlere og ledere på DPS. Vi har også kartlagt samarbeidsavtaler og -prosjekter mellom NAV og DPS, skriver Proba Samfunnsanalyse på sin nettside. Senteret har samarbeidet med Rådet for psykisk helse om rapporten.

Nesten alle de intervjuede DPS-enhetslederne svarer at de har inntrykk av at behandlerne i deres enhet inkluderer arbeid som del av behandlingen. Samtidig viser undersøkelsen at det er variasjoner mellom DPS-ene når det gjelder hvor mye arbeid vektlegges, og hvor tett DPS og NAV samarbeider om felles brukere.

Har egne rutiner

Selv om enhetslederne mener arbeid er lite vektlagt i styringsdokumentene de får fra sitt helseforetak, viser rapporten at mange av DPS-ene har rutiner som fanger opp pasientenes arbeids- og utdanningsstatus. Dette gjøres både i forbindelse med inntakssamtale, og ved at arbeid og aktivitet tas opp som tema i konsultasjoner.

91 prosent av enhetslederne mener det er viktig at DPS inkluderer arbeid i behandlingen. Dette fordi arbeid gir tilhørighet og sosialisering. Det er en arena for mestring, og gir innhold i hverdagen, som igjen er bra for å bli frisk. De fleste er også enige i at enheten de selv jobber i bør vektlegge arbeid mer enn i dag, skriver Proba Samfunnsanalyse.

Økende samarbeid

Rapporten inneholder intervju med tolv av NAVs fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse. I tillegg er Nordland, Agderfylkene og Sør-Trøndelag blitt besøkt for å vise gode eksempler på samhandling og aktiviteter, og for å belyse ulike måter DPS og NAV samarbeider på.

60 prosent av DPS-ene har samarbeidsavtaler- eller prosjekter med sitt lokale NAV-kontor. De fleste respondentene mener at det har blitt mer samarbeid med NAV de siste årene. Det er imidlertid delte meninger om hvor stor betydning dette samarbeidet har for vektleggingen av arbeid i behandlingen, selv om det er flere som svarer at det har stor betydning enn som svarer at det har liten betydning.

Jobber IPS-rettet

Flere av enhetslederne oppgir at de jobber etter IPS-modellen, eller "IPS-inspirert arbeid", som skal hjelpe personer med psykiske lidelser over i ordinært arbeid. 45 prosent av respondentene som oppgir at de deltar i et IPS-forsøk.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse ips prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen