Publisert: 02. mai 2017.   Endret: 02. mai 2017
stork

VETERAN OG NYKOMMER: Trine Hoff fra Asker kommune har vært med i storkommunenettverket i 18 år, Anders Tangen fra Fredrikstad kommune i tre. Begge drar stor nytte av å dele erfaringer med andre. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning, NAPHA)

Nyttig for storkommunene å møtes

Nyttig for storkommunene å møtes

Lavterskeltilbud var tema da STORK nylig møttes for å dele erfaringer om å skape gode psykiske helsetjenester i Norges største kommuner.

På samlingen, som nylig fant sted i Oslo, var representanter fra 11 kommuner og en bydel i Oslo til stede. Tema var lavterskeltiltak.

-Hver gang vi møtes tar vi runden. Alle forteller raskt oppsummert hva de er opptatt av for tida av utvikling lokalt. Suksesser og utfordringer. På denne måten lærer vi mye av hverandre, sier Trine Hoff, rådgiver i virksomhet for psykisk helse- og rustjenester, Asker kommune.

Fantes ingen veiledere

Hoff har vært med i nettverket i 18 år.

-STORK startet opp i 1998-1999. Dette var i begynnelsen av opptrappingsperioden for psykisk helse og satsningen på å utvikle kommunale tjenester for målgruppen. Den gangen fantes ingen veiledere som sa hvordan man kunne drive tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse i kommunen.

-Man var en håndfull store kommuner som møttes, og man var avhengig av å møte andre i samme situasjon for å drøfte muligheter og dilemmaer, forteller Hoff.

Oppdager dilemmaer

Nå er det ingen mangel på veiledere og retningslinjer. Men det er fremdeles veldig viktig å møtes.

-I STORK er kanskje mest fokus på det man får til, men det er også rom for å fortelle om vanskelige saker.

-Iblant kan det dukke opp dilemmaer, som for eksempel ansvarsavklaring mellom forvaltningsnivå; kommune og spesialisthelsetjeneste. Det hender vi ser at lovverket ikke er klart nok, sier Hoff.

Nyttig å høre hva andre gjør

Hun slår fast at å være med i STORK gir inspirasjon til å jobbe videre i feltet.

-Man får bekreftelse på at det man gjør er viktig for innbyggerne, og man får nye ideer og nyttige kontakter. Man kan også besøke hverandre og finne ut hvordan andre gjør det.

Vil styrke lavterskeltilbudene

-STORK inspirerer oss til å være på rett vei, sier Hoff, som synes temaet for denne samlingen, lavterskeltilbud, er høyaktuelt.

-Også i Asker har vi over lang tid satset mest på de med langvarig og sammensatte behov. Fremover blir det svært viktig å styrke og utvikle lavterskeltilbudene.

-Vi vet at forekomsten angst og depresjon er stor, og nå er det der vi må satse.

Nye tanker oppstår

- Det er viktig å komme tidlig nok til, og forhindre at de faller ut av arbeid, sier Hoff. Hun forteller at man i Asker har ansatt psykologer de siste årene, og opprettet ulike mestringskurs, som KiD og KiB.

-Men ved å lytte til de andre i storkommunenettverket, oppstår nye tanker. Det er en stor styrke for oss i Asker å delta i STORK.

Lytter og deler

Anders Tangen, spesialkonsulent i kommunalsjefens stab, seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune, er relativt ny i storkommunenettverket.

-Jeg tok over etter forgjengeren min Wenche Øiestad for tre år siden, og synes det er givende å delta. Det er mange aktuelle tema og erfaringer på samlingene som kan komme til nytte. Jeg lytter aktivt til hva de andre forteller, og kan dele informasjon, tips og kontakter med tjenestene i kommunen vår, sier Tangen.

Kjenner seg igjen i de andre

STORK rommer både større og mindre storkommuner.

-Her møter jeg fagfolk fra kommuner som både er større og mindre enn Fredrikstad. Alle de største byene er representert og fra Oslo deltar bydelene Alna og Gamle Oslo. I Fredrikstad er det 80 000 innbyggere. Det er lett å kjenne seg igjen i problemstillingene som vi deler, selv om kommunene organiserer tjenestene noe ulikt og er av forskjellig størrelse, sier Tangen.

Viktige kontakter

For ham er kontaktene som blir knyttet noe av det viktigste med STORK

- På samlingene er det masse kompetanse, og man kan lære utrolig mye. Dagsaktuelle temaer tas opp, og det som er viktig for en kommune, er oftest relevant for alle, sier Tangen.

Det hender også at han tar med kontaktinformasjon på foredragsholdere tilbake til Fredrikstad.  

Nyttig e-postutveksling

-Det er relevant å drøfte utfordringer og erfaringer som gjør at vi kan dra i samme retning. Å være i nettverket hjelper oss til å forstå nasjonale føringer. Deltakelsen gjør at jeg holder meg oppdatert, påpeker Tangen.

Han forteller at det også skjer mye imellom de to årlige treffene.

-E-postutvekslingen vi har ellers i året er minst like viktig som samlingene. Noen er flinkere til å stille spørsmål enn andre, uansett følger vi med på det som skrives, og kommer med innspill og svar når vi kan. Dette gir oss god hjelp i saksutredning og utvikling av tjenestene, poengterer han.

-Trenger ikke finne opp hjulet på nytt

-I jobben min prøver jeg å holde oversikt over utviklingsarbeidet i våre tjenester. Vi har særskilt fokus på sosial ulikhet i helse og på å gjøre tjenestene mer tilgjengelig.

-I STORK-nettverket hører jeg hvordan de jobber i andre kommuner, og det er til stor hjelp. Man trenger jo ikke finne opp hjulet på nytt.

 

 

STORK, storkommunenettverket
  • Et interkommunalt forum innen psykisk helsearbeid der deltakerne er faglige og administrative ledere i de største kommunene i landet.
  • Målet er å utveksle erfaring, dele kunnskap og diskutere felles utfordringer knyttet til rus- og psykisk helsearbeid.
  • Har samlinger to ganger i året.
  • Det er et forpliktende samarbeid mellom NAPHA og deltakerkommunene om planlegging og gjennomføring av samlingene

 

Aktuelt fra siste STORK-samling
  • Stavanger, Tromsø, Fredrikstad, Sandnes, Tønsberg, Ålesund, Drammen, Trondheim, Kristiansand, Bergen, Asker, Bydel Gamle Oslo, samt NAPHA var til stede. Bærum, Bodø og Bydel Alna i Oslo hadde meldt frafall.
  • Tema var lavterskeltiltak.
  • Fra programmet: Kommunene drøftet lavterskeltiltak og orienterte om Frisklivssentral-satsinger. Fylkesmannen i Oslo og Akershus orienterte om arbeid med psykisk helse og rusarbeid i Oslo, sett fra Fylkesmannens ståsted. Innlegg fra Ung Arena Oslo. Innlegg om pakkeforløp, ved Helsedirektoratet. Innlegg om RPH, ett av Helsedirektoratet, ett annet fra Bydel Gamle Oslo. Statusoppdatering om KAD-plasser innen psykisk helse og rus.

Kommenter:

Mer om

organisering.av.tjenester kompetanseutvikling lavterskeltilbud samhandling nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen