Endret: 09. april 2018
26280220 lilla

AKTUELT: Prosjektet bidrar til å minske risikoen for opplevelse av ensomhet og isolasjon hos sårbare grupper, og er med på å utjevne sosiale forskjeller. (Ill.foto: www.colourbox.com)

Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»

Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»

Målet med prosjektet er å gi deltakerne opplevelsen av å bidra og mestre. Redskapene er sang og musikk fra deres ulike kulturer.

Støtten Oppland fylkeskommune har fått fra Helsedirektoratet til å styrke folkehelsearbeidet, er nå fordelt til kommunene. «Flere Farger Toten» er ett av prosjektene som får støtte.

Vestre og Østre Toten søkte sammen om folkehelsemidler, og ble bevilget 300 000 kroner. Prosjektet skal vare i seks år, og utgangspunktet er en multietnisk gruppe satt sammen med barn og ungdom i alderen 12-25 år, samt andre voksne som passer inn i prosjektet.

-Det er først og fremst et kunstprosjekt med kunstneriske mål. Men vi har også satt oss viktige mål som handler om å knytte mennesker med ulike kulturer nærmere hverandre, sier prosjektleder Benedikte Narum Jenssen, som til daglig jobber i kulturskolen i Vestre Toten.

En forestilling som får mennesker til å knytte bånd

Hun forklarer at prosjektet har flere faser.

-Høsten 2017 har vi samlet inn sanger og danser fra befolkningen, samt rekruttert deltagere som skal stå på scenen og å synge og danse, og jobbe bak scenen med kostymer. Det trengs folk til matservering, til å kjøre deltagere som ikke har bil, og så videre.  

Våren 2018 skal deltakerne øve jevnlig, og i slutten av april blir det en konsert i hver kommune sitt kulturhus.

-For øvrig er Østlandsforskning delvis involvert slik at vi kan få veiledning når vi evaluerer prosjektet, sier Narum Jenssen.

-Viktig å bli kjent med folk først

Hovedmålgruppen er barn og unge i alderen 8-25 år. Men voksne i alle aldre er velkommen til å delta.

-For at forestillingen skal bli en realitet, jobber vi med oppsøkende virksomhet ut til voksenopplæring, læringssenter, barneskoler og ungdomsskoler. Vi arbeider med å få kontakt med miljøer som jobber med integrering og multikulturelle prosjekter, flyktningetjenesten, flyktningevenner og frivilligsentraler.

-Det er veldig viktig å bli kjent med folk, før man spør dem om de vil lære bort en sang eller vise oss en dans, og vi må ta en ting av gangen, forklarer hun.

-Ofte kommer vi tilbake på besøk for å spørre om de vil være med på forestillingen, hjelpe dem med påmelding og så videre. Det er en tidkrevende, men helt nødvendig jobb.

-De viser oss sin kultur og vi viser dem vår

Hun påpeker at det er veldig gøy å møte så mange fine mennesker.

-Og så er det også veldig gøy at de viser oss sin kultur og at vi kan vise dem vår. Målet med forestillingen er å gi totninger økt kunnskap og bevissthet om ulik tradisjonskultur som folk bærer med seg, og å skape begeistring, stolthet og bevissthet blant befolkningen på Toten om alt det positive et flerkulturelt samfunn fører med seg.

Nå har de kommet godt i gang med innsamling av musikk og dans, og er midt i rekrutteringsfasen.

-Det er viktig at vi får aktivisert alle som jobber tett på målgruppen vår. Vi er heldigvis mange som jobber med dette, og det er tverrfaglig. Frivilligheten er også involvert, sier hun.

Man opplever at man er viktig

-Vi har kommet i kontakt med masse spennende folk som gjerne vil dele kulturen sin med oss. Vi ser det betyr mye for menneskene vi møter, at de kan gi oss noe. Og det de gir betyr veldig mye for oss, sier Narum Jenssen.

Hun tror dette er positivt, i et folkehelseperspektiv.

-Deltagerne er involvert som en veldig viktig ressurs for å få til prosjektet. Og det er klart at dette gjør noe med hvordan et menneske oppfatter seg selv i samfunnet. Man får en opplevelse av at man er viktig. At det man bidrar med betyr noe.

-Vi håper å kunne skape gode møter på tvers av kulturer, og knytte gode relasjoner mellom mennesker med forskjellig kultur og bakgrunn.

Utjevner sosiale forskjeller

Ideen til Flere Farger Toten kom en gang de hørte om fargespillmetoden i et foredrag.

-Kultursjefene i Østre og Vestre Toten kommuner innkalte medarbeidere til samarbeidsmøter, og man endte etter hvert med å engasjere en prosjektleder som begynte å skrive søknader. Narum Jenssen slår fast at det de driver med er folkehelsearbeid:

-Prosjektet gir økt samhandling mellom kommunale enheter, frivilligheten og innbyggerne. Det bidrar til å minske risikoen for opplevelse av ensomhet og isolasjon hos sårbare grupper, og er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Involverer fagpersoner

-Det er også med på å forebygge rasisme, ekstremisme, vold og kriminalitet, og det bidrar til økt fysisk aktivitet. Disse punktene henger sammen med visjoner og strategier for det forebyggende folkehelsearbeidet i både Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune, stadfester Narum Jenssen.

Hun forklarer at de har invitert medarbeidere som jobber med folkehelse i kommunen på kurs om metoden som brukes i prosjektet.

-Og vi forsøker å involvere alle fagpersoner som er rundt målgruppen vår, slik at vi kan få best mulig rekruttering.

Har en drøm

Det er viktig at også nordmenn deltar i prosjektet, ifølge Narum Jenssen.

-Dette handler om at vi skal bli kjent med hverandres kulturer og skape en begeistring blant befolkningen over det som skjer på Toten blant totninger. Da må alle utgaver av totningen representeres, sier hun.

-For øvrig har vi fokus på å rekruttere barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter, og få dem inn i noe fast på lang sikt. Jeg har en drøm om at alle som møter flerspråklige på jobb i kommunen, kan lære seg noen enkle sanger eller vers på forskjellige språk. Det åpner helt nye dører, når man møter folk med noe de kjenner fra før.

-Musikk er noe man bærer med seg fra kulturen sin. Nå håper vi at vi kan lære noe av å bruke Fargespillmetoden, slik at vi kan overføre den til andre arenaer enn sang og musikk.

 

Flere Farger Toten
 • Prosjekt som finansieres av folkehelsemidler fra Oppland Fylkeskommune, integreringsmidler fra kommunene, midler fra den lokale kulturelle skolesekken og Kriblemidler.
 • Er basert på fargespillmetoden, som tar utgangspunkt i ressursene til brukerne. Følelsen av mestring og at man betyr noe i en større sammenheng, er sentralt.
 • Deltakerne er fra Somalia, Eritrea, Kongo, Syria, Aghanistan, Palestina, Irak, Sudan, Kosovo, Tyrkia, Kina, Frankrike, Kurdistan, Sverige, Nederland, Norge, Bangladesh, Iran, Thailand, Montenegro, Latvia, Litauen, Kenya.
 • Er gratis for alle som deltar.
 • Kultursjefene i Vestre og Østre Toten er prosjekteiere. Prosjektgruppen består av ansatte fra kulturskolen og kulturavdelingene. En folkemusiker fra Mjøsmuseet som er ekspert på innsamling av musikalsk materiale deltar også. Man skal engasjere musikere og pedagoger etter hvert som man når nye faser i prosjektet.
 • Frivillige er en viktig del av prosjektet.  
Fakta om folkehelseprogrammet
 • Er en tiårig satsing fra 2017–2027. Kommunene skal selv utvikle forslag til hvordan barn og unges psykiske helse og livskvalitet kan styrkes. Programmet skal bidra til å fremme kommunebasert forskning.
 • I 2017 er det bevilget 42,1 millioner kroner til den nye tilskuddsordningen «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene». De fem fylkene som har fått tildelt midler er Vestfold, Østfold, Oslo, Oppland og Agder.
 • Helsedirektoratet inviterer alle landets fylkeskommuner til å søke om midler til utvikling av lokale tiltak for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Fylkeskommunene gis da det overordnede ansvaret for å samordne programarbeidet regionalt, og vil være ansvarlige for å tildele midler til tiltak i kommunene.
 • Fylkeskommunene må inngå samarbeid med kommuner, forsknings- og kompetansemiljøer og andre relevante aktører gjennom programarbeidet.
 • Helsedirektoratet har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet.
Prosjektleder Benedikte Narum Jenssen

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging kunst.og.kultur nyheter oppland minoriteter praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen