Endret: 22. januar 2018
17774423 musikk

Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker

Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker

Det er nå fire år siden man begynte med musikkterapi i Fredrikstad kommune. En ny evaluering slår fast at tilbudet har god virkning på mange av brukerne.

Rapporten «Musikkterapi i kommunalt rusarbeid», som kom ut i 2017, forteller at Fredrikstad kommune har hatt svært gode erfaringer med musikkterapi innen området psykisk helse og rusmestring, siden oppstarten for fire år siden.

Nå har man tre ansatte musikkterapeuter, fordelt på 2,1 årsverk, samt erfaringskonsulent i 20 prosent stilling.

De har nå etablert flere grupper, samt et mestringskor, og musikkterapi er innarbeidet i den ordinære tjenesten som et behandlingstiltak, med fokus på økt selvstendighet og mestring.

Er også evaluert tidligere

Arbeidet er koblet opp imot byens kulturelle arenaer, og man har utviklet samarbeid med andre etater og frivillige organisasjoner.

Musikkterapitilbudet i Fredrikstad kommune har eksistert siden 1. januar 2014 og er evaluert en gang tidligere. (Kielland 2015). I den siste rapporten fra Fredrikstad er 18 brukere, 12 kollegaer, 3 ansatte med brukererfaringer og en avdelingsleder intervjuet.

Bedre psykisk helse, mindre medikamentbruk

Det som kommer tydeligere frem i denne rapporten, sammenlignet med tidligere, er hvordan musikkterapi bidrar til at brukere klarer å motta og nyttiggjøre seg andre behandlingstilbud og tiltak, som de tidligere ikke har klart å gjennomføre. Mestring på ett område ser ut til å ha overføringsverdi til andre livsområder.

Flere brukere forteller at musikkterapitilbudet bidrar til bedret psykisk helse og at de ruser seg mindre. Enkelte brukere forteller også at de har redusert sin legale bruk av benzodiazepiner. Dette knytter de til motivasjon og håp.

Sosiale forpliktelser forebygger isolasjon

Samtidig beskriver flere en positiv forpliktelse og et ansvar knyttet til de sosiale fellesskapene de har blitt en del av, eksempelvis kor og band. Sosiale forpliktelser forebygger isolasjon og bidrar til tilhørighet.

Bedret selvfølelse og selvtillit er også nevnt av flere. I tradisjonell terapi opplever brukerne større grad av stigma og problemorientering/ diagnostisering, sammenlignet med musikkterapitilbudet, der brukerne i større grad beskriver terapeuter som er ressurssøkende og identitetsstyrkende.

 

Musikkterapi i kommunalt rusarbeid
  • Rapport om musikkterapi i Fredrikstad (2017).
  • Utgitt av: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus – region øst.

Kommenter:

Mer om

god.hjelp.i.et.brukerperspektiv kunst.og.kultur helsefremming.og.forebygging folkehelse aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen