Publisert: 09. april 2018.   Endret: 09. april 2018
løp 3299722

AKTUELT: Deltakerne på kursene i 2018 vil få tilgang til hele undervisningsmaterialet til #psyktnormalt, slik at de kan bruke det fritt i egne kommuner. (Ill.foto: www.colourbox.com)

#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge

#psyktnormalt, et kurs i livsmestring for unge

Undervisningsprogrammet, der mestring, trygghet og robusthet er noen stikkord, er utviklet i et samarbeid mellom Modum Bad og Modum kommune.

-Psykiske lidelser blant ungdom er et økende samfunnsproblem. Det rammer unges funksjonsnivå og påvirker deres arbeidsevne og progresjon i skolen negativt.

-På sikt kan det gi alvorlige konsekvenser for den enkelte, sier psykolog Jone Solberg Vik, som har jobbet med programmet.

-Når man gir ungdom strategier til å mestre tanker og følelser, kan man forebygge dette.

Om undervisningsprogrammet

#psyktnormalt er et undervisningsprogram som har vært utviklet for og utprøvd på 8. klasse-trinnet.

-Men det kan enkelt tilpasses til andre klassetrinn, både i ungdomsskolen og i videregående skole. Programmet handler om bevisstgjøring av følelser. Og man lærer sentrale strategier for å håndtere følelser og opplysning om nyttige verktøy, forklarer Jorunn Hole, leder ved Kildehuset, Modum Bad.

Programmet består av fire skoletimer, fordelt på fire uker. Det er i tillegg en egen bolk for undervisning til lærere og foreldre. Programmet har som siktemål å fremme livsmestring og psykisk helse.

Snakker om dagligdagse situasjoner

Gjennom programmet snakker psykologene med de unge om dagligdagse situasjoner de står overfor, i skolehverdagen og privat.

-Det gjelder å identifisere følelser som kan oppstå, og å lære hvordan tanker, oppmerksomhet og atferd påvirker følelsene. Deretter kan man utvikle nye strategier for å håndtere følelser. Målet er å gi elevene et kurs i livsmestring, forteller Vik videre.

Vil forebygge frafall i den videregående skolen

I programmet deltar psykologer fra Modum Bad, men også helsesøstre og lærere ved de aktuelle ungdomsskolene. Programmet er utprøvd ved de lokale ungdomsskolene, og leder ved Kildehuset, Jorunn Hole, forteller at ungdomsskolen er en egnet arena for å drive forebyggende helsearbeid.

-En av målsettingene er at #psyktnormalt skal bidra til å forebygge frafall fra videregående skole, sier hun.

Tryggere og mer robuste

Man ønsker å normalisere psykiske vansker og senke terskelen for å be om hjelp. Man vil gi elevene strategier til å mestre tanker og følelser, og øke deres evne til å kjenne livsmestring. På denne måten håper man på å kunne forebygge psykiske lidelser

-Tilbakemeldingene etter første undervisningsrunde med programmet #psyktnormalt er gode, forteller Hole.

-En miljøarbeider ved Nordre Modum ungdomsskole, som har jobbet med ungdom i snart 20 år og vet hva enkelte strever med, har for eksempel gitt tilbakemelding om at programmet er et meget bra tiltak som gjør elevene tryggere og mer robuste til å stå i livets utfordringer.  

Kan hjelpe dem som ikke blir sett

-Vi har også fått positiv tilbakemelding fra Hilde Øverby, leder for forebyggende tjenester i Modum kommune. Hun tenker at mange elever har psykiske helseplager uten å kontakte hjelpeapparatet eller snakke med andre, og mener at undervisningen i programmet gir elevene mer kunnskap om følelser og tanker, og hva de kan gjøre hvis ting blir vanskelig.

Videre kan en alminneliggjøring av psykiske helseplager senke terskelen for å be om hjelp.

-Å normalisere vanskelige tanker og følelser, er noe av det viktigste i programmet.Det er også viktig å oppmuntre de unge til å snakke med voksne om det man strever med, sier Hole. Hun tror at elevene står sterkere og lettere kan takle vanskelige ting som dukker opp, når de har deltatt i programmet.

Veien videre

Kildehuset ved Modum Bad ønsker å videreutvikle konseptet, i samarbeid med Modum kommune. De ønsker også å dele konseptet med andre.

- #psyktnormalt nå er et gjennomarbeidet konsept, der innhold og rammer for gjennomføring er godt evaluert av både elever, lærere, foreldre og skolehelsetjeneste. Vi tenker derfor at tiden er moden for å dele konseptet med andre kommuner, fylkeskommuner, opplæringsinstitusjoner for lærere og andre aktuelle aktører, sier Hole.

-I 2018 vil det bli gjennomført kurs, der deltakerne vil få tilgang til hele undervisningsmaterialet, slik at de kan bruke det fritt i egne kommuner. 

-Videre er det også en målsetting at tilbudene vi utvikler, skal bli levedyktige via fremtidige offentlige bevilgninger eller andre finansieringskilder.

 

Kontaktinfo #psyktnormalt
  • Den som er interessert i undervisningsprogrammet kan kontakte:

Jorunn Tangen Hole, leder Kildehuset, formidling og forebygging, Modum Bad

Badeveien 287, 3370 Vikersund, www.kildehuset.no

Tlf.: 32 74 94 03/ 924 53 691

 

Faktaboks om unge

 

  • 70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav
  • 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker
  • Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre

Unge som faller utenfor i det norske samfunnet, er en av våre største utfordringer i dag. Omkostningene er store både for de unge det gjelder og for samfunnet. En rapport fra OECD (2015) viser at Norge er blant de som er dårligst på å få unge utenfor arbeid og skole inn i arbeidslivet.

Kommenter:

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse lavterskeltilbud psykologer.i.kommunene barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen