Endret: 06. juni 2018
hf kristiansund

AKTUELT: -En av deltakerne mente huset på logoen måtte ha en pipe av gull. Og da ble det sånn, sier det nyetablerte Housing First-teamet i Kristiansund. Fra v.: Jan Helge Brevik, Svein-Arve Sivertsen, Maren K. Valdal, Lena Aakvik, Daniel Kirkenes Heggem og Hanne Elgsaas Hønsvik. (FOTO: Privat).

Housing First-teamet i Kristiansund vil være tro mot modellen

Housing First-teamet i Kristiansund vil være tro mot modellen

–Vi ønsker ikke bare å være en ordinær bo-oppfølgingstjeneste, men et rendyrket Housing First-team, sier prosjektleder Svein-Arve Sivertsen.

Housing First Kristiansund er et nyoppstartet team, men prosjektleder Svein-Arve Sivertsen har gjort grundig forarbeid for at teamet skal følge Housing First sine prinsipper. Teamet hans består av fem ansatte fordelt på fireårsverk. Sosionom, miljøvaktmester, sykepleier, vernepleier og fagarbeider/håndverker.

-Jeg var veldig spesifikk i utlysningsteksten, sier Sivertsen. Stillingsannonsen ble utformet i tråd med hvilken kompetanse som er nødvendig i et i Housing First team.

-Vi utfyller hverandre

Han ønsket seg ansatte med variert bakgrunn og også en spredt alderssammensetning.

-Og jeg fikk satt sammen et drømmelag. Ingen av de ansatte har spesifikk erfaring med å jobbe med deltaker i bolig på denne måten, men sammen har de mange års jobb- og livserfaring, og er et sterkt tverrfaglig team.

-Vi utfyller hverandre og er opptatt av å dra nytte av hverandres styrker og kompetanse, sier Housing First-teamet energisk.

Sivertsen har brukt Housing First-nettverket aktivt i oppstartsfasen.

-Vi har vært på studiebesøk til andre team og deltatt på nettverkssamlinger og kurs. Dette har gitt oss en uvurderlig drahjelp.

Fem personer er nå klare til å bli deltakere

Housing First Kristiansund har rutiner på tverrfaglig kartlegging av deltakere som kan være aktuelle. Ved oppstart av prosjektet var det registret 27 bostedsløse i Kristiansund.

17 personer ble kartlagt og kalt inn til individuelle samtaler. Nå er fem personer klare til å inngå samarbeidsavtale for å bli deltakere i prosjektet.

Bakgrunn for oppstart

Kristiansund kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder forekomst av psykiske lidelser og rusproblematikk.

På bakgrunn av den nasjonale satsningen bolig for velferd, så Kristiansund kommune på situasjonen i kommunen.

-Og det ble bestemt at kommunen ville satse på boligsosialt arbeid, ved å etablere Housing First, forteller Sivertsen.

Kommunen er sikre på at dette vil bedre det samlede tilbudet for tjenestene innen psykisk helse og rus.

Følger prinsippene til Housing First

-Det er naturlig for kommunen å følge prinsippene til Housing First, poengterer Sivertsen. Noen av de viktigste verdiene og prinsippene kommunen ser er naturlig å legge til grunn for satsningen er:

Alle skal bo, bolig skal være en menneskerett og man skal kunne bo i vanlige ordinære bomiljøer.

-Å bli kjent med de som bor der fra før er viktig. Noen synes det er vanskelig å ta kontakt med nye mennesker. Og da hjelper vi til med dette, fortsetter han.

-Det gjelder å komme frem til en strategi, sammen, om at de kan delta i aktiviteter, supplerer teamet.

Har egen kontaktperson i NAV, kassebil og personbil 

Sivertsen sier at det er nødvendig at målgruppen får mer sammenhengende og tilgjengelige tjenester.

-Vi har jobbet mye samhandlingsrutiner og samordninger mellom ulike samarbeidspartnere både internt og eksternt, som for eksempel fastlege, andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Teamet slår fast at det er gull verdt at de har fått en egen kontaktperson i NAV.

-På den måten er det lettere å samarbeide til det beste for deltakerne. Vi har både kassebil og personbil i prosjektet, og jobber «hands on».

Viktig å ha lokaler sammen

 Prosjektet er organisert under enhet for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune, og er samlokalisert med blant annet psykiatrisk hjemmetjeneste, rustjenesten og aktivitetssenteret.

Det er også etablert et eget treffsted.

-Og vi har et godt samarbeid med det uformelle tjenestetilbudet, spesielt det godt etablerte treffstedet «Tempokjelleren», forteller Maren K. Valdal.

Prosjektet er en del av kommunehelsetjenesten, og inngår som en del av kommunens tilbud. Det er etablert en styringsgruppe for piloten, bestående av fagkonsulent i boligsosialt arbeid, enhetsleder psykisk helse og rus, og spesialkonsulent fra kommunen.

Denne gruppen vil fungere som rådgivende i videre utvikling av prosjektet, under enhet Psykisk Helse og rus. Enheten blir ansvarlig for koordinering, utviklingsarbeid, administrering og oppbygging av prosjektet.

Utstrakt samarbeid gir ringvirkninger

Samarbeid med nabokommunene på Nordmøre er et mål for regionsenteret Kristiansund.

-Det er allerede et interkommunalt samarbeid innen psykisk helse, og vi ønsker å tilby at nabokommunene også involveres i Housing First Kristiansund, sier Sivertsen.

Kristiansund kommune har i likhet med øvrige kommuner i Møre og Romsdal blant annet en samarbeidsavtale med Møre og Romsdal Helseforetak

-Dette skal sikre et godt og effektivt samarbeid mellom kommunen og helseforetaket, for at den enkelte deltaker skal få et best mulig helhetlig tilbud, sier Svein-Arve Sivertsen.

En pipe av gull

Housing First Kristiansund har klokketro på at modellen skal virke.

-Vi fremsnakker Housing First, og ser at mange vil vite mer. Vi er så stolte over prosjektet vårt, sier teamet, som har laget egen logo for prosjektet.

-En av deltakerne mente huset på logoen måtte ha en pipe av gull. Og da ble det sånn!

 

Kommenter:

Mer om

housing.first organisering.av.tjenester god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen