Publisert: 15. oktober 2018.   Endret: 24. oktober 2018
Barcode Oslo

Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo

Tjenesteutvikling i Bydel Gamle Oslo

Lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo har en visjon om å utvikle og skape nye idealer og arbeidsmetoder for dagens og fremtidens rus- og psykisk helsetjenester.

-Det overordnede målet er at en kunnskapsbasert praksis bedrer kvaliteten på tjenestene Bydel Gamle Oslo tilbyr, fortalte Tor Helge Tjelta, leder/prosjektleder for lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid og FACT Gamle Oslo, da NAPHA var på besøk før sommeren. 

Tjelta tok oss med til flere tjenestesteder i Gamle Oslo, hvor vi fikk presentert ulike tjenester. Bydelen har et bredt spekter av tjenestetilbud både for personer med alvorlige lidelser og til personer med moderate og lettere lidelser, og forebyggende lavterskeltilbud. Vi besøkte botilbud, treffsteder med ulike aktiviteter, Ung Arena, Psykisk helse og rusteam, Rask psykisk helsehjelp (RPH), FACT-teamet og utviklingssenteret for psykisk helse- og rusarbeid. 

Kartlegging viktig i lokalt utviklingsarbeid

Utviklingssenteret i bydelen skal bidra til arbeidet med utvikling av kunnskapsbasert praksis og tjenesteutvikling og benytter seg av forskjellige kilder til kunnskap, som forskningsbasert -, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, som sees opp i mot kontekst, forteller Tjelta. 

-Behovet for kvalitetsforbedring i tjenestene blir kartlagt og vi bistår i implementeringen av nye tjenester i bydelen, forteller Tjelta.

I kartleggingen brukes både Folkehelseprofilen og BrukerPlan. På Napha.no har vi skrevet om Oslo kommunes omfattende (15 bydeler) kartlegging ved hjelp av BrukerPlan i 2017. 

I tillegg har de hatt et samarbeid med KBT - Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling, og blant annet gjennomført en BrukerSpørBruker undersøkelse.

Tjelta forteller også at han har forsket på samhandling mellom DPS og kommune/bydel, og viser til masteroppgaven i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren KUNNSKAPSBASERT PSYKISK HELSESAMARBEID ... og bedre skal det bli! 

Videre mener han det er behov for å se utover landets grenser, og er engasjert som styremedlem i EUCOMS – The European Community based Mental Health  Service Providers Network

Evaluert om recovery i tjenesten

Tjelta forteller at de har satt seg konkrete delmål for sitt arbeide med å drive fram bedre tjenester nærmere brukerne. Dette innebærer økt brukermedvirkning både på individ og systemnivå, samt økt samhandling og kommunikasjon mellom tjenestene i bydelen.

I 2014 ble Psykisk helse- og rusteamet i Bydel Gamle Oslo evaluert i rapporten En forskningsbasert evaluering om recovery, (Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Fakultetet for helsearbeid v/Universitetet i Sørøst-Norge), av Anna-Sabina Soggiu og Stian Biong.  

De beskriver hovedfunnet med deltakernes erfaringer med teamets arbeid som Her tar de tingene i henda og gjør noe med det.

Funnet er i tråd med prinsippene for recovery-orienterte tjenester med hensyn til kontakten, samarbeidet og innholdet. De konkluderer med at teamets arbeid gir grunn til å tro at teamet jobber recoveryorientert, og bidrar til å bedre brukernes livskvalitet. Dette handler om forhold knyttet til en bedre helse, rus og symptommestring, og bolig, aktivitet og økonomi. 

Forskning på helhetlige tjenester

Høgskolen i Østfold har fått støtte fra Norges Forskningsråd til forskning som skal gi bedre tjenester til personer med både rus- og psykisk helseutfordringer. Det er tjenestetilbudet for den aktuelle målgruppen i tre kommuner/bydeler og i spesialisttjenestene som skal analyseres nærmere. Gamle Oslo bydel inngår som en av de det forskes på.

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser.  

FACT-team i Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo har nå over 50 000 innbyggere og Tjelta forteller at bydelen har en rekke utfordringer på psykisk helse- og rusområdet. Han viser til kartleggingen med brukerplan for bydelen, som hjulper dem å se se helheten og legge gode strategier til det beste for brukerne. 

FACT-modellen er svært relevant for bydelen med sin størrelse og sine utfordringer, sier Tjelta. Samhandlingsprosjektet mellom Lovisenberg DPS og Bydel Gamle Oslo var tidlig ute med å etablere FACT i 2013, og har egne nettsider: factgo

FACT-teamet ble sertifisert i 2015 som det første i Norge og kåret til Årets nyvinning 2013 og Årets eksempel 2015, i regi av Lovisenberg DPS. Sertifiseringen er et bevis på at teamet følger en fidelityskala for FACT-team på 60 punkter, som er gradert fra en til fem. Teamet er opptatt av å være modelltro for å kunne vise til at det er selve modellen som har god effekt, sier Tjelta. De ble nylig målt av evalueringsteamet på NKROP og skåret da 4,4 som rangeres som EXCELLENT i Nederland. 

Bydelen har også opprettet en fast kontakt med lege i tilknytning til FACT-teamets lokaler. Brukerne får her lett tilgang til behandling for somatisk sykdom, som de kanskje ellers ikke hadde oppsøkt lege for selv. Somatikkprosjektet har nylig fått midler slik at de kan utvide tilbudet med en fysioterapeut.

Ung Arena og RPH

Tjelta forteller også til at de har gode erfaringer med ansatte erfaringskonsulenter i bydelen, blant annet ved Ung Arena Oslo Sentrum. Han mener dette har gitt innovasjon og holdningsendring, og bidratt til en bedre tjeneste som er tettere på brukerne. Bydelen har nå 8 erfaringskonsulenter. Tre i voksentjenestene og fem på Ung Arena Oslo Sentrum.

Ung Arena Oslo Sentrum samarbeider videre tett med Rask psykisk helsehjelp (RPH), som også er organisert ved mestringsenheten for psykisk helse og rus i bydelen. De mener de klarer å komme tidlig inn med hjelp og forebyggende effekt, også til de som ikke har søkt hjelp tidligere. De samarbeider med Ung Arena om et lavterskeltilbud for de mellom 12 og 25 år. Dette gjør at vi kan nå ungdommer ned til 16 år, forteller Stian Løvsett.

Det er nå også etablert Ung Arena i Bydel Søndre Nordstrand og det er forprosjekt i Bydel Frogner og i Bergen kommune, samt Bø og Sauherad i Telemark.

Boliger 

Bydelen har lykkes med å bosette mange personer med rus- og psykiske helseproblemer, men har erfaringer som tilsier at noen har behov for tettere og mer helhetlig oppfølging over tid enn det som tilbys av oppfølging i bolig i bydelen. De har derfor også satset på boliger spesielt for disse. Bydelen har derfor satt i gang med å utarbeide en modell for helhetlig oppfølging etter prinsippene til Housing first - en metode for varig bosetting av bostedsløse med sammensatte behov.

Det overordnede formålet for prosjektet er å bosette flere personer med behov for sammensatte tjenester. Det er også et mål at den enkelte får helhetlige og individuelt tilpassede tjenester, slik at de kan leve og bo selvstendig i egen bolig over tid. 

Takterrasse med grønnsaksdyrking

I en høyblokk i Østerdalsgata ligger et botilbud med ca. 40 kommunale leiligheter. Her bor mennesker med psykiske lidelser og / eller rusproblem, som trenger mer enn en ordinær bolig. Men felles for alle er at de ønsker å bo sammen med andre og ha mulighet til å ha aktiviteter sammen med andre.

Boligen er et samarbeid mellom bydelene Grünerløkka og Bydel Gamle Oslo, og alle beboere har kommunale leiekontrakter fra egen bydel. Huset driftes av Bydel Grünerløkka, og ligger under Nav-sosial boligavdelingen. Tjenester som ROP og FACT, og andre tjenester, tilpasses den enkelte beboer individuelt. -Vi har få «husordensregler», men alle har ansvar for å være «gode naboer», sier leder Line Soggiu.

Botilbudet byr på mange aktiviteter. Treningsrom, yoga, spillekvelder, kurs i yoga og selvforsvar, musikkgruppe er noen av aktivitetene beboerne selv har kommet frem til. Takterrassen har byens beste utsikt, og har til og med en grønnsakhage i tillegg til sittegrupper. -Vi legger vekt på å ha aktiviteter sammen med beboerne, avslutter Soggiu.

Handling, ikke behandling

Aktivitetssenteret 31 B ble startet i 1980, og er Norges eldste aktivitetssenter hvor brukermedvirkning var en grunnpilar. Slagordet som ble laget ved oppstart, er fremdeles gyldig!

Senteret tilbyr mange aktiviteter som medieverksted, grafikkverksted, rammeverksted, tekstilrom, galleri og sykkelverksted. Grafikeren og kunstneren Arne Bendik Sjur har i 30 år veiledet i kaldnålsradering, og senteret lager hvert år nye kalendere som selges. Aktivitetssenteret fokuserer på menneskers ressurser, og ønsker å inspirere til kreativitet og aktivitet.

Aktivitetssenteret er for mennesker som har erfaring fra psykiatrien. Stedet er åpnet for alle, og det er ikke nødvendig med henvisning for å gå der. 31 B er organisert i Mestringsenhet for psykisk helsearbeid i Bydel Gamle Oslo, hvor Torstein Fjørtoft er leder.

Aktivitetssenteret 31 B har en side på Facebook hvor det går an å lese mer om senteret og aktiviteter som tilbys.

Les mer om: Samhandling og lavterskeltilbud trengs for unge som sliter psykisk.

Les også: Bedre livskvalitet med recovery

Sjekk ut «Sykkelverkstedet på to hjul», «Galleri 31B» og « Aktivitetssenteret 31 B» på Facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Teamleder lavterskel (bl.a. 31B) Morten Bull, teamleder Valle bosenter Cathrine Pettersen Chairi, og helt til høyre er leder for Mestringsenhet psykisk helse og rus Torstein Fjørtoft. I midten Anne Fjelnseth, Solrun Elisabeth Steffensen, Petter Dahle, Gaute Strand, alle faglige rådgivere i NAPHA
NAPHA på besøk hos Mestringsenheten for rus- og psykisk helse i Bydel Gamle Oslo.Til venstre er det miljøterapeut Ole Størseth i bydelens Psykisk helse- og rusteam, i midten er det teamleder for Psykisk helseteam også med i Rask psykisk helsehjelp og Psykisk helse- og rusteam Stian Løvsett.

Kommenter:

Mer om

praksiseksempler samhandling recovery god.hjelp.i.et.brukerperspektiv fact act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen